اعداد به زبان مغولی

اعداد به زبان مغولی

#فارسیمغولیSound
0صفرтэг-
1یکнэг-
2دوхоёр-
3سهгурав-
4چهارдөрөв-
5پنجтав-
6ششзургаа-
7هفتдолоо-
8هشتнайм-
9نهес-
10دهарав-
11یازدهарван нэг-
12دوازدهарван хоёр-
13سیزدهарван гурав-
14چهاردهарван дөрөв-
15پانزدهарван тав-
16شانزدهарван зургаа-
17هفدهарван долоо-
18هجدهарван найм-
19نوزدهарван ес-
20بیستхорь-
21بیست و یکхорин нэг-
22بیست و دوхорин хоёр-
23بیست و سهхорин гурав-
24بیست و چهارхорин дөрөв-
25بیست و پنجхорин тав-
26بیست و ششхорин зургаа-
27بیست و هفتхорин долоо-
28بیست و هشتхорин найм-
29بیست و نهхорин ес-
30سیгуч-
31سی و یکгуч нэг-
32سی و دوгуч хоёр-
33سی و سهгуч гурав-
34سی و چهارгуч дөрөв-
35سی و پنجгуч тав-
36سی و ششгуч зургаа-
37سی و هفتгуч долоо-
38سی و هشتгуч найм-
39سی و نهгуч ес-
40چهلдөч-
41چهل و یکдөч нэг-
42چهل و دوдөч хоёр-
43چهل و سهдөч гурав-
44چهل و چهارдөч дөрөв-
45چهل و پنجдөч тав-
46چهل و ششдөч зургаа-
47چهل و هفتдөч долоо-
48چهل و هشتдөч найм-
49چهل و نهдөч ес-
50پنجاهтави-
51پنجاه و یکтави нэг-
52پنجاه و دوтави хоёр-
53پنجاه و سهтави гурав-
54پنجاه و چهارтави дөрөв-
55پنجاه و پنجтави тав-
56پنجاه و ششтави зургаа-
57پنجاه و هفتтави долоо-
58پنجاه و هشتтави найм-
59پنجاه و نهтави ес-
60شصتжар-
61شصت و یکжар нэг-
62شصت و دوжар хоёр-
63شصت و سهжар гурав-
64شصت و چهارжар дөрөв-
65شصت و پنجжар тав-
66شصت و ششжар зургаа-
67شصت و هفتжар долоо-
68شصت و هشتжар найм-
69شصت و نهжар ес-
70هفتادдал-
71هفتاد و یکдал нэг-
72هفتادودوдал хоёр-
73هفتاد و سهдал гурав-
74هفتاد و چهارдал дөрөв-
75هفتاد و پنجдал тав-
76هفتاد و ششдал зургаа-
77هفتاد و هفتдал долоо-
78هفتاد و هشتдал найм-
79هفتاد و نهдал ес-
80هشتادная-
81هشتاد و یکная нэг-
82هشتاد و دوная хоёр-
83هشتاد و سهная гурав-
84هشتاد و چهارная дөрөв-
85هشتاد و پنجная тав-
86هشتاد و ششная зургаа-
87هشتاد و هفتная долоо-
88هشتاد و هشتная найм-
89هشتاد و نهная ес-
90نودер-
91نود و یکер нэг-
92نود و دوер хоёр-
93نود و سهер гурав-
94نود و چهارер дөрөв-
95نود و پنجер тав-
96نود و ششер зургаа-
97نود و هفتер долоо-
98نود و هشتер найм-
99نود و نهер ес-
100صدнэг зуу-

Comments

Loading Comments