اعداد زبان ترکی

اعداد زبان ترکی

0
Sıfır
صفر
1
Bir
یک
2
Iki
دو
3
Üç
سه
4
Dört
چهار
5
Beş
پنج
6
Altı
شش
7
Yedi
هفت
8
Sekiz
هشت
9
Dokuz
نه
10
On
ده
11
On bir
یازده
12
On iki
دوازده
13
On üç
سیزده
14
On dört
چهارده
15
On beş
پانزده
16
On altı
شانزده
17
On yedi
هفده
18
On sekiz
هجده
19
On dokuz
نوزده
20
Yirmi
بیست
21
Yirmi bir
بیست و یک
22
Yirmi iki
بیست و دو
23
Yirmi üç
بیست و سه
24
Yirmi dört
بیست و چهار
25
Yirmi beş
بیست و پنج
26
Yirmi altı
بیست و شش
27
Yirmi yedi
بیست و هفت
28
Yirmi sekiz
بیست و هشت
29
Yirmi dokuz
بیست و نه
30
Otuz
سی
31
Otuz bir
سی و یک
32
Otuz iki
سی و دو
33
Otuz üç
سی و سه
34
Otuz dört
سی و چهار
35
Otuz beş
سی و پنج
36
Otuz altı
سی و شش
37
Otuz yedi
سی و هفت
38
Otuz sekiz
سی و هشت
39
Otuz dokuz
سی و نه
40
Kırk
چهل
41
Kırk bir
چهل و یک
42
Kırk iki
چهل و دو
43
Kırk üç
چهل و سه
44
Kırk dört
چهل و چهار
45
Kırk beş
چهل و پنج
46
Kırk altı
چهل و شش
47
Kırk yedi
چهل و هفت
48
Kırk sekiz
چهل و هشت
49
Kırk dokuz
چهل و نه
50
Elli
پنجاه
51
Elli bir
پنجاه و یک
52
Elli iki
پنجاه و دو
53
Elli üç
پنجاه و سه
54
Elli dört
پنجاه و چهار
55
Elli beş
پنجاه و پنج
56
Elli altı
پنجاه و شش
57
Elli yedi
پنجاه و هفت
58
Elli sekiz
پنجاه و هشت
59
Elli dokuz
پنجاه و نه
60
Altmış
شصت
61
Altmış bir
شصت و یک
62
Altmış iki
شصت و دو
63
Altmış üç
شصت و سه
64
Altmış dört
شصت و چهار
65
Altmış beş
شصت و پنج
66
Altmış altı
شصت و شش
67
Altmış yedi
شصت و هفت
68
Altmış sekiz
شصت و هشت
69
Altmış dokuz
شصت و نه
70
Yetmiş
هفتاد
71
Yetmiş bir
هفتاد و یک
72
Yetmiş iki
هفتادودو
73
Yetmiş üç
هفتاد و سه
74
Yetmiş dört
هفتاد و چهار
75
Yetmiş beş
هفتاد و پنج
76
Yetmiş altı
هفتاد و شش
77
Yetmiş yedi
هفتاد و هفت
78
Yetmiş sekiz
هفتاد و هشت
79
Yetmiş dokuz
هفتاد و نه
80
Seksen
هشتاد
81
Seksen bir
هشتاد و یک
82
Seksen iki
هشتاد و دو
83
Seksen üç
هشتاد و سه
84
Seksen dört
هشتاد و چهار
85
Seksen beş
هشتاد و پنج
86
Seksen altı
هشتاد و شش
87
Seksen yedi
هشتاد و هفت
88
Seksen sekiz
هشتاد و هشت
89
Seksen dokuz
هشتاد و نه
90
Doksan
نود
91
Doksan bir
نود و یک
92
Doksan iki
نود و دو
93
Doksan üç
نود و سه
94
Doksan dört
نود و چهار
95
Doksan beş
نود و پنج
96
Doksan altı
نود و شش
97
Doksan yedi
نود و هفت
98
Doksan sekiz
نود و هشت
99
Doksan dokuz
نود و نه
100
Yüz
صد

Comments

Loading Comments