اعداد زبان اسپانیولی

اعداد زبان اسپانیولی

0
Cero
صفر
1
uno
یک
2
dos
دو
3
tres
سه
4
cuatro
چهار
5
cinco
پنج
6
seis
شش
7
siete
هفت
8
ocho
هشت
9
nueve
نه
10
diez
ده
11
once
یازده
12
doce
دوازده
13
trece
سیزده
14
catorce
چهارده
15
quince
پانزده
16
dieciséis
شانزده
17
diecisiete
هفده
18
dieciocho
هجده
19
diecinueve
نوزده
20
veinte
بیست
21
veintiuno
بیست و یک
22
veintidós
بیست و دو
23
veintitrés
بیست و سه
24
veinticuatro
بیست و چهار
25
veinticinco
بیست و پنج
26
veintiséis
بیست و شش
27
veintisiete
بیست و هفت
28
veintiocho
بیست و هشت
29
veintinueve
بیست و نه
30
treinta
سی
31
treinta y uno
سی و یک
32
treinta y dos
سی و دو
33
treinta y tres
سی و سه
34
treinta y cuatro
سی و چهار
35
treinta y cinco
سی و پنج
36
treinta y seis
سی و شش
37
treinta y siete
سی و هفت
38
treinta y ocho
سی و هشت
39
treinta y nueve
سی و نه
40
cuarenta
چهل
41
cuarenta y uno
چهل و یک
42
cuarenta y dos
چهل و دو
43
cuarenta y tres
چهل و سه
44
cuarenta y cuatro
چهل و چهار
45
cuarenta y cinco
چهل و پنج
46
cuarenta y seis
چهل و شش
47
cuarenta y siete
چهل و هفت
48
cuarenta y ocho
چهل و هشت
49
cuarenta y nueve
چهل و نه
50
cincuenta
پنجاه
51
cincuenta y uno
پنجاه و یک
52
cincuenta y dos
پنجاه و دو
53
cincuenta y tres
پنجاه و سه
54
cincuenta y cuatro
پنجاه و چهار
55
cincuenta y cinco
پنجاه و پنج
56
cincuenta y seis
پنجاه و شش
57
cincuenta y siete
پنجاه و هفت
58
cincuenta y ocho
پنجاه و هشت
59
cincuenta y nueve
پنجاه و نه
60
sesenta
شصت
61
sesenta y uno
شصت و یک
62
sesenta y dos
شصت و دو
63
sesenta y tres
شصت و سه
64
sesenta y cuatro
شصت و چهار
65
sesenta y cinco
شصت و پنج
66
sesenta y seis
شصت و شش
67
sesenta y siete
شصت و هفت
68
sesenta y ocho
شصت و هشت
69
sesenta y nueve
شصت و نه
70
setenta
هفتاد
71
setenta y uno
هفتاد و یک
72
setenta y dos
هفتادودو
73
setenta y tres
هفتاد و سه
74
setenta y cuatro
هفتاد و چهار
75
setenta y cinco
هفتاد و پنج
76
setenta y seis
هفتاد و شش
77
setenta y siete
هفتاد و هفت
78
setenta y ocho
هفتاد و هشت
79
setenta y nueve
هفتاد و نه
80
ochenta
هشتاد
81
ochenta y uno
هشتاد و یک
82
ochenta y dos
هشتاد و دو
83
ochenta y tres
هشتاد و سه
84
ochenta y cuatro
هشتاد و چهار
85
ochenta y cinco
هشتاد و پنج
86
ochenta y seis
هشتاد و شش
87
ochenta y siete
هشتاد و هفت
88
ochenta y ocho
هشتاد و هشت
89
ochenta y nueve
هشتاد و نه
90
noventa
نود
91
noventa y uno
نود و یک
92
noventa y dos
نود و دو
93
noventa y tres
نود و سه
94
noventa y cuatro
نود و چهار
95
noventa y cinco
نود و پنج
96
noventa y seis
نود و شش
97
noventa y siete
نود و هفت
98
noventa y ocho
نود و هشت
99
noventa y nueve
نود و نه
100
cien
صد

Comments

Loading Comments