اعداد به زبان کاتالان

اعداد به زبان کاتالان

#فارسیکاتالانSound
0صفرzero
1یکu
2دوdos
3سهtres
4چهارquatre
5پنجcinc
6ششsis
7هفتset
8هشتvuit
9نهnou
10دهdeu
11یازدهonze
12دوازدهdotze
13سیزدهtretze
14چهاردهcatorze
15پانزدهquinze
16شانزدهsetze
17هفدهdisset
18هجدهdivuit
19نوزدهdinou
20بیستvint
21بیست و یکvint-i-u
22بیست و دوvint-i-dos
23بیست و سهvint-i-tres
24بیست و چهارvint-i-quatre
25بیست و پنجvint-i-cinc
26بیست و ششvint-i-sis
27بیست و هفتvint-i-set
28بیست و هشتvint-i-vuit
29بیست و نهvint-i-nou
30سیtrenta
31سی و یکtrenta-u
32سی و دوtrenta-dos
33سی و سهtrenta-tres
34سی و چهارtrenta-quatre
35سی و پنجtrenta-cinc
36سی و ششtrenta-sis
37سی و هفتtrenta-set
38سی و هشتtrenta-vuit
39سی و نهtrenta-nou
40چهلquaranta
41چهل و یکquaranta-u
42چهل و دوquaranta-dos
43چهل و سهquaranta-tres
44چهل و چهارquaranta-quatre
45چهل و پنجquaranta-cinc
46چهل و ششquaranta-sis
47چهل و هفتquaranta-set
48چهل و هشتquaranta-vuit
49چهل و نهquaranta-nou
50پنجاهcinquanta
51پنجاه و یکcinquanta-u
52پنجاه و دوcinquanta-dos
53پنجاه و سهcinquanta-tres
54پنجاه و چهارcinquanta-quatre
55پنجاه و پنجcinquanta-cinc
56پنجاه و ششcinquanta-sis
57پنجاه و هفتcinquanta-set
58پنجاه و هشتcinquanta-vuit
59پنجاه و نهcinquanta-nou
60شصتseixanta
61شصت و یکseixanta-u
62شصت و دوseixanta-dos
63شصت و سهseixanta-tres
64شصت و چهارseixanta-quatre
65شصت و پنجseixanta-cinc
66شصت و ششseixanta-sis
67شصت و هفتseixanta-set
68شصت و هشتseixanta-vuit
69شصت و نهseixanta-nou
70هفتادsetanta
71هفتاد و یکsetanta
72هفتادودوsetanta-dos
73هفتاد و سهsetanta-tres
74هفتاد و چهارsetanta-quatre
75هفتاد و پنجsetanta-cinc
76هفتاد و ششsetanta-sis
77هفتاد و هفتsetanta-set
78هفتاد و هشتsetanta-vuit
79هفتاد و نهsetanta-nou
80هشتادvuitanta
81هشتاد و یکvuitanta-u
82هشتاد و دوvuitanta-dos
83هشتاد و سهvuitanta-tres
84هشتاد و چهارvuitanta-quatre
85هشتاد و پنجvuitanta-cinc
86هشتاد و ششvuitanta-sis
87هشتاد و هفتvuitanta-set
88هشتاد و هشتvuitanta-vuit
89هشتاد و نهvuitanta-nou
90نودnoranta
91نود و یکnoranta-u
92نود و دوnoranta-dos
93نود و سهnoranta-tres
94نود و چهارnoranta-quatre
95نود و پنجnoranta-cinc
96نود و ششnoranta-sis
97نود و هفتnoranta-set
98نود و هشتnoranta-vuit
99نود و نهnoranta-nou
100صدper cent

Comments

Loading Comments