اعداد زبان کره ای

اعداد زبان کره ای

0
صفر
1
하나
یک
2
دو
3
سه
4
چهار
5
다섯
پنج
6
여섯
شش
7
일곱
هفت
8
여덟
هشت
9
아홉
نه
10
ده
11
열하나
یازده
12
열둘
دوازده
13
열셋
سیزده
14
열넷
چهارده
15
열다섯
پانزده
16
열여섯
شانزده
17
열일곱
هفده
18
열여덟
هجده
19
열아홉
نوزده
20
스물
بیست
21
스물하나
بیست و یک
22
스물둘
بیست و دو
23
스물셋
بیست و سه
24
스물넷
بیست و چهار
25
스물 다섯
بیست و پنج
26
스물 여섯
بیست و شش
27
스물 일곱
بیست و هفت
28
스물여덟
بیست و هشت
29
스물아홉
بیست و نه
30
서른
سی
31
서른하나
سی و یک
32
서른둘
سی و دو
33
서른셋
سی و سه
34
서른넷
سی و چهار
35
서른다섯
سی و پنج
36
서른여섯
سی و شش
37
서른일곱
سی و هفت
38
서른여덟
سی و هشت
39
서른아홉
سی و نه
40
마흔
چهل
41
마흔하나
چهل و یک
42
마흔둘
چهل و دو
43
마흔셋
چهل و سه
44
마흔넷
چهل و چهار
45
마흔다섯
چهل و پنج
46
마흔여섯
چهل و شش
47
마흔일곱
چهل و هفت
48
마흔여덟
چهل و هشت
49
마흔아홉
چهل و نه
50
پنجاه
51
쉰하나
پنجاه و یک
52
쉰둘
پنجاه و دو
53
쉰셋
پنجاه و سه
54
쉰넷
پنجاه و چهار
55
쉰다섯
پنجاه و پنج
56
쉰여섯
پنجاه و شش
57
쉰일곱
پنجاه و هفت
58
쉰여덟
پنجاه و هشت
59
쉰아홉
پنجاه و نه
60
예순
شصت
61
예순하나
شصت و یک
62
예순둘
شصت و دو
63
예순셋
شصت و سه
64
예순넷
شصت و چهار
65
예순다섯
شصت و پنج
66
예순여섯
شصت و شش
67
예순일곱
شصت و هفت
68
예순여덟
شصت و هشت
69
예순아홉
شصت و نه
70
일흔
هفتاد
71
일흔하나
هفتاد و یک
72
일흔둘
هفتادودو
73
일흔셋
هفتاد و سه
74
일흔넷
هفتاد و چهار
75
일흔다섯
هفتاد و پنج
76
일흔여섯
هفتاد و شش
77
일흔일곱
هفتاد و هفت
78
일흔여덟
هفتاد و هشت
79
일흔아홉
هفتاد و نه
80
여든
هشتاد
81
여든하나
هشتاد و یک
82
여든둘
هشتاد و دو
83
여든셋
هشتاد و سه
84
여든넷
هشتاد و چهار
85
여든다섯
هشتاد و پنج
86
여든여섯
هشتاد و شش
87
여든일곱
هشتاد و هفت
88
여든여덟
هشتاد و هشت
89
여든아홉
هشتاد و نه
90
아흔
نود
91
아흔하나
نود و یک
92
아흔둘
نود و دو
93
아흔셋
نود و سه
94
아흔넷
نود و چهار
95
아흔다섯
نود و پنج
96
아흔여섯
نود و شش
97
아흔일곱
نود و هفت
98
아흔여덟
نود و هشت
99
아흔아홉
نود و نه
100
صد

Comments

Loading Comments