اعداد به زبان یونانی

اعداد به زبان یونانی

0
μηδέν
صفر
1
ένα
یک
2
δύο
دو
3
τρία
سه
4
τέσσερα
چهار
5
πέντε
پنج
6
έξι
شش
7
εφτά
هفت
8
οχτώ
هشت
9
εννέα
نه
10
δέκα
ده
11
ένδεκα
یازده
12
δώδεκα
دوازده
13
δεκατρία
سیزده
14
δεκατέσσερα
چهارده
15
δεκαπέντε
پانزده
16
δεκαέξι
شانزده
17
δεκαεπτά
هفده
18
δεκαοκτώ
هجده
19
δεκαεννιά
نوزده
20
είκοσι
بیست
21
Είκοσι ένα
بیست و یک
22
Είκοσι δύο
بیست و دو
23
Είκοσι τρία
بیست و سه
24
Είκοσι τέσσερα
بیست و چهار
25
Είκοσι πέντε
بیست و پنج
26
Είκοσι έξι
بیست و شش
27
Είκοσι επτά
بیست و هفت
28
Είκοσι οκτώ
بیست و هشت
29
Είκοσι εννέα
بیست و نه
30
τριάντα
سی
31
Τριάντα ένα
سی و یک
32
Τριάντα δύο
سی و دو
33
Τριάντα τρία
سی و سه
34
Τριάντα τέσσερα
سی و چهار
35
Τριάντα πέντε
سی و پنج
36
Τριάντα έξι
سی و شش
37
Τριάντα επτά
سی و هفت
38
Τριάντα οκτώ
سی و هشت
39
Τριάντα εννέα
سی و نه
40
σαράντα
چهل
41
Σαράντα ένα
چهل و یک
42
Σαράντα δύο
چهل و دو
43
Σαράντα τρεις
چهل و سه
44
Σαράντα τέσσερα
چهل و چهار
45
Σαράντα πέντε
چهل و پنج
46
Σαράντα έξι
چهل و شش
47
Σαράντα επτά
چهل و هفت
48
Σαράντα οκτώ
چهل و هشت
49
Σαράντα εννέα
چهل و نه
50
πενήντα
پنجاه
51
Πενήντα ένα
پنجاه و یک
52
Πενήντα δύο
پنجاه و دو
53
Πενήντα τρία
پنجاه و سه
54
Πενήντα τέσσερις
پنجاه و چهار
55
Πενήντα πέντε
پنجاه و پنج
56
Πενήντα έξι
پنجاه و شش
57
Πενήντα επτά
پنجاه و هفت
58
Πενήντα οκτώ
پنجاه و هشت
59
Πενήντα εννέα
پنجاه و نه
60
εξήντα
شصت
61
Εξήντα ένα
شصت و یک
62
Εξήντα δύο
شصت و دو
63
Εξήντα τρεις
شصت و سه
64
Εξήντα τέσσερις
شصت و چهار
65
Εξήντα πέντε
شصت و پنج
66
Εξήντα έξι
شصت و شش
67
Εξήντα επτά
شصت و هفت
68
Εξήντα οκτώ
شصت و هشت
69
Εξήντα εννέα
شصت و نه
70
εβδομήντα
هفتاد
71
Εβδομήντα ένα
هفتاد و یک
72
Εβδομήντα δύο
هفتادودو
73
Εβδομήντα τρία
هفتاد و سه
74
Εβδομήντα τέσσερα
هفتاد و چهار
75
Εβδομήντα πέντε
هفتاد و پنج
76
Εβδομήντα έξι
هفتاد و شش
77
Εβδομήντα επτά
هفتاد و هفت
78
Εβδομήντα οκτώ
هفتاد و هشت
79
Εβδομήντα εννέα
هفتاد و نه
80
ογδόντα
هشتاد
81
Ογδόντα ένα
هشتاد و یک
82
Ογδόντα δύο
هشتاد و دو
83
Ογδόντα τρεις
هشتاد و سه
84
Ογδόντα τέσσερις
هشتاد و چهار
85
ογδόντα πέντε
هشتاد و پنج
86
Ογδόντα έξι
هشتاد و شش
87
Ογδόντα επτά
هشتاد و هفت
88
Ογδόντα οκτώ
هشتاد و هشت
89
Ογδόντα εννέα
هشتاد و نه
90
ενενήντα
نود
91
Ενενήντα ένας
نود و یک
92
Ενενήντα δύο
نود و دو
93
Ενενήντα τρία
نود و سه
94
Ενενήντα τέσσερα
نود و چهار
95
Ενενήντα πέντε
نود و پنج
96
Ενενήντα έξι
نود و شش
97
Ενενήντα επτά
نود و هفت
98
Ενενήντα οκτώ
نود و هشت
99
Ενενήντα εννέα
نود و نه
100
εκατό
صد

Comments

Loading Comments