اعداد به زبان اندونزیایی

اعداد به زبان اندونزیایی

0
nol
صفر
1
satu
یک
2
dua
دو
3
tiga
سه
4
empat
چهار
5
lima
پنج
6
enam
شش
7
tujuh
هفت
8
delapan
هشت
9
sembilan
نه
10
sepuluh
ده
11
sebelas
یازده
12
dua belas
دوازده
13
tiga belas
سیزده
14
empat belas
چهارده
15
lima belas
پانزده
16
enam belas
شانزده
17
tujuh belas
هفده
18
delapan belas
هجده
19
sembilan belas
نوزده
20
dua puluh
بیست
21
dua puluh satu
بیست و یک
22
dua puluh dua
بیست و دو
23
dua puluh tiga
بیست و سه
24
dua puluh empat
بیست و چهار
25
dua puluh lima
بیست و پنج
26
dua puluh enam
بیست و شش
27
dua puluh tujuh
بیست و هفت
28
dua puluh delapan
بیست و هشت
29
dua puluh sembilan
بیست و نه
30
tiga puluh
سی
31
tiga puluh satu
سی و یک
32
tiga puluh dua
سی و دو
33
tiga puluh tiga
سی و سه
34
tiga puluh empat
سی و چهار
35
tiga puluh lima
سی و پنج
36
tiga puluh enam
سی و شش
37
tiga puluh tujuh
سی و هفت
38
tiga puluh delapan
سی و هشت
39
tiga puluh sembilan
سی و نه
40
empat puluh
چهل
41
empat puluh satu
چهل و یک
42
empat puluh dua
چهل و دو
43
empat puluh tiga
چهل و سه
44
empat puluh empat
چهل و چهار
45
empat puluh lima
چهل و پنج
46
empat puluh enam
چهل و شش
47
empat puluh tujuh
چهل و هفت
48
empat puluh delapan
چهل و هشت
49
empat puluh sembilan
چهل و نه
50
lima puluh
پنجاه
51
lima puluh satu
پنجاه و یک
52
lima puluh dua
پنجاه و دو
53
lima puluh tiga
پنجاه و سه
54
lima puluh empat
پنجاه و چهار
55
lima puluh lima
پنجاه و پنج
56
lima puluh enam
پنجاه و شش
57
lima puluh tujuh
پنجاه و هفت
58
lima puluh delapan
پنجاه و هشت
59
lima puluh sembilan
پنجاه و نه
60
enam puluh
شصت
61
enam puluh satu
شصت و یک
62
enam puluh dua
شصت و دو
63
enam puluh tiga
شصت و سه
64
enam puluh empat
شصت و چهار
65
enam puluh lima
شصت و پنج
66
enam puluh enam
شصت و شش
67
enam puluh tujuh
شصت و هفت
68
enam puluh delapan
شصت و هشت
69
enam puluh sembilan
شصت و نه
70
tujuh puluh
هفتاد
71
tujuh puluh satu
هفتاد و یک
72
tujuh puluh dua
هفتادودو
73
tujuh puluh tiga
هفتاد و سه
74
tujuh puluh empat
هفتاد و چهار
75
tujuh puluh lima
هفتاد و پنج
76
tujuh puluh enam
هفتاد و شش
77
tujuh puluh tujuh
هفتاد و هفت
78
tujuh puluh delapan
هفتاد و هشت
79
tujuh puluh sembilan
هفتاد و نه
80
delapan puluh
هشتاد
81
delapan puluh satu
هشتاد و یک
82
delapan puluh dua
هشتاد و دو
83
delapan puluh tiga
هشتاد و سه
84
delapan puluh empat
هشتاد و چهار
85
delapan puluh lima
هشتاد و پنج
86
delapan puluh enam
هشتاد و شش
87
delapan puluh tujuh
هشتاد و هفت
88
delapan puluh delapan
هشتاد و هشت
89
delapan puluh sembilan
هشتاد و نه
90
sembilan puluh
نود
91
sembilan puluh satu
نود و یک
92
sembilan puluh dua
نود و دو
93
sembilan puluh tiga
نود و سه
94
sembilan puluh empat
نود و چهار
95
sembilan puluh lima
نود و پنج
96
sembilan puluh enam
نود و شش
97
sembilan puluh tujuh
نود و هفت
98
sembilan puluh delapan
نود و هشت
99
sembilan puluh sembilan
نود و نه
100
seratus
صد

Comments

Loading Comments