اعداد زبان چینی

اعداد زبان چینی

#فارسیچینیSound
0صفر
1یک
2دو
3سه
4چهار
5پنج
6شش
7هفت
8هشت
9نه
10ده
11یازده十一
12دوازده十二
13سیزده十三
14چهارده十四
15پانزده十五
16شانزده十六
17هفده十七
18هجده十八
19نوزده十九
20بیست二十
21بیست و یک二十一
22بیست و دو二十二
23بیست و سه二十三
24بیست و چهار二十四
25بیست و پنج二十五
26بیست و شش二十六
27بیست و هفت二十七
28بیست و هشت二十八
29بیست و نه二十九
30سی三十
31سی و یک三十一
32سی و دو三十二
33سی و سه三十三
34سی و چهار三十四
35سی و پنج三十五
36سی و شش三十六
37سی و هفت三十七
38سی و هشت三十八
39سی و نه三十九
40چهل四十
41چهل و یک四十一
42چهل و دو四十二
43چهل و سه四十三
44چهل و چهار四十四
45چهل و پنج四十五
46چهل و شش四十六
47چهل و هفت四十七
48چهل و هشت四十八
49چهل و نه四十九
50پنجاه五十
51پنجاه و یک五十一
52پنجاه و دو五十二
53پنجاه و سه五十三
54پنجاه و چهار五十四
55پنجاه و پنج五十五
56پنجاه و شش五十六
57پنجاه و هفت五十七
58پنجاه و هشت五十八
59پنجاه و نه五十九
60شصت六十
61شصت و یک六十一
62شصت و دو六十二
63شصت و سه六十三
64شصت و چهار六十四
65شصت و پنج六十五
66شصت و شش六十六
67شصت و هفت六十七
68شصت و هشت六十八
69شصت و نه六十九
70هفتاد七十
71هفتاد و یک七十一
72هفتادودو七十二
73هفتاد و سه七十三
74هفتاد و چهار七十四
75هفتاد و پنج七十五
76هفتاد و شش七十六
77هفتاد و هفت七十七
78هفتاد و هشت七十八
79هفتاد و نه七十九
80هشتاد八十
81هشتاد و یک八十一
82هشتاد و دو八十二
83هشتاد و سه八十三
84هشتاد و چهار八十四
85هشتاد و پنج八十五
86هشتاد و شش八十六
87هشتاد و هفت八十七
88هشتاد و هشت八十八
89هشتاد و نه八十九
90نود九十
91نود و یک九十一
92نود و دو九十二
93نود و سه九十三
94نود و چهار九十四
95نود و پنج九十五
96نود و شش九十六
97نود و هفت九十七
98نود و هشت九十八
99نود و نه九十九
100صد一百

Comments

Loading Comments