اعداد به زبان اسلوونیایی

اعداد به زبان اسلوونیایی

0
Nič
صفر
1
Ena
یک
2
Dve
دو
3
Tri
سه
4
štiri
چهار
5
Pet
پنج
6
šest
شش
7
Sedem
هفت
8
Osem
هشت
9
Devet
نه
10
Deset
ده
11
Enajst
یازده
12
Dvanajst
دوازده
13
Trinajst
سیزده
14
štirinajst
چهارده
15
Petnajst
پانزده
16
šestnajst
شانزده
17
Sedemnajst
هفده
18
Osemnajst
هجده
19
Devetnajst
نوزده
20
Dvajset
بیست
21
Enaindvajset
بیست و یک
22
Dvaindvajset
بیست و دو
23
Triindvajset
بیست و سه
24
štiriindvajset
بیست و چهار
25
Petindvajset
بیست و پنج
26
šestindvajset
بیست و شش
27
Sedemindvajset
بیست و هفت
28
Osemindvajset
بیست و هشت
29
Devetindvajset
بیست و نه
30
Trideset
سی
31
Enaintrideset
سی و یک
32
Dváintrídeset
سی و دو
33
Tríintrídeset
سی و سه
34
štíriintrídeset
سی و چهار
35
Pétintrídeset
سی و پنج
36
šéstintrídeset
سی و شش
37
Sédemintrídeset
سی و هفت
38
ósemintrídeset
سی و هشت
39
Devétintrídeset
سی و نه
40
štirideset
چهل
41
ênainštírideset
چهل و یک
42
dváinštírideset
چهل و دو
43
Tríinštírideset
چهل و سه
44
štíriinštírideset
چهل و چهار
45
Pétinštírideset
چهل و پنج
46
šéstinštírideset
چهل و شش
47
Sédeminštírideset
چهل و هفت
48
óseminštírideset
چهل و هشت
49
Devétinštírideset
چهل و نه
50
Pétdeset
پنجاه
51
ênainpétdeset
پنجاه و یک
52
Dváinpétdeset
پنجاه و دو
53
Tríinpétdeset
پنجاه و سه
54
štíriinpétdeset
پنجاه و چهار
55
Pétinpétdeset
پنجاه و پنج
56
šéstinpétdeset
پنجاه و شش
57
sédeminpétdeset
پنجاه و هفت
58
óseminpétdeset
پنجاه و هشت
59
devétinpétdeset
پنجاه و نه
60
šéstdeset
شصت
61
ênainšéstdeset
شصت و یک
62
dváinšéstdeset
شصت و دو
63
tríinšéstdeset
شصت و سه
64
štíriinšéstdeset
شصت و چهار
65
pétinšéstdeset
شصت و پنج
66
šéstinšéstdeset
شصت و شش
67
sédeminšéstdeset
شصت و هفت
68
óseminšéstdeset
شصت و هشت
69
devétinšéstdeset
شصت و نه
70
Sédemdeset
هفتاد
71
ênainsédemdeset
هفتاد و یک
72
dváinsédemdeset
هفتادودو
73
tríinsédemdeset
هفتاد و سه
74
štíriinsédemdeset
هفتاد و چهار
75
pétinsédemdeset
هفتاد و پنج
76
šéstinsédemdeset
هفتاد و شش
77
sédeminsédemdeset
هفتاد و هفت
78
óseminsédemdeset
هفتاد و هشت
79
devétinsédemdeset
هفتاد و نه
80
ósemdeset
هشتاد
81
ênainósemdeset
هشتاد و یک
82
dváinósemdeset
هشتاد و دو
83
tríinósemdeset
هشتاد و سه
84
štíriinósemdeset
هشتاد و چهار
85
pétinósemdeset
هشتاد و پنج
86
šéstinósemdeset
هشتاد و شش
87
sédeminósemdeset
هشتاد و هفت
88
óseminósemdeset
هشتاد و هشت
89
devétinósemdeset
هشتاد و نه
90
devétdeset
نود
91
ênaindevétdeset
نود و یک
92
dváindevétdeset
نود و دو
93
tríindevétdeset
نود و سه
94
štíriindevétdeset
نود و چهار
95
pétindevétdeset
نود و پنج
96
šéstindevétdeset
نود و شش
97
sédemindevétdeset
نود و هفت
98
ósemindevétdeset
نود و هشت
99
devétindevétdeset
نود و نه
100
Stó
صد

Comments

Loading Comments