اعداد به زبان صربی

اعداد به زبان صربی

#فارسیصربیSound
0صفرнула-
1یکједан-
2دوдва-
3سهтри-
4چهارчетири-
5پنجпет-
6ششшест-
7هفتседам-
8هشتосам-
9نهдевет-
10دهдесет-
11یازدهједанаест-
12دوازدهдванаест-
13سیزدهтринаест-
14چهاردهчетрнаест-
15پانزدهпетнаест-
16شانزدهшеснаест-
17هفدهседамнаест-
18هجدهосамнаест-
19نوزدهдеветнаест-
20بیستдвадесет-
21بیست و یکдвадесет и један-
22بیست و دوдвадесет и два-
23بیست و سهдвадесет три-
24بیست و چهارдвадесет и четири-
25بیست و پنجдвадесет и пет-
26بیست و ششдвадесет и шест-
27بیست و هفتдвадесет и седам-
28بیست و هشتдвадесет и осам-
29بیست و نهдвадесет и девет-
30سیтридесет-
31سی و یکтридесет и један-
32سی و دوтридесет и два-
33سی و سهтридесет и три-
34سی و چهارтридесет и четири-
35سی و پنجтридесет и пети-
36سی و ششтридесет и шест-
37سی و هفتтридесет и седам-
38سی و هشتтридесет и осам-
39سی و نهтридесет и девет-
40چهلчетрдесет-
41چهل و یکчетрдесет и један-
42چهل و دوчетрдесет два-
43چهل و سهчетрдесет и три-
44چهل و چهارчетрдесет и четири-
45چهل و پنجчетрдесет и пет-
46چهل و ششчетрдесет и шест-
47چهل و هفتчетрдесет и седам-
48چهل و هشتчетрдесет и осам-
49چهل و نهчетрдесет и девет-
50پنجاهпедесет-
51پنجاه و یکпедесет један-
52پنجاه و دوпедесет два-
53پنجاه و سهпедесет три-
54پنجاه و چهارпедесет четврти-
55پنجاه و پنجпедесет и пет-
56پنجاه و ششпедесет и шест-
57پنجاه و هفتпедесет и седам-
58پنجاه و هشتпедесет и осам-
59پنجاه و نهпедесет и девет-
60شصتшездесет-
61شصت و یکшездесет и један-
62شصت و دوшездесет и два-
63شصت و سهшездесет и три-
64شصت و چهارшездесет и четири-
65شصت و پنجшездесет и пет-
66شصت و ششшездесет и шест-
67شصت و هفتшездесет и седам-
68شصت و هشتшездесет и осам-
69شصت و نهшездесет и девет-
70هفتادседамдесет-
71هفتاد و یکседамдесет и један-
72هفتادودوседамдесет и два-
73هفتاد و سهседамдесет и три-
74هفتاد و چهارседамдесет и четири-
75هفتاد و پنجседамдесет и пет-
76هفتاد و ششседамдесет и шест-
77هفتاد و هفتседамдесет и седам-
78هفتاد و هشتседамдесет и осам-
79هفتاد و نهседамдесет и девет-
80هشتادосамдесет-
81هشتاد و یکосамдесет и један-
82هشتاد و دوосамдесет и два-
83هشتاد و سهосамдесет и три-
84هشتاد و چهارосамдесет и четири-
85هشتاد و پنجосамдесет и пет-
86هشتاد و ششосамдесет и шест-
87هشتاد و هفتосамдесет и седам-
88هشتاد و هشتосамдесет и осам-
89هشتاد و نهосамдесет и девет-
90نودдеведесет-
91نود و یکдеведесет и један-
92نود و دوдеведесет и два-
93نود و سهдеведесет и три-
94نود و چهارдеведесет и четири-
95نود و پنجдеведесет и пет-
96نود و ششдеведесет и шест-
97نود و هفتдеведесет и седам-
98نود و هشتдеведесет и осам-
99نود و نهдеведесет и девет-
100صدсто-

Comments

Loading Comments