اعداد به زبان رومانیایی

اعداد به زبان رومانیایی

#فارسیرومانيايیSound
0صفرZero-
1یکunu-
2دوdoi-
3سهtrei-
4چهارpatru-
5پنجcinci-
6ششşase-
7هفتşapte-
8هشتopt-
9نهnouă-
10دهzece-
11یازدهunsprezece-
12دوازدهdoisprezece-
13سیزدهtreisprezece-
14چهاردهpaisprezece-
15پانزدهcincisprezece-
16شانزدهşaisprezece-
17هفدهşaptesprezece-
18هجدهoptsprezece-
19نوزدهnouăsprezece-
20بیستdouăzeci-
21بیست و یکdouăzeci şi unu-
22بیست و دوdouăzeci şi doi-
23بیست و سهdouăzeci şi trei-
24بیست و چهارdouăzeci şi patru-
25بیست و پنجdouăzeci şi cinci-
26بیست و ششdouăzeci şi şase-
27بیست و هفتdouăzeci şi şapte-
28بیست و هشتdouăzeci şi opt-
29بیست و نهdouăzeci şi nouă-
30سیtreizeci-
31سی و یکtreizeci şi unu-
32سی و دوtreizeci şi doi-
33سی و سهtreizeci şi trei-
34سی و چهارtreizeci şi patru-
35سی و پنجtreizeci şi cinci-
36سی و ششtreizeci şi şase-
37سی و هفتtreizeci şi şapte-
38سی و هشتtreizeci şi opt-
39سی و نهtreizeci şi nouă-
40چهلpatruzeci-
41چهل و یکpatruzeci şi unu-
42چهل و دوpatruzeci şi doi-
43چهل و سهpatruzeci şi trei-
44چهل و چهارpatruzeci şi patru-
45چهل و پنجpatruzeci şi cinci-
46چهل و ششpatruzeci şi şase-
47چهل و هفتpatruzeci şi şapte-
48چهل و هشتpatruzeci şi opt-
49چهل و نهpatruzeci şi nouă-
50پنجاهcincizeci-
51پنجاه و یکcincizeci şi unu-
52پنجاه و دوcincizeci şi doi-
53پنجاه و سهcincizeci şi trei-
54پنجاه و چهارcincizeci şi patru-
55پنجاه و پنجcincizeci şi cinci-
56پنجاه و ششcincizeci şi şase-
57پنجاه و هفتcincizeci şi şapte-
58پنجاه و هشتcincizeci şi opt-
59پنجاه و نهcincizeci şi nouă-
60شصتşaizeci-
61شصت و یکşaizeci şi unu-
62شصت و دوşaizeci şi doi-
63شصت و سهşaizeci şi trei-
64شصت و چهارşaizeci şi patru-
65شصت و پنجşaizeci şi cinci-
66شصت و ششşaizeci şi şase-
67شصت و هفتşaizeci şi şapte-
68شصت و هشتşaizeci şi opt-
69شصت و نهşaizeci şi nouă-
70هفتادşaptezeci-
71هفتاد و یکşaptezeci şi unu-
72هفتادودوşaptezeci şi doi-
73هفتاد و سهşaptezeci şi trei-
74هفتاد و چهارşaptezeci şi patru-
75هفتاد و پنجşaptezeci şi cinci-
76هفتاد و ششşaptezeci şi şase-
77هفتاد و هفتşaptezeci şi şapte-
78هفتاد و هشتşaptezeci şi opt-
79هفتاد و نهşaptezeci şi nouă-
80هشتادoptzeci-
81هشتاد و یکoptzeci şi unu-
82هشتاد و دوoptzeci şi doi-
83هشتاد و سهoptzeci şi trei-
84هشتاد و چهارoptzeci şi patru-
85هشتاد و پنجoptzeci şi cinci-
86هشتاد و ششoptzeci şi şase-
87هشتاد و هفتoptzeci şi şapte-
88هشتاد و هشتoptzeci şi opt-
89هشتاد و نهoptzeci şi nouă-
90نودnouăzeci-
91نود و یکnouăzeci şi unu-
92نود و دوnouăzeci şi doi-
93نود و سهnouăzeci şi trei-
94نود و چهارnouăzeci şi patru-
95نود و پنجnouăzeci şi cinci-
96نود و ششnouăzeci şi şase-
97نود و هفتnouăzeci şi şapte-
98نود و هشتnouăzeci şi opt-
99نود و نهnouăzeci şi nouă-
100صدo sută-

Comments

Loading Comments