اعداد به زبان نروژی

اعداد به زبان نروژی

0
null
صفر
1
én
یک
2
to
دو
3
tre
سه
4
fire
چهار
5
fem
پنج
6
seks
شش
7
sju
هفت
8
åtte
هشت
9
ni
نه
10
ti
ده
11
elleve
یازده
12
tolv
دوازده
13
tretten
سیزده
14
fjorten
چهارده
15
femten
پانزده
16
seksten
شانزده
17
sytten
هفده
18
atten
هجده
19
nitten
نوزده
20
tjue
بیست
21
tjueén / én og tyve
بیست و یک
22
tjueto
بیست و دو
23
tjuetre
بیست و سه
24
tjuefire
بیست و چهار
25
tjuefem
بیست و پنج
26
tjueseks
بیست و شش
27
tjuesju
بیست و هفت
28
tjueåtte
بیست و هشت
29
tjueni
بیست و نه
30
tretti
سی
31
trettien
سی و یک
32
trettito
سی و دو
33
trettitre
سی و سه
34
trettifire
سی و چهار
35
trettifem
سی و پنج
36
trettiseks
سی و شش
37
trettisju
سی و هفت
38
trettiåtte
سی و هشت
39
trettini
سی و نه
40
førti
چهل
41
førtien
چهل و یک
42
førtito
چهل و دو
43
førtitre
چهل و سه
44
førtifire
چهل و چهار
45
førtifem
چهل و پنج
46
førtiseks
چهل و شش
47
førtisju
چهل و هفت
48
førtiåtte
چهل و هشت
49
førtini / ni og førti
چهل و نه
50
femti
پنجاه
51
femtién / en og femti
پنجاه و یک
52
femtito
پنجاه و دو
53
femtitre
پنجاه و سه
54
femtifire
پنجاه و چهار
55
femtifem
پنجاه و پنج
56
femtiseks
پنجاه و شش
57
femtisju
پنجاه و هفت
58
femtiåtte
پنجاه و هشت
59
femtini
پنجاه و نه
60
seksti
شصت
61
sekstien
شصت و یک
62
sekstito
شصت و دو
63
sekstitre
شصت و سه
64
sekstifire
شصت و چهار
65
sekstifem
شصت و پنج
66
sekstiseks
شصت و شش
67
sekstisju
شصت و هفت
68
sekstiåtte
شصت و هشت
69
sekstini
شصت و نه
70
sytti
هفتاد
71
syttien
هفتاد و یک
72
syttito
هفتادودو
73
syttitre
هفتاد و سه
74
syttifire
هفتاد و چهار
75
syttifem
هفتاد و پنج
76
syttiseks
هفتاد و شش
77
syttisju
هفتاد و هفت
78
syttiåtte
هفتاد و هشت
79
syttini
هفتاد و نه
80
åtti
هشتاد
81
åttien
هشتاد و یک
82
åttito
هشتاد و دو
83
åttitre
هشتاد و سه
84
åttifire
هشتاد و چهار
85
åttifem
هشتاد و پنج
86
åttiseks
هشتاد و شش
87
åttisju
هشتاد و هفت
88
åttiåtte
هشتاد و هشت
89
åttini
هشتاد و نه
90
nitti
نود
91
nittien
نود و یک
92
nittito
نود و دو
93
nittitre
نود و سه
94
nittifire
نود و چهار
95
nittifem
نود و پنج
96
nittiseks
نود و شش
97
nittisju / syv og nitti
نود و هفت
98
nittiåtte
نود و هشت
99
nittini / ni og nitti
نود و نه
100
hundre
صد

Comments

Loading Comments