اعداد زبان ایتالیایی

اعداد زبان ایتالیایی

#فارسیایتالیاییSound
0صفرZero
1یکuno
2دوdue
3سهtre
4چهارquattro
5پنجcinque
6ششsei
7هفتsette
8هشتotto
9نهnove
10دهdieci
11یازدهundici
12دوازدهdodici
13سیزدهtredici
14چهاردهquattordici
15پانزدهquindici
16شانزدهsedici
17هفدهdiciassette
18هجدهdiciotto
19نوزدهdiciannove
20بیستventi
21بیست و یکventuno
22بیست و دوventidue
23بیست و سهventitré
24بیست و چهارventiquattro
25بیست و پنجventicinque
26بیست و ششventisei
27بیست و هفتventisette
28بیست و هشتventotto
29بیست و نهventinove
30سیtrenta
31سی و یکtrentuno
32سی و دوtrentadue
33سی و سهtrentatré
34سی و چهارtrentaquattro
35سی و پنجtrentacinque
36سی و ششtrentasei
37سی و هفتtrentasette
38سی و هشتtrentotto
39سی و نهtrentanove
40چهلquaranta
41چهل و یکquarantuno
42چهل و دوquarantadue
43چهل و سهquarantatré
44چهل و چهارquarantaquattro
45چهل و پنجquarantacinque
46چهل و ششquarantasei
47چهل و هفتquarantasette
48چهل و هشتquarantotto
49چهل و نهquarantanove
50پنجاهcinquanta
51پنجاه و یکcinquantuno
52پنجاه و دوcinquantadue
53پنجاه و سهcinquantatré
54پنجاه و چهارcinquantaquattro
55پنجاه و پنجcinquantacinque
56پنجاه و ششcinquantasei
57پنجاه و هفتcinquantasette
58پنجاه و هشتcinquantotto
59پنجاه و نهcinquantanove
60شصتsessanta
61شصت و یکsessantuno
62شصت و دوsessantadue
63شصت و سهsessantatré
64شصت و چهارsessantaquattro
65شصت و پنجsessantacinque
66شصت و ششsessantasei
67شصت و هفتsessantasette
68شصت و هشتsessantotto
69شصت و نهsessantanove
70هفتادsettanta
71هفتاد و یکsettantuno
72هفتادودوsettantadue
73هفتاد و سهsettantatré
74هفتاد و چهارsettantaquattro
75هفتاد و پنجsettantacinque
76هفتاد و ششsettantasei
77هفتاد و هفتsettantasette
78هفتاد و هشتsettantotto
79هفتاد و نهsettantanove
80هشتادottanta
81هشتاد و یکottantuno
82هشتاد و دوottantadue
83هشتاد و سهottantatré
84هشتاد و چهارottantaquattro
85هشتاد و پنجottantacinque
86هشتاد و ششottantasei
87هشتاد و هفتottantasette
88هشتاد و هشتottantotto
89هشتاد و نهottantanove
90نودnovanta
91نود و یکnovantuno
92نود و دوnovantadue
93نود و سهnovantatré
94نود و چهارnovantaquattro
95نود و پنجnovantacinque
96نود و ششnovantasei
97نود و هفتnovantasette
98نود و هشتnovantotto
99نود و نهnovantanove
100صدcento

Comments

Loading Comments