اعداد زبان ایتالیایی

اعداد زبان ایتالیایی

0
Zero
صفر
1
uno
یک
2
due
دو
3
tre
سه
4
quattro
چهار
5
cinque
پنج
6
sei
شش
7
sette
هفت
8
otto
هشت
9
nove
نه
10
dieci
ده
11
undici
یازده
12
dodici
دوازده
13
tredici
سیزده
14
quattordici
چهارده
15
quindici
پانزده
16
sedici
شانزده
17
diciassette
هفده
18
diciotto
هجده
19
diciannove
نوزده
20
venti
بیست
21
ventuno
بیست و یک
22
ventidue
بیست و دو
23
ventitré
بیست و سه
24
ventiquattro
بیست و چهار
25
venticinque
بیست و پنج
26
ventisei
بیست و شش
27
ventisette
بیست و هفت
28
ventotto
بیست و هشت
29
ventinove
بیست و نه
30
trenta
سی
31
trentuno
سی و یک
32
trentadue
سی و دو
33
trentatré
سی و سه
34
trentaquattro
سی و چهار
35
trentacinque
سی و پنج
36
trentasei
سی و شش
37
trentasette
سی و هفت
38
trentotto
سی و هشت
39
trentanove
سی و نه
40
quaranta
چهل
41
quarantuno
چهل و یک
42
quarantadue
چهل و دو
43
quarantatré
چهل و سه
44
quarantaquattro
چهل و چهار
45
quarantacinque
چهل و پنج
46
quarantasei
چهل و شش
47
quarantasette
چهل و هفت
48
quarantotto
چهل و هشت
49
quarantanove
چهل و نه
50
cinquanta
پنجاه
51
cinquantuno
پنجاه و یک
52
cinquantadue
پنجاه و دو
53
cinquantatré
پنجاه و سه
54
cinquantaquattro
پنجاه و چهار
55
cinquantacinque
پنجاه و پنج
56
cinquantasei
پنجاه و شش
57
cinquantasette
پنجاه و هفت
58
cinquantotto
پنجاه و هشت
59
cinquantanove
پنجاه و نه
60
sessanta
شصت
61
sessantuno
شصت و یک
62
sessantadue
شصت و دو
63
sessantatré
شصت و سه
64
sessantaquattro
شصت و چهار
65
sessantacinque
شصت و پنج
66
sessantasei
شصت و شش
67
sessantasette
شصت و هفت
68
sessantotto
شصت و هشت
69
sessantanove
شصت و نه
70
settanta
هفتاد
71
settantuno
هفتاد و یک
72
settantadue
هفتادودو
73
settantatré
هفتاد و سه
74
settantaquattro
هفتاد و چهار
75
settantacinque
هفتاد و پنج
76
settantasei
هفتاد و شش
77
settantasette
هفتاد و هفت
78
settantotto
هفتاد و هشت
79
settantanove
هفتاد و نه
80
ottanta
هشتاد
81
ottantuno
هشتاد و یک
82
ottantadue
هشتاد و دو
83
ottantatré
هشتاد و سه
84
ottantaquattro
هشتاد و چهار
85
ottantacinque
هشتاد و پنج
86
ottantasei
هشتاد و شش
87
ottantasette
هشتاد و هفت
88
ottantotto
هشتاد و هشت
89
ottantanove
هشتاد و نه
90
novanta
نود
91
novantuno
نود و یک
92
novantadue
نود و دو
93
novantatré
نود و سه
94
novantaquattro
نود و چهار
95
novantacinque
نود و پنج
96
novantasei
نود و شش
97
novantasette
نود و هفت
98
novantotto
نود و هشت
99
novantanove
نود و نه
100
cento
صد

Comments

Loading Comments