اعداد به زبان آذری

اعداد به زبان آذری

#فارسیآذرباﻳﺠﺎﻧﻰSound
0صفرSıfır-
1یکBir-
2دوIki-
3سهÜç-
4چهارDörd-
5پنجBeş-
6ششAltı-
7هفتYeddi-
8هشتSəkkiz-
9نهDoqquz-
10دهOn-
11یازدهOn bir-
12دوازدهOn iki-
13سیزدهOn üç-
14چهاردهOn dörd-
15پانزدهOn beş-
16شانزدهOn altı-
17هفدهOn yeddi-
18هجدهOn səkkiz-
19نوزدهOn doqquz-
20بیستIyirmi-
21بیست و یکIyirmi bir-
22بیست و دوİyirmi iki-
23بیست و سهIyirmi üç-
24بیست و چهارIyirmi dörd-
25بیست و پنجIyirmi beş-
26بیست و ششIyirmi altı-
27بیست و هفتIyirmi yeddi-
28بیست و هشتIyirmi səkkiz-
29بیست و نهIyirmi doqquz-
30سیOtuz-
31سی و یکOtuz bir-
32سی و دوOtuz iki-
33سی و سهOtuz üç-
34سی و چهارOtuz dörd-
35سی و پنجOtuz beş-
36سی و ششOtuz altı-
37سی و هفتOtuz yeddi-
38سی و هشتOtuz səkkiz-
39سی و نهOtuz doqquz-
40چهلQırx-
41چهل و یکQırx bir-
42چهل و دوQırx iki-
43چهل و سهQırx üç-
44چهل و چهارQırx dörd-
45چهل و پنجQırx beş-
46چهل و ششQırx altı-
47چهل و هفتQırx yeddi-
48چهل و هشتQırx səkkiz-
49چهل و نهQırx doqquz-
50پنجاهƏlli-
51پنجاه و یکƏlli bir-
52پنجاه و دوƏlli iki-
53پنجاه و سهƏlli üç-
54پنجاه و چهارƏlli dörd-
55پنجاه و پنجƏlli beş-
56پنجاه و ششƏlli altı-
57پنجاه و هفتƏlli yeddi-
58پنجاه و هشتƏlli səkkiz-
59پنجاه و نهƏlli doqquz-
60شصتAltmış-
61شصت و یکAltmış bir-
62شصت و دوSixty iki-
63شصت و سهAltmış üç-
64شصت و چهارAltmış dörd-
65شصت و پنجAltmış beş-
66شصت و ششAltmış altı-
67شصت و هفتAltmış yeddi-
68شصت و هشتAltmış səkkiz-
69شصت و نهSixty doqquz-
70هفتادYetmiş-
71هفتاد و یکYetmiş bir-
72هفتادودوYetmiş iki-
73هفتاد و سهYetmiş üç-
74هفتاد و چهارYetmiş dörd-
75هفتاد و پنجYetmiş beş-
76هفتاد و ششYetmiş altı-
77هفتاد و هفتYetmiş yeddi-
78هفتاد و هشتYetmiş səkkiz-
79هفتاد و نهYetmiş doqquz-
80هشتادSəksən-
81هشتاد و یکSəksən bir-
82هشتاد و دوSəksən iki-
83هشتاد و سهSəksən üç-
84هشتاد و چهارSəksən dörd-
85هشتاد و پنجSəksən beş-
86هشتاد و ششSəksən altı-
87هشتاد و هفتSəksən yeddi-
88هشتاد و هشتSəksən səkkiz-
89هشتاد و نهSəksən doqquz-
90نودDoxsan-
91نود و یکDoxsan bir-
92نود و دوDoxsan iki-
93نود و سهDoxsan üç-
94نود و چهارDoxsan dörd-
95نود و پنجDoxsan beş-
96نود و ششDoxsan altı-
97نود و هفتDoxsan yeddi-
98نود و هشتDoxsan səkkiz-
99نود و نهDoxsan doqquz-
100صدYüz-

Comments

Loading Comments