Brojevi na slovenskom

Brojevi na slovenskom

0
Nič
nula
1
Ena
jedan
2
Dve
dva
3
Tri
tri
4
štiri
četiri
5
Pet
pet
6
šest
šest
7
Sedem
sedam
8
Osem
osam
9
Devet
devet
10
Deset
deset
11
Enajst
jedanaest
12
Dvanajst
dvanaest
13
Trinajst
trinaest
14
štirinajst
četrnaest
15
Petnajst
petnaest
16
šestnajst
šesnaest
17
Sedemnajst
sedamnaest
18
Osemnajst
osamnaest
19
Devetnajst
devetnaest
20
Dvajset
dvadeset
21
Enaindvajset
dvadeset i jedan
22
Dvaindvajset
dvadeset i dva
23
Triindvajset
dvadeset i tri
24
štiriindvajset
dvadeset i četiri
25
Petindvajset
dvadeset i pet
26
šestindvajset
dvadeset i šest
27
Sedemindvajset
dvadeset i sedam
28
Osemindvajset
dvadeset i osam
29
Devetindvajset
dvadeset i devet
30
Trideset
trideset
31
Enaintrideset
trideset i jedan
32
Dváintrídeset
trideset i dva
33
Tríintrídeset
trideset i tri
34
štíriintrídeset
trideset i četiri
35
Pétintrídeset
trideset i pet
36
šéstintrídeset
trideset i šest
37
Sédemintrídeset
trideset i sedam
38
ósemintrídeset
trideset i osam
39
Devétintrídeset
trideset i devet
40
štirideset
četrdeset
41
ênainštírideset
četrdeset i jedan
42
dváinštírideset
četrdeset i dva
43
Tríinštírideset
četrdeset i tri
44
štíriinštírideset
četrdeset i četiri
45
Pétinštírideset
četrdeset i pet
46
šéstinštírideset
četrdeset i šest
47
Sédeminštírideset
četrdeset i sedam
48
óseminštírideset
četrdeset osam
49
Devétinštírideset
četrdeset i devet
50
Pétdeset
pedeset
51
ênainpétdeset
pedeset i jedan
52
Dváinpétdeset
pedeset i dva
53
Tríinpétdeset
pedeset i tri
54
štíriinpétdeset
pedeset i četiri
55
Pétinpétdeset
pedeset i pet
56
šéstinpétdeset
pedeset i šest
57
sédeminpétdeset
pedeset i sedam
58
óseminpétdeset
pedeset i osam
59
devétinpétdeset
pedeset i devet
60
šéstdeset
šezdeset
61
ênainšéstdeset
šezdeset i jedan
62
dváinšéstdeset
šezdeset i dva
63
tríinšéstdeset
šezdeset i tri
64
štíriinšéstdeset
šezdeset i četiri
65
pétinšéstdeset
šezdeset i pet
66
šéstinšéstdeset
šezdeset i šest
67
sédeminšéstdeset
šezdeset i sedam
68
óseminšéstdeset
šezdeset i osam
69
devétinšéstdeset
šezdeset i devet
70
Sédemdeset
sedamdeset
71
ênainsédemdeset
sedamdeset i jedan
72
dváinsédemdeset
sedamdeset i dva
73
tríinsédemdeset
sedamdeset i tri
74
štíriinsédemdeset
sedamdeset i četiri
75
pétinsédemdeset
sedamdeset i pet
76
šéstinsédemdeset
sedamdeset i šest
77
sédeminsédemdeset
sedamdeset i sedam
78
óseminsédemdeset
sedamdeset i osam
79
devétinsédemdeset
sedamdeset i devet
80
ósemdeset
osamdeset
81
ênainósemdeset
osamdeset i jedan
82
dváinósemdeset
osamdeset i dva
83
tríinósemdeset
osamdeset i tri
84
štíriinósemdeset
osamdeset i četiri
85
pétinósemdeset
osamdeset i pet
86
šéstinósemdeset
osamdeset i šest
87
sédeminósemdeset
osamdeset i sedam
88
óseminósemdeset
osamdeset i osam
89
devétinósemdeset
osamdeset i devet
90
devétdeset
devedeset
91
ênaindevétdeset
devedeset i jedan
92
dváindevétdeset
devedeset i dva
93
tríindevétdeset
devedeset i tri
94
štíriindevétdeset
devedeset i četiri
95
pétindevétdeset
devedeset i pet
96
šéstindevétdeset
devedeset i šest
97
sédemindevétdeset
devedeset i sedam
98
ósemindevétdeset
devedeset i osam
99
devétindevétdeset
devedeset i devet
100
Stó
sto

Comments

Loading Comments