اعداد به زبان اسلواکی

اعداد به زبان اسلواکی

#فارسیاسلواکیSound
0صفرNula
1یکJeden
2دوDva
3سهTri
4چهارŠtyri
5پنجPäť
6ششŠesť
7هفتSedem
8هشتOsem
9نهDeväť
10دهDesať
11یازدهJedenásť
12دوازدهDvanásť
13سیزدهTrinásť
14چهاردهŠtrnásť
15پانزدهPätnásť
16شانزدهŠestnásť
17هفدهSedemnásť
18هجدهOsemnásť
19نوزدهDevätnásť
20بیستDvadsať
21بیست و یکDvadsaťjeden
22بیست و دوDvadsaťdva
23بیست و سهDvadsaťtri
24بیست و چهارDvadsaťštyri
25بیست و پنجDvadsaťpäť
26بیست و ششDvadsaťšesť
27بیست و هفتDvadsaťsedem
28بیست و هشتDvadsaťosem
29بیست و نهDvadsaťdeväť
30سیTridsať
31سی و یکTridsaťjeden
32سی و دوTridsaťdva
33سی و سهTridsaťtri
34سی و چهارTridsaťštyri
35سی و پنجTridsaťpäť
36سی و ششTridsaťšesť
37سی و هفتTridsaťsedem
38سی و هشتTridsaťosem
39سی و نهTridsaťdeväť
40چهلŠtyridsať
41چهل و یکŠtyridsaťjeden
42چهل و دوŠtyridsaťdva
43چهل و سهŠtyridsaťdva
44چهل و چهارŠtyridsaťštyri
45چهل و پنجŠtyridsaťpäť
46چهل و ششŠtyridsaťšesť
47چهل و هفتŠtyridsaťsedem
48چهل و هشتŠtyridsaťosem
49چهل و نهŠtyridsaťdeväť
50پنجاهPäťdesiat
51پنجاه و یکPäťdesiatjeden
52پنجاه و دوPäťdesiatdva
53پنجاه و سهPäťdesiattri
54پنجاه و چهارPäťdesiatštyri
55پنجاه و پنجPäťdesiatpäť
56پنجاه و ششPäťdesiatšesť
57پنجاه و هفتPäťdesiatsedem
58پنجاه و هشتPäťdesiatosem
59پنجاه و نهPäťdesiatdeväť
60شصتŠesťdesiat
61شصت و یکŠesťdesiatjeden
62شصت و دوŠesťdesiatdva
63شصت و سهŠesťdesiattri
64شصت و چهارŠesťdesiatštyri
65شصت و پنجŠesťdesiatpäť
66شصت و ششŠesťdesiatšesť
67شصت و هفتŠesťdesiatsedem
68شصت و هشتŠesťdesiatosem
69شصت و نهŠesťdesiatdeväť
70هفتادSedemdesiat
71هفتاد و یکSedemdesiatjeden
72هفتادودوSedemdesiatdva
73هفتاد و سهSedemdesiattri
74هفتاد و چهارSedemdesiatštyri
75هفتاد و پنجSedemdesiatpäť
76هفتاد و ششSedemdesiatšesť
77هفتاد و هفتSedemdesiatsedem
78هفتاد و هشتSedemdesiatosem
79هفتاد و نهSedemdesiatdeväť
80هشتادOsemdesiat
81هشتاد و یکOsemdesiatjeden
82هشتاد و دوOsemdesiatdva
83هشتاد و سهOsemdesiattri
84هشتاد و چهارOsemdesiatštyri
85هشتاد و پنجOsemdesiatpäť
86هشتاد و ششOsemdesiatšesť
87هشتاد و هفتOsemdesiatsedem
88هشتاد و هشتOsemdesiatosem
89هشتاد و نهOsemdesiatdeväť
90نودDeväťdesiat
91نود و یکDeväťdesiatjeden
92نود و دوDeväťdesiatdva
93نود و سهDeväťdesiattri
94نود و چهارDeväťdesiatštyri
95نود و پنجDeväťdesiatpäť
96نود و ششDeväťdesiatšesť
97نود و هفتDeväťdesiatsedem
98نود و هشتDeväťdesiatosem
99نود و نهDeväťdesiatdeväť
100صدSto

Comments

Loading Comments