اعداد زبان کره ای

اعداد زبان کره ای

#فارسیکره‌ایSound
0صفر
1یک하나
2دو
3سه
4چهار
5پنج다섯
6شش여섯
7هفت일곱
8هشت여덟
9نه아홉
10ده
11یازده열하나
12دوازده열둘
13سیزده열셋
14چهارده열넷
15پانزده열다섯
16شانزده열여섯
17هفده열일곱
18هجده열여덟
19نوزده열아홉
20بیست스물
21بیست و یک스물하나
22بیست و دو스물둘
23بیست و سه스물셋
24بیست و چهار스물넷
25بیست و پنج스물 다섯
26بیست و شش스물 여섯
27بیست و هفت스물 일곱
28بیست و هشت스물여덟
29بیست و نه스물아홉
30سی서른
31سی و یک서른하나
32سی و دو서른둘
33سی و سه서른셋
34سی و چهار서른넷
35سی و پنج서른다섯
36سی و شش서른여섯
37سی و هفت서른일곱
38سی و هشت서른여덟
39سی و نه서른아홉
40چهل마흔
41چهل و یک마흔하나
42چهل و دو마흔둘
43چهل و سه마흔셋
44چهل و چهار마흔넷
45چهل و پنج마흔다섯
46چهل و شش마흔여섯
47چهل و هفت마흔일곱
48چهل و هشت마흔여덟
49چهل و نه마흔아홉
50پنجاه
51پنجاه و یک쉰하나
52پنجاه و دو쉰둘
53پنجاه و سه쉰셋
54پنجاه و چهار쉰넷
55پنجاه و پنج쉰다섯
56پنجاه و شش쉰여섯
57پنجاه و هفت쉰일곱
58پنجاه و هشت쉰여덟
59پنجاه و نه쉰아홉
60شصت예순
61شصت و یک예순하나
62شصت و دو예순둘
63شصت و سه예순셋
64شصت و چهار예순넷
65شصت و پنج예순다섯
66شصت و شش예순여섯
67شصت و هفت예순일곱
68شصت و هشت예순여덟
69شصت و نه예순아홉
70هفتاد일흔
71هفتاد و یک일흔하나
72هفتادودو일흔둘
73هفتاد و سه일흔셋
74هفتاد و چهار일흔넷
75هفتاد و پنج일흔다섯
76هفتاد و شش일흔여섯
77هفتاد و هفت일흔일곱
78هفتاد و هشت일흔여덟
79هفتاد و نه일흔아홉
80هشتاد여든
81هشتاد و یک여든하나
82هشتاد و دو여든둘
83هشتاد و سه여든셋
84هشتاد و چهار여든넷
85هشتاد و پنج여든다섯
86هشتاد و شش여든여섯
87هشتاد و هفت여든일곱
88هشتاد و هشت여든여덟
89هشتاد و نه여든아홉
90نود아흔
91نود و یک아흔하나
92نود و دو아흔둘
93نود و سه아흔셋
94نود و چهار아흔넷
95نود و پنج아흔다섯
96نود و شش아흔여섯
97نود و هفت아흔일곱
98نود و هشت아흔여덟
99نود و نه아흔아홉
100صد

Comments

Loading Comments