اعداد به زبان ایسلندی

اعداد به زبان ایسلندی

#فارسیايسلندیSound
0صفرnúll-
1یکeinn-
2دوtveir-
3سهþrír-
4چهارfjórir-
5پنجfimm-
6ششsex-
7هفتsjö-
8هشتátta-
9نهníu-
10دهtíu-
11یازدهellefu-
12دوازدهtólf-
13سیزدهþrettán-
14چهاردهfjórtán-
15پانزدهfimmtán-
16شانزدهsextán-
17هفدهsautján-
18هجدهátján-
19نوزدهnítján-
20بیستtuttugu-
21بیست و یکtuttugu og einn-
22بیست و دوtuttugu og tveir-
23بیست و سهtuttugu og þrír-
24بیست و چهارtuttugu og fjórir-
25بیست و پنجtuttugu og fimm-
26بیست و ششtuttugu og sex-
27بیست و هفتtuttugu og sjö-
28بیست و هشتtuttugu og átta-
29بیست و نهtuttugu og níu-
30سیþrjátíu-
31سی و یکþrjátíu og einn-
32سی و دوþrjátíu og tveir-
33سی و سهþrjátíu og þrír-
34سی و چهارþrjátíu og fjórir-
35سی و پنجþrjátíu og fimm-
36سی و ششþrjátíu og sex-
37سی و هفتþrjátíu og sjö-
38سی و هشتþrjátíu og átta-
39سی و نهþrjátíu og níu-
40چهلfjörutíu-
41چهل و یکfjörutíu og einn-
42چهل و دوfjörutíu og tveir-
43چهل و سهfjörutíu og þrír-
44چهل و چهارfjörutíu og fjórir-
45چهل و پنجfjörutíu og fimm-
46چهل و ششfjörutíu og sex-
47چهل و هفتfjörutíu og sjö-
48چهل و هشتfjörutíu og átta-
49چهل و نهfjörutíu og níu-
50پنجاهfimmtíu-
51پنجاه و یکfimmtíu og einn-
52پنجاه و دوfimmtíu og tveir-
53پنجاه و سهfimmtíu og þrír-
54پنجاه و چهارfimmtíu og fjórir-
55پنجاه و پنجfimmtíu og fimm-
56پنجاه و ششfimmtíu og sex-
57پنجاه و هفتfimmtíu og sjö-
58پنجاه و هشتfimmtíu og átta-
59پنجاه و نهfimmtíu og níu-
60شصتsextíu-
61شصت و یکsextíu og einn-
62شصت و دوsextíu og tveir-
63شصت و سهsextíu og þrír-
64شصت و چهارsextíu og fjórir-
65شصت و پنجsextíu og fimm-
66شصت و ششsextíu og sex-
67شصت و هفتsextíu og sjö-
68شصت و هشتsextíu og átta-
69شصت و نهsextíu og níu-
70هفتادsjötíu-
71هفتاد و یکsjötíu og einn-
72هفتادودوsjötíu og tveir-
73هفتاد و سهsjötíu og þrír-
74هفتاد و چهارsjötíu og fjórir-
75هفتاد و پنجsjötíu og fimm-
76هفتاد و ششsjötíu og sex-
77هفتاد و هفتsjötíu og sjö-
78هفتاد و هشتsjötíu og átta-
79هفتاد و نهsjötíu og níu-
80هشتادáttatíu-
81هشتاد و یکáttatíu og einn-
82هشتاد و دوáttatíu og tveir-
83هشتاد و سهáttatíu og þrír-
84هشتاد و چهارáttatíu og fjórir-
85هشتاد و پنجáttatíu og fimm-
86هشتاد و ششáttatíu og sex-
87هشتاد و هفتáttatíu og sjö-
88هشتاد و هشتáttatíu og átta-
89هشتاد و نهáttatíu og níu-
90نودníutíu-
91نود و یکníutíu og einn-
92نود و دوníutíu og tveir-
93نود و سهníutíu og þrír-
94نود و چهارníutíu og fjórir-
95نود و پنجníutíu og fimm-
96نود و ششníutíu og sex-
97نود و هفتníutíu og sjö-
98نود و هشتníutíu og átta-
99نود و نهníutíu og níu-
100صدhundrað-

Comments

Loading Comments