اعداد به زبان کاتالان

اعداد به زبان کاتالان

0
zero
صفر
1
u
یک
2
dos
دو
3
tres
سه
4
quatre
چهار
5
cinc
پنج
6
sis
شش
7
set
هفت
8
vuit
هشت
9
nou
نه
10
deu
ده
11
onze
یازده
12
dotze
دوازده
13
tretze
سیزده
14
catorze
چهارده
15
quinze
پانزده
16
setze
شانزده
17
disset
هفده
18
divuit
هجده
19
dinou
نوزده
20
vint
بیست
21
vint-i-u
بیست و یک
22
vint-i-dos
بیست و دو
23
vint-i-tres
بیست و سه
24
vint-i-quatre
بیست و چهار
25
vint-i-cinc
بیست و پنج
26
vint-i-sis
بیست و شش
27
vint-i-set
بیست و هفت
28
vint-i-vuit
بیست و هشت
29
vint-i-nou
بیست و نه
30
trenta
سی
31
trenta-u
سی و یک
32
trenta-dos
سی و دو
33
trenta-tres
سی و سه
34
trenta-quatre
سی و چهار
35
trenta-cinc
سی و پنج
36
trenta-sis
سی و شش
37
trenta-set
سی و هفت
38
trenta-vuit
سی و هشت
39
trenta-nou
سی و نه
40
quaranta
چهل
41
quaranta-u
چهل و یک
42
quaranta-dos
چهل و دو
43
quaranta-tres
چهل و سه
44
quaranta-quatre
چهل و چهار
45
quaranta-cinc
چهل و پنج
46
quaranta-sis
چهل و شش
47
quaranta-set
چهل و هفت
48
quaranta-vuit
چهل و هشت
49
quaranta-nou
چهل و نه
50
cinquanta
پنجاه
51
cinquanta-u
پنجاه و یک
52
cinquanta-dos
پنجاه و دو
53
cinquanta-tres
پنجاه و سه
54
cinquanta-quatre
پنجاه و چهار
55
cinquanta-cinc
پنجاه و پنج
56
cinquanta-sis
پنجاه و شش
57
cinquanta-set
پنجاه و هفت
58
cinquanta-vuit
پنجاه و هشت
59
cinquanta-nou
پنجاه و نه
60
seixanta
شصت
61
seixanta-u
شصت و یک
62
seixanta-dos
شصت و دو
63
seixanta-tres
شصت و سه
64
seixanta-quatre
شصت و چهار
65
seixanta-cinc
شصت و پنج
66
seixanta-sis
شصت و شش
67
seixanta-set
شصت و هفت
68
seixanta-vuit
شصت و هشت
69
seixanta-nou
شصت و نه
70
setanta
هفتاد
71
setanta
هفتاد و یک
72
setanta-dos
هفتادودو
73
setanta-tres
هفتاد و سه
74
setanta-quatre
هفتاد و چهار
75
setanta-cinc
هفتاد و پنج
76
setanta-sis
هفتاد و شش
77
setanta-set
هفتاد و هفت
78
setanta-vuit
هفتاد و هشت
79
setanta-nou
هفتاد و نه
80
vuitanta
هشتاد
81
vuitanta-u
هشتاد و یک
82
vuitanta-dos
هشتاد و دو
83
vuitanta-tres
هشتاد و سه
84
vuitanta-quatre
هشتاد و چهار
85
vuitanta-cinc
هشتاد و پنج
86
vuitanta-sis
هشتاد و شش
87
vuitanta-set
هشتاد و هفت
88
vuitanta-vuit
هشتاد و هشت
89
vuitanta-nou
هشتاد و نه
90
noranta
نود
91
noranta-u
نود و یک
92
noranta-dos
نود و دو
93
noranta-tres
نود و سه
94
noranta-quatre
نود و چهار
95
noranta-cinc
نود و پنج
96
noranta-sis
نود و شش
97
noranta-set
نود و هفت
98
noranta-vuit
نود و هشت
99
noranta-nou
نود و نه
100
per cent
صد

Comments

Loading Comments