اعداد به زبان سوئدی

اعداد به زبان سوئدی

0
noll
صفر
1
ett
یک
2
två
دو
3
tre
سه
4
fyra
چهار
5
fem
پنج
6
sex
شش
7
sju
هفت
8
åtta
هشت
9
nio
نه
10
tio
ده
11
elva
یازده
12
tolv
دوازده
13
tretton
سیزده
14
fjorton
چهارده
15
femton
پانزده
16
sexton
شانزده
17
sjutton
هفده
18
arton
هجده
19
nitton
نوزده
20
tjugo
بیست
21
tjugoett
بیست و یک
22
tjugotvå
بیست و دو
23
tjugotre
بیست و سه
24
tjugofyra
بیست و چهار
25
tjugofem
بیست و پنج
26
tjugosex
بیست و شش
27
tjugosju
بیست و هفت
28
tjugoåtta
بیست و هشت
29
tjugonio
بیست و نه
30
trettio
سی
31
trettioett
سی و یک
32
trettiotvå
سی و دو
33
trettiotre
سی و سه
34
trettiofyra
سی و چهار
35
trettiofem
سی و پنج
36
trettiosex
سی و شش
37
trettiosju
سی و هفت
38
trettioåtta
سی و هشت
39
trettionio
سی و نه
40
fyrtio
چهل
41
fyrtioett
چهل و یک
42
fyrtiotvå
چهل و دو
43
fyrtiotre
چهل و سه
44
fyrtiofyra
چهل و چهار
45
fyrtiofem
چهل و پنج
46
fyrtiosex
چهل و شش
47
fyrtiosju
چهل و هفت
48
fyrtiåtta
چهل و هشت
49
fyrtionio
چهل و نه
50
femtio
پنجاه
51
femtioett
پنجاه و یک
52
femtiotvå
پنجاه و دو
53
femtiotre
پنجاه و سه
54
femtiofyra
پنجاه و چهار
55
femtiofem
پنجاه و پنج
56
femtiosex
پنجاه و شش
57
femtiosju
پنجاه و هفت
58
femtioåtta
پنجاه و هشت
59
femtionio
پنجاه و نه
60
sextio
شصت
61
sextioett
شصت و یک
62
sextiotvå
شصت و دو
63
sextiotre
شصت و سه
64
sextiofyra
شصت و چهار
65
sextiofem
شصت و پنج
66
sextiosex
شصت و شش
67
sextiosju
شصت و هفت
68
sextioåtta
شصت و هشت
69
sextionio
شصت و نه
70
sjuttio
هفتاد
71
sjuttioett
هفتاد و یک
72
sjuttiotvå
هفتادودو
73
sjuttiotre
هفتاد و سه
74
sjuttiofyra
هفتاد و چهار
75
sjuttiofem
هفتاد و پنج
76
sjuttiosex
هفتاد و شش
77
sjuttiosju
هفتاد و هفت
78
sjuttioåtta
هفتاد و هشت
79
sjuttionio
هفتاد و نه
80
åttio
هشتاد
81
åttoiett
هشتاد و یک
82
åttiotvå
هشتاد و دو
83
åttiotre
هشتاد و سه
84
åttiofyra
هشتاد و چهار
85
åttiofem
هشتاد و پنج
86
åttiosex
هشتاد و شش
87
åttiosju
هشتاد و هفت
88
åttioåtta
هشتاد و هشت
89
åttionio
هشتاد و نه
90
nittio
نود
91
nittioett
نود و یک
92
nittiotvå
نود و دو
93
nittiotre
نود و سه
94
nittiofyra
نود و چهار
95
nittiofem
نود و پنج
96
nittiosex
نود و شش
97
nittiosju
نود و هفت
98
nittioåtta
نود و هشت
99
nittionio
نود و نه
100
hundra
صد

Comments

Loading Comments