اعداد به زبان اوکراینی

اعداد به زبان اوکراینی

0
нулю
صفر
1
один
یک
2
два
دو
3
три
سه
4
чотири
چهار
5
п’ять
پنج
6
шість
شش
7
сім
هفت
8
вісім
هشت
9
дев’ять
نه
10
десять
ده
11
одинадцять
یازده
12
дванадцять
دوازده
13
тринадцять
سیزده
14
чотирнадцять
چهارده
15
п'ятнадцять
پانزده
16
шістнадцять
شانزده
17
сімнадцять
هفده
18
вісімнадцять
هجده
19
дев'ятнадцять
نوزده
20
двадцять
بیست
21
двадцять один
بیست و یک
22
двадцять два
بیست و دو
23
двадцять три
بیست و سه
24
двадцять чотири
بیست و چهار
25
двадцять п'ять
بیست و پنج
26
двадцять шість
بیست و شش
27
двадцять сім
بیست و هفت
28
двадцять вісім
بیست و هشت
29
двадцять дев'ять
بیست و نه
30
тридцять
سی
31
тридцять один
سی و یک
32
тридцять два
سی و دو
33
тридцять три
سی و سه
34
тридцять чотири
سی و چهار
35
тридцять п'ять
سی و پنج
36
тридцять шість
سی و شش
37
тридцять сім
سی و هفت
38
тридцять вісім
سی و هشت
39
тридцять дев'ять
سی و نه
40
сорок
چهل
41
сорок один
چهل و یک
42
сорок два
چهل و دو
43
сорок три
چهل و سه
44
сорок чотири
چهل و چهار
45
сорок п'ять
چهل و پنج
46
сорок шість
چهل و شش
47
сорок сім
چهل و هفت
48
сорок вісім
چهل و هشت
49
сорок дев'ять
چهل و نه
50
п'ятдесят
پنجاه
51
п'ятдесят один
پنجاه و یک
52
п'ятдесят два
پنجاه و دو
53
п'ятдесят три
پنجاه و سه
54
п'ятдесят чотири
پنجاه و چهار
55
п'ятдесят п'ять
پنجاه و پنج
56
п'ятдесят шість
پنجاه و شش
57
п'ятдесят сім
پنجاه و هفت
58
п'ятдесят вісім
پنجاه و هشت
59
п'ятдесят дев'ять
پنجاه و نه
60
шістдесят
شصت
61
шістдесят один
شصت و یک
62
шістдесят два
شصت و دو
63
шістдесят три
شصت و سه
64
шістдесят чотири
شصت و چهار
65
шістдесят п'ять
شصت و پنج
66
шістдесят шість
شصت و شش
67
шістдесят сім
شصت و هفت
68
шістдесят вісім
شصت و هشت
69
шістдесят дев'ять
شصت و نه
70
сімдесят
هفتاد
71
сімдесят один
هفتاد و یک
72
сімдесят два
هفتادودو
73
сімдесят три
هفتاد و سه
74
сімдесят чотири
هفتاد و چهار
75
сімдесят п'ять
هفتاد و پنج
76
сімдесят шість
هفتاد و شش
77
сімдесят сім
هفتاد و هفت
78
сімдесят вісім
هفتاد و هشت
79
сімдесят дев'ять
هفتاد و نه
80
вісімдесят
هشتاد
81
вісімдесят один
هشتاد و یک
82
вісімдесят два
هشتاد و دو
83
вісімдесят три
هشتاد و سه
84
вісімдесят чотири
هشتاد و چهار
85
вісімдесят п'ять
هشتاد و پنج
86
вісімдесят шість
هشتاد و شش
87
вісімдесят сім
هشتاد و هفت
88
вісімдесят вісім
هشتاد و هشت
89
вісімдесят дев'ять
هشتاد و نه
90
дев'яносто
نود
91
дев'яносто один
نود و یک
92
дев'яносто два
نود و دو
93
дев'яносто три
نود و سه
94
дев'яносто чотири
نود و چهار
95
дев'яносто п'ять
نود و پنج
96
дев'яносто шість
نود و شش
97
дев'яносто сім
نود و هفت
98
дев'яносто вісім
نود و هشت
99
дев'яносто дев'ять
نود و نه
100
Сто
صد

Comments

Loading Comments