اعداد به زبان اسلواکی

اعداد به زبان اسلواکی

0
Nula
صفر
1
Jeden
یک
2
Dva
دو
3
Tri
سه
4
Štyri
چهار
5
Päť
پنج
6
Šesť
شش
7
Sedem
هفت
8
Osem
هشت
9
Deväť
نه
10
Desať
ده
11
Jedenásť
یازده
12
Dvanásť
دوازده
13
Trinásť
سیزده
14
Štrnásť
چهارده
15
Pätnásť
پانزده
16
Šestnásť
شانزده
17
Sedemnásť
هفده
18
Osemnásť
هجده
19
Devätnásť
نوزده
20
Dvadsať
بیست
21
Dvadsaťjeden
بیست و یک
22
Dvadsaťdva
بیست و دو
23
Dvadsaťtri
بیست و سه
24
Dvadsaťštyri
بیست و چهار
25
Dvadsaťpäť
بیست و پنج
26
Dvadsaťšesť
بیست و شش
27
Dvadsaťsedem
بیست و هفت
28
Dvadsaťosem
بیست و هشت
29
Dvadsaťdeväť
بیست و نه
30
Tridsať
سی
31
Tridsaťjeden
سی و یک
32
Tridsaťdva
سی و دو
33
Tridsaťtri
سی و سه
34
Tridsaťštyri
سی و چهار
35
Tridsaťpäť
سی و پنج
36
Tridsaťšesť
سی و شش
37
Tridsaťsedem
سی و هفت
38
Tridsaťosem
سی و هشت
39
Tridsaťdeväť
سی و نه
40
Štyridsať
چهل
41
Štyridsaťjeden
چهل و یک
42
Štyridsaťdva
چهل و دو
43
Štyridsaťdva
چهل و سه
44
Štyridsaťštyri
چهل و چهار
45
Štyridsaťpäť
چهل و پنج
46
Štyridsaťšesť
چهل و شش
47
Štyridsaťsedem
چهل و هفت
48
Štyridsaťosem
چهل و هشت
49
Štyridsaťdeväť
چهل و نه
50
Päťdesiat
پنجاه
51
Päťdesiatjeden
پنجاه و یک
52
Päťdesiatdva
پنجاه و دو
53
Päťdesiattri
پنجاه و سه
54
Päťdesiatštyri
پنجاه و چهار
55
Päťdesiatpäť
پنجاه و پنج
56
Päťdesiatšesť
پنجاه و شش
57
Päťdesiatsedem
پنجاه و هفت
58
Päťdesiatosem
پنجاه و هشت
59
Päťdesiatdeväť
پنجاه و نه
60
Šesťdesiat
شصت
61
Šesťdesiatjeden
شصت و یک
62
Šesťdesiatdva
شصت و دو
63
Šesťdesiattri
شصت و سه
64
Šesťdesiatštyri
شصت و چهار
65
Šesťdesiatpäť
شصت و پنج
66
Šesťdesiatšesť
شصت و شش
67
Šesťdesiatsedem
شصت و هفت
68
Šesťdesiatosem
شصت و هشت
69
Šesťdesiatdeväť
شصت و نه
70
Sedemdesiat
هفتاد
71
Sedemdesiatjeden
هفتاد و یک
72
Sedemdesiatdva
هفتادودو
73
Sedemdesiattri
هفتاد و سه
74
Sedemdesiatštyri
هفتاد و چهار
75
Sedemdesiatpäť
هفتاد و پنج
76
Sedemdesiatšesť
هفتاد و شش
77
Sedemdesiatsedem
هفتاد و هفت
78
Sedemdesiatosem
هفتاد و هشت
79
Sedemdesiatdeväť
هفتاد و نه
80
Osemdesiat
هشتاد
81
Osemdesiatjeden
هشتاد و یک
82
Osemdesiatdva
هشتاد و دو
83
Osemdesiattri
هشتاد و سه
84
Osemdesiatštyri
هشتاد و چهار
85
Osemdesiatpäť
هشتاد و پنج
86
Osemdesiatšesť
هشتاد و شش
87
Osemdesiatsedem
هشتاد و هفت
88
Osemdesiatosem
هشتاد و هشت
89
Osemdesiatdeväť
هشتاد و نه
90
Deväťdesiat
نود
91
Deväťdesiatjeden
نود و یک
92
Deväťdesiatdva
نود و دو
93
Deväťdesiattri
نود و سه
94
Deväťdesiatštyri
نود و چهار
95
Deväťdesiatpäť
نود و پنج
96
Deväťdesiatšesť
نود و شش
97
Deväťdesiatsedem
نود و هفت
98
Deväťdesiatosem
نود و هشت
99
Deväťdesiatdeväť
نود و نه
100
Sto
صد

Comments

Loading Comments