اعداد زبان فرانسوی

اعداد زبان فرانسوی

0
Zéro
صفر
1
un
یک
2
deux
دو
3
trois
سه
4
quatre
چهار
5
cinq
پنج
6
six
شش
7
sept
هفت
8
huit
هشت
9
neuf
نه
10
dix
ده
11
onze
یازده
12
douze
دوازده
13
treize
سیزده
14
quatorze
چهارده
15
quinze
پانزده
16
seize
شانزده
17
dix-sept
هفده
18
dix-huit
هجده
19
dix-neuf
نوزده
20
vingt
بیست
21
vingt et un
بیست و یک
22
vingt-deux
بیست و دو
23
vingt-trois
بیست و سه
24
vingt-quatre
بیست و چهار
25
vingt-cinq
بیست و پنج
26
vingt-six
بیست و شش
27
vingt-sept
بیست و هفت
28
vingt-huit
بیست و هشت
29
vingt-neuf
بیست و نه
30
trente
سی
31
trente et un
سی و یک
32
trente-deux
سی و دو
33
trente-trois
سی و سه
34
trente-quatre
سی و چهار
35
trente-cinq
سی و پنج
36
trente-six
سی و شش
37
trente-sept
سی و هفت
38
trente-huit
سی و هشت
39
trente-neuf
سی و نه
40
quarante
چهل
41
quarante et un
چهل و یک
42
quarante-deux
چهل و دو
43
quarante-trois
چهل و سه
44
quarante-quatre
چهل و چهار
45
quarante-cinq
چهل و پنج
46
quarante-six
چهل و شش
47
quarante-sept
چهل و هفت
48
quarante-huit
چهل و هشت
49
quarante-neuf
چهل و نه
50
cinquante
پنجاه
51
cinquante et un
پنجاه و یک
52
cinquante-deux
پنجاه و دو
53
cinquante-trois
پنجاه و سه
54
cinquante-quatre
پنجاه و چهار
55
cinquante-cinq
پنجاه و پنج
56
cinquante-six
پنجاه و شش
57
cinquante-sept
پنجاه و هفت
58
cinquante-huit
پنجاه و هشت
59
cinquante-neuf
پنجاه و نه
60
soixante
شصت
61
soixante et un
شصت و یک
62
soixante-deux
شصت و دو
63
soixante-trois
شصت و سه
64
soixante-quatre
شصت و چهار
65
soixante-cinq
شصت و پنج
66
soixante-six
شصت و شش
67
soixante-sept
شصت و هفت
68
soixante-huit
شصت و هشت
69
soixante-neuf
شصت و نه
70
soixante-dix
هفتاد
71
soixante et onze
هفتاد و یک
72
soixante-douze
هفتادودو
73
soixante-treize
هفتاد و سه
74
soixante-quatorze
هفتاد و چهار
75
soixante-quinze
هفتاد و پنج
76
soixante-seize
هفتاد و شش
77
soixante-dix-sept
هفتاد و هفت
78
soixante-dix-huit
هفتاد و هشت
79
soixante-dix-neuf
هفتاد و نه
80
quatre-vingt
هشتاد
81
quatre-vingt-un
هشتاد و یک
82
quatre-vingt-deux
هشتاد و دو
83
quatre-vingt-trois
هشتاد و سه
84
quatre-vingt-quatre
هشتاد و چهار
85
quatre-vingt-cinq
هشتاد و پنج
86
quatre-vingt-six
هشتاد و شش
87
quatre-vingt-sept
هشتاد و هفت
88
quatre-vingt-huit
هشتاد و هشت
89
quatre-vingt-neuf
هشتاد و نه
90
quatre-vingt-dix
نود
91
quatre-vingt-onze
نود و یک
92
quatre-vingt-douze
نود و دو
93
quatre-vingt-treize
نود و سه
94
quatre-vingt-quatorze
نود و چهار
95
quatre-vingt-quinze
نود و پنج
96
quatre-vingt-seize
نود و شش
97
quatre-vingt-dix-sept
نود و هفت
98
quatre-vingt-dix-huit
نود و هشت
99
quatre-vingt-dix-neuf
نود و نه
100
cent
صد

Comments

Loading Comments