اعداد در زبان انگلیسی

اعداد در زبان انگلیسی

0
Zero
صفر
1
One
یک
2
Two
دو
3
Three
سه
4
Four
چهار
5
Five
پنج
6
Six
شش
7
Seven
هفت
8
Eight
هشت
9
Nine
نه
10
Ten
ده
11
Eleven
یازده
12
Twelve
دوازده
13
Thirteen
سیزده
14
Fourteen
چهارده
15
Fifteen
پانزده
16
Sixteen
شانزده
17
Seventeen
هفده
18
Eighteen
هجده
19
Nineteen
نوزده
20
Twenty
بیست
21
Twenty one
بیست و یک
22
Twenty two
بیست و دو
23
Twenty three
بیست و سه
24
Twenty four
بیست و چهار
25
Twenty five
بیست و پنج
26
Twenty six
بیست و شش
27
Twenty seven
بیست و هفت
28
Twenty eight
بیست و هشت
29
Twenty nine
بیست و نه
30
Thirty
سی
31
Thirty one
سی و یک
32
Thirty two
سی و دو
33
Thirty three
سی و سه
34
Thirty four
سی و چهار
35
Thirty five
سی و پنج
36
Thirty six
سی و شش
37
Thirty seven
سی و هفت
38
Thirty eight
سی و هشت
39
Thirty nine
سی و نه
40
Forty
چهل
41
Forty one
چهل و یک
42
Forty two
چهل و دو
43
Forty three
چهل و سه
44
Forty four
چهل و چهار
45
Forty five
چهل و پنج
46
Forty six
چهل و شش
47
Forty seven
چهل و هفت
48
Forty eight
چهل و هشت
49
Forty nine
چهل و نه
50
Fifty
پنجاه
51
Fifty one
پنجاه و یک
52
Fifty two
پنجاه و دو
53
Fifty three
پنجاه و سه
54
Fifty four
پنجاه و چهار
55
Fifty five
پنجاه و پنج
56
Fifty six
پنجاه و شش
57
Fifty seven
پنجاه و هفت
58
Fifty eight
پنجاه و هشت
59
Fifty nine
پنجاه و نه
60
Sixty
شصت
61
Sixty one
شصت و یک
62
Sixty two
شصت و دو
63
Sixty three
شصت و سه
64
Sixty four
شصت و چهار
65
Sixty five
شصت و پنج
66
Sixty six
شصت و شش
67
Sixty seven
شصت و هفت
68
Sixty eight
شصت و هشت
69
Sixty nine
شصت و نه
70
Seventy
هفتاد
71
Seventy one
هفتاد و یک
72
Seventy two
هفتادودو
73
Seventy three
هفتاد و سه
74
Seventy four
هفتاد و چهار
75
Seventy five
هفتاد و پنج
76
Seventy six
هفتاد و شش
77
Seventy seven
هفتاد و هفت
78
Seventy eight
هفتاد و هشت
79
Seventy nine
هفتاد و نه
80
Eighty
هشتاد
81
Eighty one
هشتاد و یک
82
Eighty two
هشتاد و دو
83
Eighty three
هشتاد و سه
84
Eighty four
هشتاد و چهار
85
Eighty five
هشتاد و پنج
86
Eighty six
هشتاد و شش
87
Eighty seven
هشتاد و هفت
88
Eighty eight
هشتاد و هشت
89
Eighty nine
هشتاد و نه
90
Ninety
نود
91
Ninety one
نود و یک
92
Ninety two
نود و دو
93
Ninety three
نود و سه
94
Ninety four
نود و چهار
95
Ninety five
نود و پنج
96
Ninety six
نود و شش
97
Ninety seven
نود و هفت
98
Ninety eight
نود و هشت
99
Ninety nine
نود و نه
100
One hundred
صد

Comments

Loading Comments