اعداد در گجراتی

اعداد در گجراتی

0
શૂન્ય
صفر
1
એક
یک
2
બે
دو
3
ત્રણ
سه
4
ચાર
چهار
5
પાંચ
پنج
6
شش
7
સાત
هفت
8
આઠ
هشت
9
નવ
نه
10
દસ
ده
11
અગિયાર
یازده
12
બાર
دوازده
13
તેર
سیزده
14
ચૌદ
چهارده
15
પંદર
پانزده
16
સોળ
شانزده
17
સત્તર
هفده
18
અઢાર
هجده
19
ઓગણિસ
نوزده
20
વીસ
بیست
21
એકવીસ
بیست و یک
22
બાવીસ
بیست و دو
23
તેવીસ
بیست و سه
24
ચોવીસ
بیست و چهار
25
પચ્ચીસ
بیست و پنج
26
છવીસ
بیست و شش
27
સત્તાવીસ
بیست و هفت
28
અઠ્ઠાવીસ
بیست و هشت
29
ઓગણત્રીસ
بیست و نه
30
ત્રીસ
سی
31
એકત્રીસ
سی و یک
32
બત્રીસ
سی و دو
33
તેત્રીસ
سی و سه
34
ચોત્રીસ
سی و چهار
35
પાંત્રીસ
سی و پنج
36
છત્રીસ
سی و شش
37
સડત્રીસ
سی و هفت
38
અડત્રીસ
سی و هشت
39
ઓગણચાલીસ
سی و نه
40
ચાલીસ
چهل
41
એકતાલીસ
چهل و یک
42
બેતાલીસ
چهل و دو
43
ત્રેતાલીસ
چهل و سه
44
ચુંમાલીસ
چهل و چهار
45
પિસ્તાલીસ
چهل و پنج
46
છેતાલીસ
چهل و شش
47
સુડતાલીસ
چهل و هفت
48
અડતાલીસ
چهل و هشت
49
ઓગણપચાસ
چهل و نه
50
પચાસ
پنجاه
51
એકાવન
پنجاه و یک
52
બાવન
پنجاه و دو
53
ત્રેપન
پنجاه و سه
54
ચોપન
پنجاه و چهار
55
પંચાવન
پنجاه و پنج
56
છપ્પન
پنجاه و شش
57
સત્તાવન
پنجاه و هفت
58
અઠ્ઠાવન
پنجاه و هشت
59
ઓગણસાઠ
پنجاه و نه
60
સાઈઠ
شصت
61
એકસઠ
شصت و یک
62
બાસઠ
شصت و دو
63
ત્રેસઠ
شصت و سه
64
ચોસઠ
شصت و چهار
65
પાંસઠ
شصت و پنج
66
છાસઠ
شصت و شش
67
સડસઠ
شصت و هفت
68
અડસઠ
شصت و هشت
69
અગણોસિત્તેર
شصت و نه
70
સિત્તેર
هفتاد
71
એકોતેર
هفتاد و یک
72
બોતેર
هفتادودو
73
તોતેર
هفتاد و سه
74
ચુમોતેર
هفتاد و چهار
75
પંચોતેર
هفتاد و پنج
76
છોતેર
هفتاد و شش
77
સિત્યોતેર
هفتاد و هفت
78
ઇઠ્યોતેર
هفتاد و هشت
79
ઓગણાએંસી
هفتاد و نه
80
એંસી
هشتاد
81
એક્યાસી
هشتاد و یک
82
બ્યાસી
هشتاد و دو
83
ત્યાસી
هشتاد و سه
84
ચોર્યાસી
هشتاد و چهار
85
પંચાસી
هشتاد و پنج
86
છ્યાસી
هشتاد و شش
87
સિત્યાસી
هشتاد و هفت
88
ઈઠ્યાસી
هشتاد و هشت
89
નેવ્યાસી
هشتاد و نه
90
નેવું
نود
91
એકાણું
نود و یک
92
બાણું
نود و دو
93
ત્રાણું
نود و سه
94
ચોરાણું
نود و چهار
95
પંચાણું
نود و پنج
96
છન્નું
نود و شش
97
સત્તાણું
نود و هفت
98
અઠ્ઠાણું
نود و هشت
99
નવ્વાણું
نود و نه
100
સો
صد

Comments

Loading Comments