اعداد در زبان بنگالی

اعداد در زبان بنگالی

0
শূন্য
صفر
1
এক
یک
2
দুই
دو
3
তিন
سه
4
চার
چهار
5
পাঁচ
پنج
6
ছয়
شش
7
সাত
هفت
8
আট
هشت
9
নয়
نه
10
দশ
ده
11
এগারো
یازده
12
বারো
دوازده
13
তেরো
سیزده
14
চৌদ্দ
چهارده
15
পনেরো
پانزده
16
ষোল
شانزده
17
সতেরো
هفده
18
আঠারো
هجده
19
উনিশ
نوزده
20
বিশ
بیست
21
একুশ
بیست و یک
22
বাইশ
بیست و دو
23
তেইশ
بیست و سه
24
চব্বিশ
بیست و چهار
25
পঁচিশ
بیست و پنج
26
ছাব্বিশ
بیست و شش
27
সাতাশ
بیست و هفت
28
আটাশ
بیست و هشت
29
ঊনত্রিশ
بیست و نه
30
ত্রিশ
سی
31
একত্রিশ
سی و یک
32
বত্রিশ
سی و دو
33
তেত্রিশ
سی و سه
34
চৌত্রিশ
سی و چهار
35
পঁয়ত্রিশ
سی و پنج
36
ছত্রিশ
سی و شش
37
সাঁইত্রিশ
سی و هفت
38
আটত্রিশ
سی و هشت
39
ঊনচল্লিশ
سی و نه
40
চল্লিশ
چهل
41
একচল্লিশ
چهل و یک
42
বিয়াল্লিশ
چهل و دو
43
তেতাল্লিশ
چهل و سه
44
চুয়াল্লিশ
چهل و چهار
45
পঁয়তাল্লিশ
چهل و پنج
46
ছেচল্লিশ
چهل و شش
47
সাতচল্লিশ
چهل و هفت
48
আটচল্লিশ
چهل و هشت
49
ঊনপঞ্চাশ
چهل و نه
50
পঞ্চাশ
پنجاه
51
একান্ন
پنجاه و یک
52
বাহান্ন
پنجاه و دو
53
তিপ্পান্ন
پنجاه و سه
54
চুয়ান্ন
پنجاه و چهار
55
পঞ্চান্ন
پنجاه و پنج
56
ছাপ্পান্ন
پنجاه و شش
57
সাতান্ন
پنجاه و هفت
58
আটান্ন
پنجاه و هشت
59
ঊনষাট
پنجاه و نه
60
ষাট
شصت
61
একষট্টি
شصت و یک
62
বাষট্টি
شصت و دو
63
তেষট্টি
شصت و سه
64
চৌষট্টি
شصت و چهار
65
পঁয়ষট্টি
شصت و پنج
66
ছেষট্টি
شصت و شش
67
সাতষট্টি
شصت و هفت
68
আটষট্টি
شصت و هشت
69
ঊনসত্তর
شصت و نه
70
সত্তর
هفتاد
71
একাত্তর
هفتاد و یک
72
বাহাত্তর
هفتادودو
73
তিয়াত্তর
هفتاد و سه
74
চুয়াত্তর
هفتاد و چهار
75
পঁচাত্তর
هفتاد و پنج
76
ছিয়াত্তর
هفتاد و شش
77
সাতাত্তর
هفتاد و هفت
78
আটাত্তর
هفتاد و هشت
79
ঊনআশি
هفتاد و نه
80
আশি
هشتاد
81
একাশি
هشتاد و یک
82
বিরাশি
هشتاد و دو
83
তিরাশি
هشتاد و سه
84
চুরাশি
هشتاد و چهار
85
পঁচাশি
هشتاد و پنج
86
ছিয়াশি
هشتاد و شش
87
সাতাশি
هشتاد و هفت
88
আটাশি
هشتاد و هشت
89
ঊননব্বই
هشتاد و نه
90
নব্বই
نود
91
একানব্বই
نود و یک
92
বিরানব্বই
نود و دو
93
তিরানব্বই
نود و سه
94
চুরানব্বই
نود و چهار
95
পঁচানব্বই
نود و پنج
96
ছিয়ানব্বই
نود و شش
97
সাতানব্বই
نود و هفت
98
আটানব্বই
نود و هشت
99
নিরানব্বই
نود و نه
100
একশত
صد

Comments

Loading Comments