Թվերը Իռլանդական

Թվերը Իռլանդական

0
naid
զէրօ
1
a haon
մեկ
2
a dó
երկու
3
a trí
երեք
4
a ceathair
չորս
5
a cúig
հինգ
6
a sé
վեց
7
a seacht
յոթ
8
a hocht
ութ
9
a naoi
ինը
10
a deich
տաս
11
a haon déag
տասնմեկ
12
a dó dhéag
տասներկու
13
a trí déag
տասներեք
14
a ceathair déag
տասնչորս
15
a cúig déag
տասնհինգ
16
a sé déag
տասնվեց
17
a seacht déag
տասնյոթ
18
a hocht déag
տասնութ
19
a naoi déag
տասնինը
20
fiche
քսան
21
fiche a haon
քսանմեկ
22
fiche a dó
քսաներկու
23
fiche a trí
քսաներեք
24
fiche a ceathair
քսանչորս
25
fiche a cúig
քսանհինգ
26
fiche a sé
քսանվեց
27
fiche a seacht
քսանյոթ
28
fiche a hocht
քսանութ
29
fiche a naoi
քսանինը
30
tríocha
երեսուն
31
tríocha a haon
երեսունմեկ
32
tríocha a dó
երեսուներեք
33
tríocha a trí
երեսուներեք
34
tríocha a ceathair
երեսունչորս
35
tríocha a cúig
երեսունհինգ
36
tríocha a sé
երեսունվեց
37
tríocha a seacht
երեսունյոթ
38
tríocha a hocht
երեսունութ
39
tríocha a naoi
երեսունինը
40
daichead
քառասուն
41
daichead a haon
քառասունմեկ
42
daichead a dó
քառասուներկու
43
daichead a trí
քառասուներեք
44
daichead a ceathair
քառասունչորս
45
daichead a cúig
քառասունհինգ
46
daichead a sé
քառասունվեց
47
daichead a seacht
քառասունյոթ
48
daichead a hocht
քառասունութ
49
daichead a naoi
քառասունինը
50
caoga
հիսուն
51
caoga a haon
հիսունմեկ
52
caoga a dó
հիսուներկու
53
caoga a trí
հիսուներեք
54
caoga a ceathair
հիսունչորս
55
caoga a cúig
հիսունհինգ
56
caoga a sé
հիսունվեց
57
caoga a seacht
հիսունյոթ
58
caoga a hocht
հիսունութ
59
caoga a naoi
հիսունինը
60
seasca
վաթսուն
61
seasca a haon
վաթսունմեկ
62
seasca a dó
Վաթսուն
63
seasca a trí
վաթսուներեք
64
seasca a ceathair
վաթսունչորս
65
seasca a cúig
վաթսունհինգ
66
seasca a sé
վաթսունվեց
67
seasca a seacht
վաթսունյոթ
68
seasca a hocht
վաթսունութ
69
seasca a naoi
վաթսունինը
70
seachtó
յոթանասուն
71
seachtó a haon
յոթանասունմեկ
72
seachtó a dó
յոթանասուներկու
73
seachtó a trí
յոթանասուներեք
74
seachtó a ceathair
յոթանասունչորս
75
seachtó a cúig
յոթանասունհինգ
76
seachtó a sé
յոթանասունվեց
77
seachtó a seacht
յոթանասունյոթ
78
seachtó a hocht
յոթանասունութ
79
seachtó a naoi
յոթանասունինը
80
ochtó
ութանասուն
81
ochtó a haon
ութանասունմեկ
82
ochtó a dó
ութանասուներկու
83
ochtó a trí
ութանասուներեք
84
ochtó a ceathair
ութանասունչորս
85
ochtó a cúig
ութանասունհինգ
86
ochtó a sé
ութանասունվեց
87
ochtó a seacht
ութանասունյոթ
88
ochtó a hocht
ութանասունութ
89
ochtó a naoi
ութանասունինը
90
nócha
իննսուն
91
nócha a haon
իննսունմեկ
92
nócha a dó
իննսուներկու
93
nócha a trí
իննսուներեք
94
nócha a ceathair
իննսունչորս
95
nócha a cúig
իննսունհինգ
96
nócha a sé
իննսունվեց
97
nócha a seacht
իննսունյոթ
98
nócha a hocht
իննսունութ
99
nócha a naoi
իննսունինը
100
céad
հարյուր

Comments

Loading Comments