# فارسی انگلیسی Sound
0 صفر Zero
1 یک One
2 دو Two
3 سه Three
4 چهار Four
5 پنج Five
6 شش Six
7 هفت Seven
8 هشت Eight
9 نه Nine
10 ده Ten
11 یازده Eleven
12 دوازده Twelve
13 سیزده Thirteen
14 چهارده Fourteen
15 پانزده Fifteen
16 شانزده Sixteen
17 هفده Seventeen
18 هجده Eighteen
19 نوزده Nineteen
20 بیست Twenty
21 بیست و یک Twenty one
22 بیست و دو Twenty two
23 بیست و سه Twenty three
24 بیست و چهار Twenty four
25 بیست و پنج Twenty five
26 بیست و شش Twenty six
27 بیست و هفت Twenty seven
28 بیست و هشت Twenty eight
29 بیست و نه Twenty nine
30 سی Thirty
31 سی و یک Thirty one
32 سی و دو Thirty two
33 سی و سه Thirty three
34 سی و چهار Thirty four
35 سی و پنج Thirty five
36 سی و شش Thirty six
37 سی و هفت Thirty seven
38 سی و هشت Thirty eight
39 سی و نه Thirty nine
40 چهل Forty
41 چهل و یک Forty one
42 چهل و دو Forty two
43 چهل و سه Forty three
44 چهل و چهار Forty four
45 چهل و پنج Forty five
46 چهل و شش Forty six
47 چهل و هفت Forty seven
48 چهل و هشت Forty eight
49 چهل و نه Forty nine
50 پنجاه Fifty
51 پنجاه و یک Fifty one
52 پنجاه و دو Fifty two
53 پنجاه و سه Fifty three
54 پنجاه و چهار Fifty four
55 پنجاه و پنج Fifty five
56 پنجاه و شش Fifty six
57 پنجاه و هفت Fifty seven
58 پنجاه و هشت Fifty eight
59 پنجاه و نه Fifty nine
60 شصت Sixty
61 شصت و یک Sixty one
62 شصت و دو Sixty two
63 شصت و سه Sixty three
64 شصت و چهار Sixty four
65 شصت و پنج Sixty five
66 شصت و شش Sixty six
67 شصت و هفت Sixty seven
68 شصت و هشت Sixty eight
69 شصت و نه Sixty nine
70 هفتاد Seventy
71 هفتاد و یک Seventy one
72 هفتادودو Seventy two
73 هفتاد و سه Seventy three
74 هفتاد و چهار Seventy four
75 هفتاد و پنج Seventy five
76 هفتاد و شش Seventy six
77 هفتاد و هفت Seventy seven
78 هفتاد و هشت Seventy eight
79 هفتاد و نه Seventy nine
80 هشتاد Eighty
81 هشتاد و یک Eighty one
82 هشتاد و دو Eighty two
83 هشتاد و سه Eighty three
84 هشتاد و چهار Eighty four
85 هشتاد و پنج Eighty five
86 هشتاد و شش Eighty six
87 هشتاد و هفت Eighty seven
88 هشتاد و هشت Eighty eight
89 هشتاد و نه Eighty nine
90 نود Ninety
91 نود و یک Ninety one
92 نود و دو Ninety two
93 نود و سه Ninety three
94 نود و چهار Ninety four
95 نود و پنج Ninety five
96 نود و شش Ninety six
97 نود و هفت Ninety seven
98 نود و هشت Ninety eight
99 نود و نه Ninety nine
100 صد One hundred

Comments

Loading Comments