# فارسی فرانسوی Sound
0 صفر Zéro
1 یک un
2 دو deux
3 سه trois
4 چهار quatre
5 پنج cinq
6 شش six
7 هفت sept
8 هشت huit
9 نه neuf
10 ده dix
11 یازده onze
12 دوازده douze
13 سیزده treize
14 چهارده quatorze
15 پانزده quinze
16 شانزده seize
17 هفده dix-sept
18 هجده dix-huit
19 نوزده dix-neuf
20 بیست vingt
21 بیست و یک vingt et un
22 بیست و دو vingt-deux
23 بیست و سه vingt-trois
24 بیست و چهار vingt-quatre
25 بیست و پنج vingt-cinq
26 بیست و شش vingt-six
27 بیست و هفت vingt-sept
28 بیست و هشت vingt-huit
29 بیست و نه vingt-neuf
30 سی trente
31 سی و یک trente et un
32 سی و دو trente-deux
33 سی و سه trente-trois
34 سی و چهار trente-quatre
35 سی و پنج trente-cinq
36 سی و شش trente-six
37 سی و هفت trente-sept
38 سی و هشت trente-huit
39 سی و نه trente-neuf
40 چهل quarante
41 چهل و یک quarante et un
42 چهل و دو quarante-deux
43 چهل و سه quarante-trois
44 چهل و چهار quarante-quatre
45 چهل و پنج quarante-cinq
46 چهل و شش quarante-six
47 چهل و هفت quarante-sept
48 چهل و هشت quarante-huit
49 چهل و نه quarante-neuf
50 پنجاه cinquante
51 پنجاه و یک cinquante et un
52 پنجاه و دو cinquante-deux
53 پنجاه و سه cinquante-trois
54 پنجاه و چهار cinquante-quatre
55 پنجاه و پنج cinquante-cinq
56 پنجاه و شش cinquante-six
57 پنجاه و هفت cinquante-sept
58 پنجاه و هشت cinquante-huit
59 پنجاه و نه cinquante-neuf
60 شصت soixante
61 شصت و یک soixante et un
62 شصت و دو soixante-deux
63 شصت و سه soixante-trois
64 شصت و چهار soixante-quatre
65 شصت و پنج soixante-cinq
66 شصت و شش soixante-six
67 شصت و هفت soixante-sept
68 شصت و هشت soixante-huit
69 شصت و نه soixante-neuf
70 هفتاد soixante-dix
71 هفتاد و یک soixante et onze
72 هفتادودو soixante-douze
73 هفتاد و سه soixante-treize
74 هفتاد و چهار soixante-quatorze
75 هفتاد و پنج soixante-quinze
76 هفتاد و شش soixante-seize
77 هفتاد و هفت soixante-dix-sept
78 هفتاد و هشت soixante-dix-huit
79 هفتاد و نه soixante-dix-neuf
80 هشتاد quatre-vingt
81 هشتاد و یک quatre-vingt-un
82 هشتاد و دو quatre-vingt-deux
83 هشتاد و سه quatre-vingt-trois
84 هشتاد و چهار quatre-vingt-quatre
85 هشتاد و پنج quatre-vingt-cinq
86 هشتاد و شش quatre-vingt-six
87 هشتاد و هفت quatre-vingt-sept
88 هشتاد و هشت quatre-vingt-huit
89 هشتاد و نه quatre-vingt-neuf
90 نود quatre-vingt-dix
91 نود و یک quatre-vingt-onze
92 نود و دو quatre-vingt-douze
93 نود و سه quatre-vingt-treize
94 نود و چهار quatre-vingt-quatorze
95 نود و پنج quatre-vingt-quinze
96 نود و شش quatre-vingt-seize
97 نود و هفت quatre-vingt-dix-sept
98 نود و هشت quatre-vingt-dix-huit
99 نود و نه quatre-vingt-dix-neuf
100 صد cent

Comments

Loading Comments