# فارسی لهستانی Sound
0 صفر zero
1 یک jeden
2 دو dwa
3 سه trzy
4 چهار cztery
5 پنج pięć
6 شش sześć
7 هفت siedem
8 هشت osiem
9 نه dziewięć
10 ده dziesięć
11 یازده jedenaście
12 دوازده dwanaście
13 سیزده trzynaście
14 چهارده czternaście
15 پانزده piętnaście
16 شانزده szesnaście
17 هفده siedemnaście
18 هجده osiemnaście
19 نوزده dziewiętnaście
20 بیست dwadzieścia
21 بیست و یک dwadzieścia jeden
22 بیست و دو dwadzieścia dwa
23 بیست و سه dwadzieścia trzy
24 بیست و چهار dwadzieścia cztery
25 بیست و پنج dwadzieścia pięć
26 بیست و شش dwadzieścia sześć
27 بیست و هفت dwadzieścia siedem
28 بیست و هشت dwadzieścia osiem
29 بیست و نه dwadzieścia dziewięć
30 سی trzydzieści
31 سی و یک trzydzieści jeden
32 سی و دو trzydzieści dwa
33 سی و سه trzydzieści trzy
34 سی و چهار trzydzieści cztery
35 سی و پنج trzydzieści pięć
36 سی و شش trzydzieści sześć
37 سی و هفت trzydzieści siedem
38 سی و هشت trzydzieści osiem
39 سی و نه trzydzieści dziewięć
40 چهل czterdzieści
41 چهل و یک czterdzieści jeden
42 چهل و دو czterdzieści dwa
43 چهل و سه czterdzieści trzy
44 چهل و چهار czterdzieści cztery
45 چهل و پنج czterdzieści pięć
46 چهل و شش czterdzieści sześć
47 چهل و هفت czterdzieści siedem
48 چهل و هشت czterdzieści osiem
49 چهل و نه czterdzieści dziewięć
50 پنجاه pięćdziesiąt
51 پنجاه و یک pięćdziesiąt jeden
52 پنجاه و دو pięćdziesiąt dwa
53 پنجاه و سه pięćdziesiąt trzy
54 پنجاه و چهار pięćdziesiąt cztery
55 پنجاه و پنج pięćdziesiąt pięć
56 پنجاه و شش pięćdziesiąt sześć
57 پنجاه و هفت pięćdziesiąt siedem
58 پنجاه و هشت pięćdziesiąt osiem
59 پنجاه و نه pięćdziesiąt dziewięć
60 شصت sześćdziesiąt
61 شصت و یک sześćdziesiąt jeden
62 شصت و دو sześćdziesiąt dwa
63 شصت و سه sześćdziesiąt trzy
64 شصت و چهار sześćdziesiąt cztery
65 شصت و پنج sześćdziesiąt pięć
66 شصت و شش sześćdziesiąt sześć
67 شصت و هفت sześćdziesiąt siedem
68 شصت و هشت sześćdziesiąt osiem
69 شصت و نه sześćdziesiąt dziewięć
70 هفتاد siedemdziesiąt
71 هفتاد و یک siedemdziesiąt jeden
72 هفتادودو siedemdziesiąt dwa
73 هفتاد و سه siedemdziesiąt trzy
74 هفتاد و چهار siedemdziesiąt cztery
75 هفتاد و پنج siedemdziesiąt pięć
76 هفتاد و شش siedemdziesiąt sześć
77 هفتاد و هفت siedemdziesiąt siedem
78 هفتاد و هشت siedemdziesiąt osiem
79 هفتاد و نه siedemdziesiąt dziewięć
80 هشتاد osiemdziesiąt
81 هشتاد و یک osiemdziesiąt jeden
82 هشتاد و دو osiemdziesiąt dwa
83 هشتاد و سه osiemdziesiąt trzy
84 هشتاد و چهار osiemdziesiąt cztery
85 هشتاد و پنج osiemdziesiąt pięć
86 هشتاد و شش osiemdziesiąt sześć
87 هشتاد و هفت osiemdziesiąt siedem
88 هشتاد و هشت osiemdziesiąt osiem
89 هشتاد و نه osiemdziesiąt dziewięć
90 نود dziewięćdziesiąt
91 نود و یک dziewięćdziesiąt jeden
92 نود و دو dziewięćdziesiąt dwa
93 نود و سه dziewięćdziesiąt trzy
94 نود و چهار dziewięćdziesiąt cztery
95 نود و پنج dziewięćdziesiąt pięć
96 نود و شش dziewięćdziesiąt sześć
97 نود و هفت dziewięćdziesiąt siedem
98 نود و هشت dziewięćdziesiąt osiem
99 نود و نه dziewięćdziesiąt dziewięć
100 صد sto

Comments

Loading Comments