اعداد زبان پرتغال

اعداد زبان پرتغال

0
Zero
صفر
1
Um
یک
2
Dois
دو
3
Três
سه
4
Quatro
چهار
5
Cinco
پنج
6
Seis
شش
7
Sete
هفت
8
Oito
هشت
9
Nove
نه
10
Dez
ده
11
Onze
یازده
12
Doze
دوازده
13
Treze
سیزده
14
Catorze
چهارده
15
Quinze
پانزده
16
Dezasseis
شانزده
17
Dezassete
هفده
18
Dezoito
هجده
19
Dezanove
نوزده
20
Vinte
بیست
21
Vinte e um
بیست و یک
22
Vinte e dois
بیست و دو
23
Vinte e três
بیست و سه
24
Vinte e quatro
بیست و چهار
25
Vinte e cinco
بیست و پنج
26
Vinte e seis
بیست و شش
27
Vinte e sete
بیست و هفت
28
Vinte e oito
بیست و هشت
29
Vinte e nove
بیست و نه
30
Trinta
سی
31
Trinta e um
سی و یک
32
Trinta e dois
سی و دو
33
Trinta e três
سی و سه
34
Trinta e quatro
سی و چهار
35
Trinta e cinco
سی و پنج
36
Trinta e seis
سی و شش
37
Trinta e sete
سی و هفت
38
Trinta e oito
سی و هشت
39
Trinta e nove
سی و نه
40
Quarenta
چهل
41
Quarenta e um
چهل و یک
42
Quarenta e dois
چهل و دو
43
Quarenta e três
چهل و سه
44
Quarenta e quatro
چهل و چهار
45
Quarenta e cinco
چهل و پنج
46
Quarenta e seis
چهل و شش
47
Quarenta e sete
چهل و هفت
48
Quarenta e oito
چهل و هشت
49
Quarenta e nove
چهل و نه
50
Cinquenta
پنجاه
51
Cinquenta e um
پنجاه و یک
52
Cinquenta e dois
پنجاه و دو
53
Cinquenta e três
پنجاه و سه
54
Cinquenta e quatro
پنجاه و چهار
55
Cinquenta e cinco
پنجاه و پنج
56
Cinquenta e seis
پنجاه و شش
57
Cinquenta e sete
پنجاه و هفت
58
Cinquenta e oito
پنجاه و هشت
59
Cinquenta e nove
پنجاه و نه
60
Sessenta
شصت
61
Sessenta e um
شصت و یک
62
Sessenta e dois
شصت و دو
63
Sessenta e três
شصت و سه
64
Sessenta e quatro
شصت و چهار
65
Sessenta e cinco
شصت و پنج
66
Sessenta e seis
شصت و شش
67
Sessenta e sete
شصت و هفت
68
Sessenta e oito
شصت و هشت
69
Sessenta e nove
شصت و نه
70
Setenta
هفتاد
71
Setenta e um
هفتاد و یک
72
Setenta e dois
هفتادودو
73
Setenta e três
هفتاد و سه
74
Setenta e quatro
هفتاد و چهار
75
Setenta e cinco
هفتاد و پنج
76
Setenta e seis
هفتاد و شش
77
Setenta e sete
هفتاد و هفت
78
Setenta e oito
هفتاد و هشت
79
Setenta e nove
هفتاد و نه
80
Oitenta
هشتاد
81
Oitenta e um
هشتاد و یک
82
Oitenta e dois
هشتاد و دو
83
Oitenta e três
هشتاد و سه
84
Oitenta e quatro
هشتاد و چهار
85
Oitenta e cinco
هشتاد و پنج
86
Oitenta e seis
هشتاد و شش
87
Oitenta e sete
هشتاد و هفت
88
Oitenta e oito
هشتاد و هشت
89
Oitenta e nove
هشتاد و نه
90
Noventa
نود
91
Noventa e um
نود و یک
92
Noventa e dois
نود و دو
93
Noventa e três
نود و سه
94
Noventa e quatro
نود و چهار
95
Noventa e cinco
نود و پنج
96
Noventa e seis
نود و شش
97
Noventa e sete
نود و هفت
98
Noventa e oito
نود و هشت
99
Noventa e nove
نود و نه
100
Cem
صد

Comments

Loading Comments