اعداد زبان چینی

اعداد زبان چینی

0
صفر
1
یک
2
دو
3
سه
4
چهار
5
پنج
6
شش
7
هفت
8
هشت
9
نه
10
ده
11
十一
یازده
12
十二
دوازده
13
十三
سیزده
14
十四
چهارده
15
十五
پانزده
16
十六
شانزده
17
十七
هفده
18
十八
هجده
19
十九
نوزده
20
二十
بیست
21
二十一
بیست و یک
22
二十二
بیست و دو
23
二十三
بیست و سه
24
二十四
بیست و چهار
25
二十五
بیست و پنج
26
二十六
بیست و شش
27
二十七
بیست و هفت
28
二十八
بیست و هشت
29
二十九
بیست و نه
30
三十
سی
31
三十一
سی و یک
32
三十二
سی و دو
33
三十三
سی و سه
34
三十四
سی و چهار
35
三十五
سی و پنج
36
三十六
سی و شش
37
三十七
سی و هفت
38
三十八
سی و هشت
39
三十九
سی و نه
40
四十
چهل
41
四十一
چهل و یک
42
四十二
چهل و دو
43
四十三
چهل و سه
44
四十四
چهل و چهار
45
四十五
چهل و پنج
46
四十六
چهل و شش
47
四十七
چهل و هفت
48
四十八
چهل و هشت
49
四十九
چهل و نه
50
五十
پنجاه
51
五十一
پنجاه و یک
52
五十二
پنجاه و دو
53
五十三
پنجاه و سه
54
五十四
پنجاه و چهار
55
五十五
پنجاه و پنج
56
五十六
پنجاه و شش
57
五十七
پنجاه و هفت
58
五十八
پنجاه و هشت
59
五十九
پنجاه و نه
60
六十
شصت
61
六十一
شصت و یک
62
六十二
شصت و دو
63
六十三
شصت و سه
64
六十四
شصت و چهار
65
六十五
شصت و پنج
66
六十六
شصت و شش
67
六十七
شصت و هفت
68
六十八
شصت و هشت
69
六十九
شصت و نه
70
七十
هفتاد
71
七十一
هفتاد و یک
72
七十二
هفتادودو
73
七十三
هفتاد و سه
74
七十四
هفتاد و چهار
75
七十五
هفتاد و پنج
76
七十六
هفتاد و شش
77
七十七
هفتاد و هفت
78
七十八
هفتاد و هشت
79
七十九
هفتاد و نه
80
八十
هشتاد
81
八十一
هشتاد و یک
82
八十二
هشتاد و دو
83
八十三
هشتاد و سه
84
八十四
هشتاد و چهار
85
八十五
هشتاد و پنج
86
八十六
هشتاد و شش
87
八十七
هشتاد و هفت
88
八十八
هشتاد و هشت
89
八十九
هشتاد و نه
90
九十
نود
91
九十一
نود و یک
92
九十二
نود و دو
93
九十三
نود و سه
94
九十四
نود و چهار
95
九十五
نود و پنج
96
九十六
نود و شش
97
九十七
نود و هفت
98
九十八
نود و هشت
99
九十九
نود و نه
100
一百
صد

Comments

Loading Comments