Թվերը հայերեն

Թվերը հայերեն

0
զէրօ
զէրօ
1
մեկ
մեկ
2
երկու
երկու
3
երեք
երեք
4
չորս
չորս
5
հինգ
հինգ
6
վեց
վեց
7
յոթ
յոթ
8
ութ
ութ
9
ինը
ինը
10
տաս
տաս
11
տասնմեկ
տասնմեկ
12
տասներկու
տասներկու
13
տասներեք
տասներեք
14
տասնչորս
տասնչորս
15
տասնհինգ
տասնհինգ
16
տասնվեց
տասնվեց
17
տասնյոթ
տասնյոթ
18
տասնութ
տասնութ
19
տասնինը
տասնինը
20
քսան
քսան
21
քսանմեկ
քսանմեկ
22
քսաներկու
քսաներկու
23
քսաներեք
քսաներեք
24
քսանչորս
քսանչորս
25
քսանհինգ
քսանհինգ
26
քսանվեց
քսանվեց
27
քսանյոթ
քսանյոթ
28
քսանութ
քսանութ
29
քսանինը
քսանինը
30
երեսուն
երեսուն
31
երեսունմեկ
երեսունմեկ
32
երեսուներեք
երեսուներեք
33
երեսուներեք
երեսուներեք
34
երեսունչորս
երեսունչորս
35
երեսունհինգ
երեսունհինգ
36
երեսունվեց
երեսունվեց
37
երեսունյոթ
երեսունյոթ
38
երեսունութ
երեսունութ
39
երեսունինը
երեսունինը
40
քառասուն
քառասուն
41
քառասունմեկ
քառասունմեկ
42
քառասուներկու
քառասուներկու
43
քառասուներեք
քառասուներեք
44
քառասունչորս
քառասունչորս
45
քառասունհինգ
քառասունհինգ
46
քառասունվեց
քառասունվեց
47
քառասունյոթ
քառասունյոթ
48
քառասունութ
քառասունութ
49
քառասունինը
քառասունինը
50
հիսուն
հիսուն
51
հիսունմեկ
հիսունմեկ
52
հիսուներկու
հիսուներկու
53
հիսուներեք
հիսուներեք
54
հիսունչորս
հիսունչորս
55
հիսունհինգ
հիսունհինգ
56
հիսունվեց
հիսունվեց
57
հիսունյոթ
հիսունյոթ
58
հիսունութ
հիսունութ
59
հիսունինը
հիսունինը
60
վաթսուն
վաթսուն
61
վաթսունմեկ
վաթսունմեկ
62
Վաթսուն
Վաթսուն
63
վաթսուներեք
վաթսուներեք
64
վաթսունչորս
վաթսունչորս
65
վաթսունհինգ
վաթսունհինգ
66
վաթսունվեց
վաթսունվեց
67
վաթսունյոթ
վաթսունյոթ
68
վաթսունութ
վաթսունութ
69
վաթսունինը
վաթսունինը
70
յոթանասուն
յոթանասուն
71
յոթանասունմեկ
յոթանասունմեկ
72
յոթանասուներկու
յոթանասուներկու
73
յոթանասուներեք
յոթանասուներեք
74
յոթանասունչորս
յոթանասունչորս
75
յոթանասունհինգ
յոթանասունհինգ
76
յոթանասունվեց
յոթանասունվեց
77
յոթանասունյոթ
յոթանասունյոթ
78
յոթանասունութ
յոթանասունութ
79
յոթանասունինը
յոթանասունինը
80
ութանասուն
ութանասուն
81
ութանասունմեկ
ութանասունմեկ
82
ութանասուներկու
ութանասուներկու
83
ութանասուներեք
ութանասուներեք
84
ութանասունչորս
ութանասունչորս
85
ութանասունհինգ
ութանասունհինգ
86
ութանասունվեց
ութանասունվեց
87
ութանասունյոթ
ութանասունյոթ
88
ութանասունութ
ութանասունութ
89
ութանասունինը
ութանասունինը
90
իննսուն
իննսուն
91
իննսունմեկ
իննսունմեկ
92
իննսուներկու
իննսուներկու
93
իննսուներեք
իննսուներեք
94
իննսունչորս
իննսունչորս
95
իննսունհինգ
իննսունհինգ
96
իննսունվեց
իննսունվեց
97
իննսունյոթ
իննսունյոթ
98
իննսունութ
իննսունութ
99
իննսունինը
իննսունինը
100
հարյուր
հարյուր

Comments

Loading Comments