اعداد زبان مجاری

اعداد زبان مجاری

0
Nulla
صفر
1
egy
یک
2
kettő
دو
3
három
سه
4
négy
چهار
5
öt
پنج
6
hat
شش
7
hét
هفت
8
nyolc
هشت
9
kilenc
نه
10
tíz
ده
11
tizenegy
یازده
12
tizenkettő
دوازده
13
tizenhárom
سیزده
14
tizennégy
چهارده
15
tizenöt
پانزده
16
tizenhat
شانزده
17
tizenhét
هفده
18
tizennyolc
هجده
19
tizenkilenc
نوزده
20
húsz
بیست
21
huszonegy
بیست و یک
22
huszonkettő
بیست و دو
23
huszonhárom
بیست و سه
24
huszonnégy
بیست و چهار
25
huszonöt
بیست و پنج
26
huszonhat
بیست و شش
27
huszonhét
بیست و هفت
28
huszonnyolc
بیست و هشت
29
huszonkilenc
بیست و نه
30
harminc
سی
31
harmincegy
سی و یک
32
harminckettö
سی و دو
33
harminchárom
سی و سه
34
harmincnégy
سی و چهار
35
harmincöt
سی و پنج
36
harminchat
سی و شش
37
harminchét
سی و هفت
38
harmincnyolc
سی و هشت
39
harminckilenc
سی و نه
40
negyven
چهل
41
negyvenegy
چهل و یک
42
negyvenkettő
چهل و دو
43
negyvenhárom
چهل و سه
44
negyvennégy
چهل و چهار
45
negyvenöt
چهل و پنج
46
negyvenhat
چهل و شش
47
negyvenhét
چهل و هفت
48
negyvennyolc
چهل و هشت
49
negyvenkilenc
چهل و نه
50
ötven
پنجاه
51
ötvenegy
پنجاه و یک
52
ötvenkettő
پنجاه و دو
53
ötvenhárom
پنجاه و سه
54
ötvennégy
پنجاه و چهار
55
ötvenöt
پنجاه و پنج
56
ötvenhat
پنجاه و شش
57
ötvenhét
پنجاه و هفت
58
ötvennyolc
پنجاه و هشت
59
ötvenkilenc
پنجاه و نه
60
hatvan
شصت
61
hatvanegy
شصت و یک
62
hatvankettő
شصت و دو
63
hatvanhárom
شصت و سه
64
hatvannégy
شصت و چهار
65
hatvanöt
شصت و پنج
66
hatvanhat
شصت و شش
67
hatvanhét
شصت و هفت
68
hatvannyolc
شصت و هشت
69
hatvankilenc
شصت و نه
70
hetven
هفتاد
71
hetvenegy
هفتاد و یک
72
hetvenkettő
هفتادودو
73
hetvenhárom
هفتاد و سه
74
hetvennégy
هفتاد و چهار
75
hetvenöt
هفتاد و پنج
76
hetvenhat
هفتاد و شش
77
hetvenhét
هفتاد و هفت
78
hetvennyolc
هفتاد و هشت
79
hetvenkilenc
هفتاد و نه
80
nyolcvan
هشتاد
81
nyolcvanegy
هشتاد و یک
82
nyolcvankettő
هشتاد و دو
83
nyolcvanhárom
هشتاد و سه
84
nyolcvannégy
هشتاد و چهار
85
nyolcvanöt
هشتاد و پنج
86
nyolcvanhat
هشتاد و شش
87
nyolcvanhét
هشتاد و هفت
88
nyolcvannyolc
هشتاد و هشت
89
nyolvankilenc
هشتاد و نه
90
kilencven
نود
91
kilencvenegy
نود و یک
92
kilencvenkettő
نود و دو
93
kilencvenhárom
نود و سه
94
kilencvennégy
نود و چهار
95
kilencvenöt
نود و پنج
96
kilencvenhat
نود و شش
97
kilencvenhét
نود و هفت
98
kilencvennyolc
نود و هشت
99
kilencvenkilenc
نود و نه
100
száz
صد

Comments

Loading Comments