اعداد در ازبک

اعداد در ازبک

#فارسیازبکیSound
0صفرno'l-
1یکbir-
2دوikki-
3سهuch-
4چهارto'rt-
5پنجbesh-
6ششolti-
7هفتyetti-
8هشتsakkiz-
9نهto'qqiz-
10دهo'n-
11یازدهo'n bir-
12دوازدهo'n ikki-
13سیزدهo'n uch-
14چهاردهo'n to'rt-
15پانزدهo'n besh-
16شانزدهo'n olti-
17هفدهo'n yetti-
18هجدهo'n sakkiz-
19نوزدهo'n to'qqiz-
20بیستyigirma-
21بیست و یکyigirma bir-
22بیست و دوyigirma ikki-
23بیست و سهyigirma uch-
24بیست و چهارyigirma to'rt-
25بیست و پنجyigirma besh-
26بیست و ششyigirma olti-
27بیست و هفتyigirma yetti-
28بیست و هشتyigiıma sakkiz-
29بیست و نهyigirına to'qqiz-
30سیo'ttiz-
31سی و یکo'ttiz bir-
32سی و دوo'ttiz ikki-
33سی و سهo'ttiz uch-
34سی و چهارo'ttiz to'rt-
35سی و پنجo'ttiz besh-
36سی و ششo'ttiz olti-
37سی و هفتo'ttiz yetti-
38سی و هشتo'ttiz sakkiz-
39سی و نهo'ttiz to'qqiz-
40چهلqirq-
41چهل و یکqirq bir-
42چهل و دوqirq ikki-
43چهل و سهqirq uch-
44چهل و چهارqirq to'rt-
45چهل و پنجqirq besh-
46چهل و ششqirq olti-
47چهل و هفتqirq yetti-
48چهل و هشتqirq sakkiz-
49چهل و نهqirq to'qqiz-
50پنجاهellik-
51پنجاه و یکellik bir-
52پنجاه و دوellik ikki-
53پنجاه و سهellik uch-
54پنجاه و چهارellik to'rt-
55پنجاه و پنجellik besh-
56پنجاه و ششellik olti-
57پنجاه و هفتellik yetti-
58پنجاه و هشتellik sakkiz-
59پنجاه و نهellik to'qqiz-
60شصتoltmish-
61شصت و یکoltmish bir-
62شصت و دوoltmish ikki-
63شصت و سهoltmish uch-
64شصت و چهارoltmish to'rt-
65شصت و پنجoltmish besh-
66شصت و ششoltmish olti-
67شصت و هفتoltmish yetti-
68شصت و هشتoltmish sakkiz-
69شصت و نهoltmish to'qqiz-
70هفتادyetmish-
71هفتاد و یکyetmish bir-
72هفتادودوyetmish ikki-
73هفتاد و سهyetmish uch-
74هفتاد و چهارyetmish to'rt-
75هفتاد و پنجyetmish besh-
76هفتاد و ششyetmish olti-
77هفتاد و هفتyetmish yetti-
78هفتاد و هشتyetmish sakkiz-
79هفتاد و نهyetmish to'qqiz-
80هشتادsakson-
81هشتاد و یکsakson bir-
82هشتاد و دوsakson ikki-
83هشتاد و سهsakson uch-
84هشتاد و چهارsakson to'rt-
85هشتاد و پنجsakson besh-
86هشتاد و ششsakson olti-
87هشتاد و هفتsakson yetti-
88هشتاد و هشتsakson sakkiz-
89هشتاد و نهsakson to'qqiz-
90نودto'qson-
91نود و یکto'qson bir-
92نود و دوto'qson ikki-
93نود و سهto'qson uch-
94نود و چهارto'qson to'rt-
95نود و پنجto'qson besh-
96نود و ششto'qson olti-
97نود و هفتto'qson yetti-
98نود و هشتto'qson sakkiz-
99نود و نهto'qson to'qqiz-
100صدbir yuz-

Comments

Loading Comments