اعداد زبان فرانسوی

اعداد زبان فرانسوی

#فارسیفرانسویSound
0صفرZéro
1یکun
2دوdeux
3سهtrois
4چهارquatre
5پنجcinq
6ششsix
7هفتsept
8هشتhuit
9نهneuf
10دهdix
11یازدهonze
12دوازدهdouze
13سیزدهtreize
14چهاردهquatorze
15پانزدهquinze
16شانزدهseize
17هفدهdix-sept
18هجدهdix-huit
19نوزدهdix-neuf
20بیستvingt
21بیست و یکvingt et un
22بیست و دوvingt-deux
23بیست و سهvingt-trois
24بیست و چهارvingt-quatre
25بیست و پنجvingt-cinq
26بیست و ششvingt-six
27بیست و هفتvingt-sept
28بیست و هشتvingt-huit
29بیست و نهvingt-neuf
30سیtrente
31سی و یکtrente et un
32سی و دوtrente-deux
33سی و سهtrente-trois
34سی و چهارtrente-quatre
35سی و پنجtrente-cinq
36سی و ششtrente-six
37سی و هفتtrente-sept
38سی و هشتtrente-huit
39سی و نهtrente-neuf
40چهلquarante
41چهل و یکquarante et un
42چهل و دوquarante-deux
43چهل و سهquarante-trois
44چهل و چهارquarante-quatre
45چهل و پنجquarante-cinq
46چهل و ششquarante-six
47چهل و هفتquarante-sept
48چهل و هشتquarante-huit
49چهل و نهquarante-neuf
50پنجاهcinquante
51پنجاه و یکcinquante et un
52پنجاه و دوcinquante-deux
53پنجاه و سهcinquante-trois
54پنجاه و چهارcinquante-quatre
55پنجاه و پنجcinquante-cinq
56پنجاه و ششcinquante-six
57پنجاه و هفتcinquante-sept
58پنجاه و هشتcinquante-huit
59پنجاه و نهcinquante-neuf
60شصتsoixante
61شصت و یکsoixante et un
62شصت و دوsoixante-deux
63شصت و سهsoixante-trois
64شصت و چهارsoixante-quatre
65شصت و پنجsoixante-cinq
66شصت و ششsoixante-six
67شصت و هفتsoixante-sept
68شصت و هشتsoixante-huit
69شصت و نهsoixante-neuf
70هفتادsoixante-dix
71هفتاد و یکsoixante et onze
72هفتادودوsoixante-douze
73هفتاد و سهsoixante-treize
74هفتاد و چهارsoixante-quatorze
75هفتاد و پنجsoixante-quinze
76هفتاد و ششsoixante-seize
77هفتاد و هفتsoixante-dix-sept
78هفتاد و هشتsoixante-dix-huit
79هفتاد و نهsoixante-dix-neuf
80هشتادquatre-vingt
81هشتاد و یکquatre-vingt-un
82هشتاد و دوquatre-vingt-deux
83هشتاد و سهquatre-vingt-trois
84هشتاد و چهارquatre-vingt-quatre
85هشتاد و پنجquatre-vingt-cinq
86هشتاد و ششquatre-vingt-six
87هشتاد و هفتquatre-vingt-sept
88هشتاد و هشتquatre-vingt-huit
89هشتاد و نهquatre-vingt-neuf
90نودquatre-vingt-dix
91نود و یکquatre-vingt-onze
92نود و دوquatre-vingt-douze
93نود و سهquatre-vingt-treize
94نود و چهارquatre-vingt-quatorze
95نود و پنجquatre-vingt-quinze
96نود و ششquatre-vingt-seize
97نود و هفتquatre-vingt-dix-sept
98نود و هشتquatre-vingt-dix-huit
99نود و نهquatre-vingt-dix-neuf
100صدcent

Comments

Loading Comments