اعداد به زبان نروژی

اعداد به زبان نروژی

#فارسینروژیSound
0صفرnull
1یکén
2دوto
3سهtre
4چهارfire
5پنجfem
6ششseks
7هفتsju
8هشتåtte
9نهni
10دهti
11یازدهelleve
12دوازدهtolv
13سیزدهtretten
14چهاردهfjorten
15پانزدهfemten
16شانزدهseksten
17هفدهsytten
18هجدهatten
19نوزدهnitten
20بیستtjue
21بیست و یکtjueén / én og tyve
22بیست و دوtjueto
23بیست و سهtjuetre
24بیست و چهارtjuefire
25بیست و پنجtjuefem
26بیست و ششtjueseks
27بیست و هفتtjuesju
28بیست و هشتtjueåtte
29بیست و نهtjueni
30سیtretti
31سی و یکtrettien
32سی و دوtrettito
33سی و سهtrettitre
34سی و چهارtrettifire
35سی و پنجtrettifem
36سی و ششtrettiseks
37سی و هفتtrettisju
38سی و هشتtrettiåtte
39سی و نهtrettini
40چهلførti
41چهل و یکførtien
42چهل و دوførtito
43چهل و سهførtitre
44چهل و چهارførtifire
45چهل و پنجførtifem
46چهل و ششførtiseks
47چهل و هفتførtisju
48چهل و هشتførtiåtte
49چهل و نهførtini / ni og førti
50پنجاهfemti
51پنجاه و یکfemtién / en og femti
52پنجاه و دوfemtito
53پنجاه و سهfemtitre
54پنجاه و چهارfemtifire
55پنجاه و پنجfemtifem
56پنجاه و ششfemtiseks
57پنجاه و هفتfemtisju
58پنجاه و هشتfemtiåtte
59پنجاه و نهfemtini
60شصتseksti
61شصت و یکsekstien
62شصت و دوsekstito
63شصت و سهsekstitre
64شصت و چهارsekstifire
65شصت و پنجsekstifem
66شصت و ششsekstiseks
67شصت و هفتsekstisju
68شصت و هشتsekstiåtte
69شصت و نهsekstini
70هفتادsytti
71هفتاد و یکsyttien
72هفتادودوsyttito
73هفتاد و سهsyttitre
74هفتاد و چهارsyttifire
75هفتاد و پنجsyttifem
76هفتاد و ششsyttiseks
77هفتاد و هفتsyttisju
78هفتاد و هشتsyttiåtte
79هفتاد و نهsyttini
80هشتادåtti
81هشتاد و یکåttien
82هشتاد و دوåttito
83هشتاد و سهåttitre
84هشتاد و چهارåttifire
85هشتاد و پنجåttifem
86هشتاد و ششåttiseks
87هشتاد و هفتåttisju
88هشتاد و هشتåttiåtte
89هشتاد و نهåttini
90نودnitti
91نود و یکnittien
92نود و دوnittito
93نود و سهnittitre
94نود و چهارnittifire
95نود و پنجnittifem
96نود و ششnittiseks
97نود و هفتnittisju / syv og nitti
98نود و هشتnittiåtte
99نود و نهnittini / ni og nitti
100صدhundre

Comments

Loading Comments