Թվերը Ադրբեջաներեն

Թվերը Ադրբեջաներեն

0
Sıfır
զէրօ
1
Bir
մեկ
2
Iki
երկու
3
Üç
երեք
4
Dörd
չորս
5
Beş
հինգ
6
Altı
վեց
7
Yeddi
յոթ
8
Səkkiz
ութ
9
Doqquz
ինը
10
On
տաս
11
On bir
տասնմեկ
12
On iki
տասներկու
13
On üç
տասներեք
14
On dörd
տասնչորս
15
On beş
տասնհինգ
16
On altı
տասնվեց
17
On yeddi
տասնյոթ
18
On səkkiz
տասնութ
19
On doqquz
տասնինը
20
Iyirmi
քսան
21
Iyirmi bir
քսանմեկ
22
İyirmi iki
քսաներկու
23
Iyirmi üç
քսաներեք
24
Iyirmi dörd
քսանչորս
25
Iyirmi beş
քսանհինգ
26
Iyirmi altı
քսանվեց
27
Iyirmi yeddi
քսանյոթ
28
Iyirmi səkkiz
քսանութ
29
Iyirmi doqquz
քսանինը
30
Otuz
երեսուն
31
Otuz bir
երեսունմեկ
32
Otuz iki
երեսուներեք
33
Otuz üç
երեսուներեք
34
Otuz dörd
երեսունչորս
35
Otuz beş
երեսունհինգ
36
Otuz altı
երեսունվեց
37
Otuz yeddi
երեսունյոթ
38
Otuz səkkiz
երեսունութ
39
Otuz doqquz
երեսունինը
40
Qırx
քառասուն
41
Qırx bir
քառասունմեկ
42
Qırx iki
քառասուներկու
43
Qırx üç
քառասուներեք
44
Qırx dörd
քառասունչորս
45
Qırx beş
քառասունհինգ
46
Qırx altı
քառասունվեց
47
Qırx yeddi
քառասունյոթ
48
Qırx səkkiz
քառասունութ
49
Qırx doqquz
քառասունինը
50
Əlli
հիսուն
51
Əlli bir
հիսունմեկ
52
Əlli iki
հիսուներկու
53
Əlli üç
հիսուներեք
54
Əlli dörd
հիսունչորս
55
Əlli beş
հիսունհինգ
56
Əlli altı
հիսունվեց
57
Əlli yeddi
հիսունյոթ
58
Əlli səkkiz
հիսունութ
59
Əlli doqquz
հիսունինը
60
Altmış
վաթսուն
61
Altmış bir
վաթսունմեկ
62
Sixty iki
Վաթսուն
63
Altmış üç
վաթսուներեք
64
Altmış dörd
վաթսունչորս
65
Altmış beş
վաթսունհինգ
66
Altmış altı
վաթսունվեց
67
Altmış yeddi
վաթսունյոթ
68
Altmış səkkiz
վաթսունութ
69
Sixty doqquz
վաթսունինը
70
Yetmiş
յոթանասուն
71
Yetmiş bir
յոթանասունմեկ
72
Yetmiş iki
յոթանասուներկու
73
Yetmiş üç
յոթանասուներեք
74
Yetmiş dörd
յոթանասունչորս
75
Yetmiş beş
յոթանասունհինգ
76
Yetmiş altı
յոթանասունվեց
77
Yetmiş yeddi
յոթանասունյոթ
78
Yetmiş səkkiz
յոթանասունութ
79
Yetmiş doqquz
յոթանասունինը
80
Səksən
ութանասուն
81
Səksən bir
ութանասունմեկ
82
Səksən iki
ութանասուներկու
83
Səksən üç
ութանասուներեք
84
Səksən dörd
ութանասունչորս
85
Səksən beş
ութանասունհինգ
86
Səksən altı
ութանասունվեց
87
Səksən yeddi
ութանասունյոթ
88
Səksən səkkiz
ութանասունութ
89
Səksən doqquz
ութանասունինը
90
Doxsan
իննսուն
91
Doxsan bir
իննսունմեկ
92
Doxsan iki
իննսուներկու
93
Doxsan üç
իննսուներեք
94
Doxsan dörd
իննսունչորս
95
Doxsan beş
իննսունհինգ
96
Doxsan altı
իննսունվեց
97
Doxsan yeddi
իննսունյոթ
98
Doxsan səkkiz
իննսունութ
99
Doxsan doqquz
իննսունինը
100
Yüz
հարյուր

Comments

Loading Comments