اعداد به زبان مالایی

اعداد به زبان مالایی

#فارسیمالايیSound
0صفرsifar-
1یکsatu-
2دوdua-
3سهtiga-
4چهارempat-
5پنجlima-
6ششenam-
7هفتtujuh-
8هشتlapan-
9نهsembilan-
10دهsepuluh-
11یازدهsebelas-
12دوازدهdua belas-
13سیزدهtiga belas-
14چهاردهempat belas-
15پانزدهlima belas-
16شانزدهenam belas-
17هفدهtujuh belas-
18هجدهlapan belas-
19نوزدهsembilan belas-
20بیستdua puluh-
21بیست و یکdua puluh satu-
22بیست و دوdua puluh dua-
23بیست و سهdua puluh tiga-
24بیست و چهارdua puluh empat-
25بیست و پنجdua puluh lima-
26بیست و ششdua puluh enam-
27بیست و هفتdua puluh tujuh-
28بیست و هشتdua puluh lapan-
29بیست و نهdua puluh sembilan-
30سیtiga puluh-
31سی و یکtiga puluh satu-
32سی و دوtiga puluh dua-
33سی و سهtiga puluh tiga-
34سی و چهارtiga puluh empat-
35سی و پنجtiga puluh lima-
36سی و ششtiga puluh enam-
37سی و هفتtiga puluh tujuh-
38سی و هشتtiga puluh lapan-
39سی و نهtiga puluh sembilan-
40چهلempat puluh-
41چهل و یکempat puluh satu-
42چهل و دوempat puluh dua-
43چهل و سهempat puluh tiga-
44چهل و چهارempat puluh empat-
45چهل و پنجempat puluh lima-
46چهل و ششempat puluh enam-
47چهل و هفتempat puluh tuju-
48چهل و هشتempat puluh lapan-
49چهل و نهempat puluh sembilan-
50پنجاهlima puluh-
51پنجاه و یکlima puluh satu-
52پنجاه و دوlima puluh dua-
53پنجاه و سهlima puluh tiga-
54پنجاه و چهارlima puluh empat-
55پنجاه و پنجlima puluh lima-
56پنجاه و ششlima puluh enam-
57پنجاه و هفتlima puluh tujuh-
58پنجاه و هشتlima puluh lapan-
59پنجاه و نهlima pulu sembilan-
60شصتenam puluh-
61شصت و یکenam puluh satu-
62شصت و دوenam puluh dua-
63شصت و سهenam puluh tiga-
64شصت و چهارenam puluh empat-
65شصت و پنجenam puluh lima-
66شصت و ششenam puluh enam-
67شصت و هفتenam puluh tujuh-
68شصت و هشتenam puluh lapan-
69شصت و نهenam puluh sembilan-
70هفتادtujuh puluh-
71هفتاد و یکtujuh puluh satu-
72هفتادودوtujuh puluh dua-
73هفتاد و سهtujuh puluh tiga-
74هفتاد و چهارtujuh puluh empat-
75هفتاد و پنجtujuh puluh lima-
76هفتاد و ششtujuh puluh enam-
77هفتاد و هفتtujuh puluh tujuh-
78هفتاد و هشتtujuh puluh lapan-
79هفتاد و نهtujuh pulu sembilan-
80هشتادlapan puluh-
81هشتاد و یکlapan puluh satu-
82هشتاد و دوlapan puluh dua-
83هشتاد و سهlapan puluh tiga-
84هشتاد و چهارlapan puluh empat-
85هشتاد و پنجlapan puluh lima-
86هشتاد و ششlapan puluh enam-
87هشتاد و هفتlapan puluh tujuh-
88هشتاد و هشتlapan puluh lapan-
89هشتاد و نهlapan puluh sembilan-
90نودsembilan puluh-
91نود و یکsembilan puluh satu-
92نود و دوsembilan puluh dua-
93نود و سهsembilan puluh tiga-
94نود و چهارsembilan puluh empat-
95نود و پنجsembilan puluh lima-
96نود و ششsembilan puluh enam-
97نود و هفتsembilan puluh tujuh-
98نود و هشتsembilan puluh lapan-
99نود و نهsembilan puluh sembilan-
100صدsatu ratus-

Comments

Loading Comments