Թվերը Պարսկերեն

Թվերը Պարսկերեն

0
صفر
զէրօ
1
یک
մեկ
2
دو
երկու
3
سه
երեք
4
چهار
չորս
5
پنج
հինգ
6
شش
վեց
7
هفت
յոթ
8
هشت
ութ
9
نه
ինը
10
ده
տաս
11
یازده
տասնմեկ
12
دوازده
տասներկու
13
سیزده
տասներեք
14
چهارده
տասնչորս
15
پانزده
տասնհինգ
16
شانزده
տասնվեց
17
هفده
տասնյոթ
18
هجده
տասնութ
19
نوزده
տասնինը
20
بیست
քսան
21
بیست و یک
քսանմեկ
22
بیست و دو
քսաներկու
23
بیست و سه
քսաներեք
24
بیست و چهار
քսանչորս
25
بیست و پنج
քսանհինգ
26
بیست و شش
քսանվեց
27
بیست و هفت
քսանյոթ
28
بیست و هشت
քսանութ
29
بیست و نه
քսանինը
30
سی
երեսուն
31
سی و یک
երեսունմեկ
32
سی و دو
երեսուներեք
33
سی و سه
երեսուներեք
34
سی و چهار
երեսունչորս
35
سی و پنج
երեսունհինգ
36
سی و شش
երեսունվեց
37
سی و هفت
երեսունյոթ
38
سی و هشت
երեսունութ
39
سی و نه
երեսունինը
40
چهل
քառասուն
41
چهل و یک
քառասունմեկ
42
چهل و دو
քառասուներկու
43
چهل و سه
քառասուներեք
44
چهل و چهار
քառասունչորս
45
چهل و پنج
քառասունհինգ
46
چهل و شش
քառասունվեց
47
چهل و هفت
քառասունյոթ
48
چهل و هشت
քառասունութ
49
چهل و نه
քառասունինը
50
پنجاه
հիսուն
51
پنجاه و یک
հիսունմեկ
52
پنجاه و دو
հիսուներկու
53
پنجاه و سه
հիսուներեք
54
پنجاه و چهار
հիսունչորս
55
پنجاه و پنج
հիսունհինգ
56
پنجاه و شش
հիսունվեց
57
پنجاه و هفت
հիսունյոթ
58
پنجاه و هشت
հիսունութ
59
پنجاه و نه
հիսունինը
60
شصت
վաթսուն
61
شصت و یک
վաթսունմեկ
62
شصت و دو
Վաթսուն
63
شصت و سه
վաթսուներեք
64
شصت و چهار
վաթսունչորս
65
شصت و پنج
վաթսունհինգ
66
شصت و شش
վաթսունվեց
67
شصت و هفت
վաթսունյոթ
68
شصت و هشت
վաթսունութ
69
شصت و نه
վաթսունինը
70
هفتاد
յոթանասուն
71
هفتاد و یک
յոթանասունմեկ
72
هفتادودو
յոթանասուներկու
73
هفتاد و سه
յոթանասուներեք
74
هفتاد و چهار
յոթանասունչորս
75
هفتاد و پنج
յոթանասունհինգ
76
هفتاد و شش
յոթանասունվեց
77
هفتاد و هفت
յոթանասունյոթ
78
هفتاد و هشت
յոթանասունութ
79
هفتاد و نه
յոթանասունինը
80
هشتاد
ութանասուն
81
هشتاد و یک
ութանասունմեկ
82
هشتاد و دو
ութանասուներկու
83
هشتاد و سه
ութանասուներեք
84
هشتاد و چهار
ութանասունչորս
85
هشتاد و پنج
ութանասունհինգ
86
هشتاد و شش
ութանասունվեց
87
هشتاد و هفت
ութանասունյոթ
88
هشتاد و هشت
ութանասունութ
89
هشتاد و نه
ութանասունինը
90
نود
իննսուն
91
نود و یک
իննսունմեկ
92
نود و دو
իննսուներկու
93
نود و سه
իննսուներեք
94
نود و چهار
իննսունչորս
95
نود و پنج
իննսունհինգ
96
نود و شش
իննսունվեց
97
نود و هفت
իննսունյոթ
98
نود و هشت
իննսունութ
99
نود و نه
իննսունինը
100
صد
հարյուր

Comments

Loading Comments