اعداد در زبان انگلیسی

اعداد در زبان انگلیسی

#فارسیانگلیسیSound
0صفرZero
1یکOne
2دوTwo
3سهThree
4چهارFour
5پنجFive
6ششSix
7هفتSeven
8هشتEight
9نهNine
10دهTen
11یازدهEleven
12دوازدهTwelve
13سیزدهThirteen
14چهاردهFourteen
15پانزدهFifteen
16شانزدهSixteen
17هفدهSeventeen
18هجدهEighteen
19نوزدهNineteen
20بیستTwenty
21بیست و یکTwenty one
22بیست و دوTwenty two
23بیست و سهTwenty three
24بیست و چهارTwenty four
25بیست و پنجTwenty five
26بیست و ششTwenty six
27بیست و هفتTwenty seven
28بیست و هشتTwenty eight
29بیست و نهTwenty nine
30سیThirty
31سی و یکThirty one
32سی و دوThirty two
33سی و سهThirty three
34سی و چهارThirty four
35سی و پنجThirty five
36سی و ششThirty six
37سی و هفتThirty seven
38سی و هشتThirty eight
39سی و نهThirty nine
40چهلForty
41چهل و یکForty one
42چهل و دوForty two
43چهل و سهForty three
44چهل و چهارForty four
45چهل و پنجForty five
46چهل و ششForty six
47چهل و هفتForty seven
48چهل و هشتForty eight
49چهل و نهForty nine
50پنجاهFifty
51پنجاه و یکFifty one
52پنجاه و دوFifty two
53پنجاه و سهFifty three
54پنجاه و چهارFifty four
55پنجاه و پنجFifty five
56پنجاه و ششFifty six
57پنجاه و هفتFifty seven
58پنجاه و هشتFifty eight
59پنجاه و نهFifty nine
60شصتSixty
61شصت و یکSixty one
62شصت و دوSixty two
63شصت و سهSixty three
64شصت و چهارSixty four
65شصت و پنجSixty five
66شصت و ششSixty six
67شصت و هفتSixty seven
68شصت و هشتSixty eight
69شصت و نهSixty nine
70هفتادSeventy
71هفتاد و یکSeventy one
72هفتادودوSeventy two
73هفتاد و سهSeventy three
74هفتاد و چهارSeventy four
75هفتاد و پنجSeventy five
76هفتاد و ششSeventy six
77هفتاد و هفتSeventy seven
78هفتاد و هشتSeventy eight
79هفتاد و نهSeventy nine
80هشتادEighty
81هشتاد و یکEighty one
82هشتاد و دوEighty two
83هشتاد و سهEighty three
84هشتاد و چهارEighty four
85هشتاد و پنجEighty five
86هشتاد و ششEighty six
87هشتاد و هفتEighty seven
88هشتاد و هشتEighty eight
89هشتاد و نهEighty nine
90نودNinety
91نود و یکNinety one
92نود و دوNinety two
93نود و سهNinety three
94نود و چهارNinety four
95نود و پنجNinety five
96نود و ششNinety six
97نود و هفتNinety seven
98نود و هشتNinety eight
99نود و نهNinety nine
100صدOne hundred

Comments

Loading Comments