اعداد به زبان مغولی

اعداد به زبان مغولی

0
тэг
صفر
1
нэг
یک
2
хоёр
دو
3
гурав
سه
4
дөрөв
چهار
5
тав
پنج
6
зургаа
شش
7
долоо
هفت
8
найм
هشت
9
ес
نه
10
арав
ده
11
арван нэг
یازده
12
арван хоёр
دوازده
13
арван гурав
سیزده
14
арван дөрөв
چهارده
15
арван тав
پانزده
16
арван зургаа
شانزده
17
арван долоо
هفده
18
арван найм
هجده
19
арван ес
نوزده
20
хорь
بیست
21
хорин нэг
بیست و یک
22
хорин хоёр
بیست و دو
23
хорин гурав
بیست و سه
24
хорин дөрөв
بیست و چهار
25
хорин тав
بیست و پنج
26
хорин зургаа
بیست و شش
27
хорин долоо
بیست و هفت
28
хорин найм
بیست و هشت
29
хорин ес
بیست و نه
30
гуч
سی
31
гуч нэг
سی و یک
32
гуч хоёр
سی و دو
33
гуч гурав
سی و سه
34
гуч дөрөв
سی و چهار
35
гуч тав
سی و پنج
36
гуч зургаа
سی و شش
37
гуч долоо
سی و هفت
38
гуч найм
سی و هشت
39
гуч ес
سی و نه
40
дөч
چهل
41
дөч нэг
چهل و یک
42
дөч хоёр
چهل و دو
43
дөч гурав
چهل و سه
44
дөч дөрөв
چهل و چهار
45
дөч тав
چهل و پنج
46
дөч зургаа
چهل و شش
47
дөч долоо
چهل و هفت
48
дөч найм
چهل و هشت
49
дөч ес
چهل و نه
50
тави
پنجاه
51
тави нэг
پنجاه و یک
52
тави хоёр
پنجاه و دو
53
тави гурав
پنجاه و سه
54
тави дөрөв
پنجاه و چهار
55
тави тав
پنجاه و پنج
56
тави зургаа
پنجاه و شش
57
тави долоо
پنجاه و هفت
58
тави найм
پنجاه و هشت
59
тави ес
پنجاه و نه
60
жар
شصت
61
жар нэг
شصت و یک
62
жар хоёр
شصت و دو
63
жар гурав
شصت و سه
64
жар дөрөв
شصت و چهار
65
жар тав
شصت و پنج
66
жар зургаа
شصت و شش
67
жар долоо
شصت و هفت
68
жар найм
شصت و هشت
69
жар ес
شصت و نه
70
дал
هفتاد
71
дал нэг
هفتاد و یک
72
дал хоёр
هفتادودو
73
дал гурав
هفتاد و سه
74
дал дөрөв
هفتاد و چهار
75
дал тав
هفتاد و پنج
76
дал зургаа
هفتاد و شش
77
дал долоо
هفتاد و هفت
78
дал найм
هفتاد و هشت
79
дал ес
هفتاد و نه
80
ная
هشتاد
81
ная нэг
هشتاد و یک
82
ная хоёр
هشتاد و دو
83
ная гурав
هشتاد و سه
84
ная дөрөв
هشتاد و چهار
85
ная тав
هشتاد و پنج
86
ная зургаа
هشتاد و شش
87
ная долоо
هشتاد و هفت
88
ная найм
هشتاد و هشت
89
ная ес
هشتاد و نه
90
ер
نود
91
ер нэг
نود و یک
92
ер хоёр
نود و دو
93
ер гурав
نود و سه
94
ер дөрөв
نود و چهار
95
ер тав
نود و پنج
96
ер зургаа
نود و شش
97
ер долоо
نود و هفت
98
ер найм
نود و هشت
99
ер ес
نود و نه
100
нэг зуу
صد

Comments

Loading Comments