اعداد در بلاروس

اعداد در بلاروس

#فارسیبلاروسیSound
0صفرнуль-
1یکадзін-
2دوдва-
3سهтры-
4چهارчатыры-
5پنجпяць-
6ششшэсць-
7هفتсем-
8هشتвосем-
9نهдзевяць-
10دهДзесяць-
11یازدهадзінаццаць-
12دوازدهдванаццаць-
13سیزدهтрынаццаць-
14چهاردهчатырнаццаць-
15پانزدهпятнаццаць-
16شانزدهшаснаццаць-
17هفدهсемнаццаць-
18هجدهвасемнаццаць-
19نوزدهдзевятнаццаць-
20بیستдваццаць-
21بیست و یکдваццаць адзін-
22بیست و دوдваццаць два-
23بیست و سهдваццаць тры-
24بیست و چهارдваццаць чатыры-
25بیست و پنجдваццаць пяць-
26بیست و ششдваццаць шэсць-
27بیست و هفتдваццаць сем-
28بیست و هشتдваццаць восем-
29بیست و نهдваццаць дзевяць-
30سیтрыццаць-
31سی و یکтрыццаць адзін-
32سی و دوтрыццаць два-
33سی و سهтрыццаць тры-
34سی و چهارтрыццаць чатыры-
35سی و پنجтрыццаць пяць-
36سی و ششтрыццаць шэсць-
37سی و هفتтрыццаць сем-
38سی و هشتтрыццаць восем-
39سی و نهтрыццаць дзевяць-
40چهلсорак-
41چهل و یکсорак адзін-
42چهل و دوсорак два-
43چهل و سهсорак тры-
44چهل و چهارсорак чатыры-
45چهل و پنجсорак пяць-
46چهل و ششсорак шэсць-
47چهل و هفتсорак сем-
48چهل و هشتсорак восем-
49چهل و نهсорак дзевяць-
50پنجاهпяцьдзесят-
51پنجاه و یکпяцьдзесят адзін-
52پنجاه و دوпяцьдзесят два-
53پنجاه و سهпяцьдзесят тры-
54پنجاه و چهارпяцьдзесят чатыры-
55پنجاه و پنجпяцьдзесят пяць-
56پنجاه و ششпяцьдзесят шэсць-
57پنجاه و هفتпяцьдзесят сем-
58پنجاه و هشتпяцьдзесят восем-
59پنجاه و نهпяцьдзесят дзевяць-
60شصتшэсцьдзесят-
61شصت و یکшэсцьдзесят адзін-
62شصت و دوшэсцьдзесят два-
63شصت و سهшэсцьдзесят тры-
64شصت و چهارшэсцьдзесят чатыры-
65شصت و پنجшэсцьдзесят пяць-
66شصت و ششшэсцьдзесят шэсць-
67شصت و هفتшэсцьдзесят сем-
68شصت و هشتшэсцьдзесят восем-
69شصت و نهшэсцьдзесят дзевяць-
70هفتادсемдзесят-
71هفتاد و یکсемдзесят адзін-
72هفتادودوсемдзесят два-
73هفتاد و سهсемдзесят тры-
74هفتاد و چهارсемдзесят чатыры-
75هفتاد و پنجсемдзесят пяць-
76هفتاد و ششсемдзесят шэсць-
77هفتاد و هفتсемдзесят сем-
78هفتاد و هشتсемдзесят восем-
79هفتاد و نهсемдзесят дзевяць-
80هشتادвосемдзесят-
81هشتاد و یکвосемдзесят адзін-
82هشتاد و دوвосемдзесят два-
83هشتاد و سهвосемдзесят тры-
84هشتاد و چهارвосемдзесят чатыры-
85هشتاد و پنجвосемдзесят пяць-
86هشتاد و ششвосемдзесят шэсць-
87هشتاد و هفتвосемдзесят сем-
88هشتاد و هشتвосемдзесят восем-
89هشتاد و نهвосемдзесят дзевяць-
90نودдзевяноста-
91نود و یکдзевяноста адзін-
92نود و دوдзевяноста два-
93نود و سهдзевяноста тры-
94نود و چهارдзевяноста чатыры-
95نود و پنجдзевяноста пяць-
96نود و ششдзевяноста шэсць-
97نود و هفتдзевяноста сем-
98نود و هشتдзевяноста восем-
99نود و نهдзевяноста дзевяць-
100صدсто-

Comments

Loading Comments