اعداد به زبان یونانی

اعداد به زبان یونانی

#فارسیيونانیSound
0صفرμηδέν
1یکένα
2دوδύο
3سهτρία
4چهارτέσσερα
5پنجπέντε
6ششέξι
7هفتεφτά
8هشتοχτώ
9نهεννέα
10دهδέκα
11یازدهένδεκα
12دوازدهδώδεκα
13سیزدهδεκατρία
14چهاردهδεκατέσσερα
15پانزدهδεκαπέντε
16شانزدهδεκαέξι
17هفدهδεκαεπτά
18هجدهδεκαοκτώ
19نوزدهδεκαεννιά
20بیستείκοσι
21بیست و یکΕίκοσι ένα
22بیست و دوΕίκοσι δύο
23بیست و سهΕίκοσι τρία
24بیست و چهارΕίκοσι τέσσερα
25بیست و پنجΕίκοσι πέντε
26بیست و ششΕίκοσι έξι
27بیست و هفتΕίκοσι επτά
28بیست و هشتΕίκοσι οκτώ
29بیست و نهΕίκοσι εννέα
30سیτριάντα
31سی و یکΤριάντα ένα
32سی و دوΤριάντα δύο
33سی و سهΤριάντα τρία
34سی و چهارΤριάντα τέσσερα
35سی و پنجΤριάντα πέντε
36سی و ششΤριάντα έξι
37سی و هفتΤριάντα επτά
38سی و هشتΤριάντα οκτώ
39سی و نهΤριάντα εννέα
40چهلσαράντα
41چهل و یکΣαράντα ένα
42چهل و دوΣαράντα δύο
43چهل و سهΣαράντα τρεις
44چهل و چهارΣαράντα τέσσερα
45چهل و پنجΣαράντα πέντε
46چهل و ششΣαράντα έξι
47چهل و هفتΣαράντα επτά
48چهل و هشتΣαράντα οκτώ
49چهل و نهΣαράντα εννέα
50پنجاهπενήντα
51پنجاه و یکΠενήντα ένα
52پنجاه و دوΠενήντα δύο
53پنجاه و سهΠενήντα τρία
54پنجاه و چهارΠενήντα τέσσερις
55پنجاه و پنجΠενήντα πέντε
56پنجاه و ششΠενήντα έξι
57پنجاه و هفتΠενήντα επτά
58پنجاه و هشتΠενήντα οκτώ
59پنجاه و نهΠενήντα εννέα
60شصتεξήντα
61شصت و یکΕξήντα ένα
62شصت و دوΕξήντα δύο
63شصت و سهΕξήντα τρεις
64شصت و چهارΕξήντα τέσσερις
65شصت و پنجΕξήντα πέντε
66شصت و ششΕξήντα έξι
67شصت و هفتΕξήντα επτά
68شصت و هشتΕξήντα οκτώ
69شصت و نهΕξήντα εννέα
70هفتادεβδομήντα
71هفتاد و یکΕβδομήντα ένα
72هفتادودوΕβδομήντα δύο
73هفتاد و سهΕβδομήντα τρία
74هفتاد و چهارΕβδομήντα τέσσερα
75هفتاد و پنجΕβδομήντα πέντε
76هفتاد و ششΕβδομήντα έξι
77هفتاد و هفتΕβδομήντα επτά
78هفتاد و هشتΕβδομήντα οκτώ
79هفتاد و نهΕβδομήντα εννέα
80هشتادογδόντα
81هشتاد و یکΟγδόντα ένα
82هشتاد و دوΟγδόντα δύο
83هشتاد و سهΟγδόντα τρεις
84هشتاد و چهارΟγδόντα τέσσερις
85هشتاد و پنجογδόντα πέντε
86هشتاد و ششΟγδόντα έξι
87هشتاد و هفتΟγδόντα επτά
88هشتاد و هشتΟγδόντα οκτώ
89هشتاد و نهΟγδόντα εννέα
90نودενενήντα
91نود و یکΕνενήντα ένας
92نود و دوΕνενήντα δύο
93نود و سهΕνενήντα τρία
94نود و چهارΕνενήντα τέσσερα
95نود و پنجΕνενήντα πέντε
96نود و ششΕνενήντα έξι
97نود و هفتΕνενήντα επτά
98نود و هشتΕνενήντα οκτώ
99نود و نهΕνενήντα εννέα
100صدεκατό

Comments

Loading Comments