Թվերը Սլովեներեն

Թվերը Սլովեներեն

0
Nič
զէրօ
1
Ena
մեկ
2
Dve
երկու
3
Tri
երեք
4
štiri
չորս
5
Pet
հինգ
6
šest
վեց
7
Sedem
յոթ
8
Osem
ութ
9
Devet
ինը
10
Deset
տաս
11
Enajst
տասնմեկ
12
Dvanajst
տասներկու
13
Trinajst
տասներեք
14
štirinajst
տասնչորս
15
Petnajst
տասնհինգ
16
šestnajst
տասնվեց
17
Sedemnajst
տասնյոթ
18
Osemnajst
տասնութ
19
Devetnajst
տասնինը
20
Dvajset
քսան
21
Enaindvajset
քսանմեկ
22
Dvaindvajset
քսաներկու
23
Triindvajset
քսաներեք
24
štiriindvajset
քսանչորս
25
Petindvajset
քսանհինգ
26
šestindvajset
քսանվեց
27
Sedemindvajset
քսանյոթ
28
Osemindvajset
քսանութ
29
Devetindvajset
քսանինը
30
Trideset
երեսուն
31
Enaintrideset
երեսունմեկ
32
Dváintrídeset
երեսուներեք
33
Tríintrídeset
երեսուներեք
34
štíriintrídeset
երեսունչորս
35
Pétintrídeset
երեսունհինգ
36
šéstintrídeset
երեսունվեց
37
Sédemintrídeset
երեսունյոթ
38
ósemintrídeset
երեսունութ
39
Devétintrídeset
երեսունինը
40
štirideset
քառասուն
41
ênainštírideset
քառասունմեկ
42
dváinštírideset
քառասուներկու
43
Tríinštírideset
քառասուներեք
44
štíriinštírideset
քառասունչորս
45
Pétinštírideset
քառասունհինգ
46
šéstinštírideset
քառասունվեց
47
Sédeminštírideset
քառասունյոթ
48
óseminštírideset
քառասունութ
49
Devétinštírideset
քառասունինը
50
Pétdeset
հիսուն
51
ênainpétdeset
հիսունմեկ
52
Dváinpétdeset
հիսուներկու
53
Tríinpétdeset
հիսուներեք
54
štíriinpétdeset
հիսունչորս
55
Pétinpétdeset
հիսունհինգ
56
šéstinpétdeset
հիսունվեց
57
sédeminpétdeset
հիսունյոթ
58
óseminpétdeset
հիսունութ
59
devétinpétdeset
հիսունինը
60
šéstdeset
վաթսուն
61
ênainšéstdeset
վաթսունմեկ
62
dváinšéstdeset
Վաթսուն
63
tríinšéstdeset
վաթսուներեք
64
štíriinšéstdeset
վաթսունչորս
65
pétinšéstdeset
վաթսունհինգ
66
šéstinšéstdeset
վաթսունվեց
67
sédeminšéstdeset
վաթսունյոթ
68
óseminšéstdeset
վաթսունութ
69
devétinšéstdeset
վաթսունինը
70
Sédemdeset
յոթանասուն
71
ênainsédemdeset
յոթանասունմեկ
72
dváinsédemdeset
յոթանասուներկու
73
tríinsédemdeset
յոթանասուներեք
74
štíriinsédemdeset
յոթանասունչորս
75
pétinsédemdeset
յոթանասունհինգ
76
šéstinsédemdeset
յոթանասունվեց
77
sédeminsédemdeset
յոթանասունյոթ
78
óseminsédemdeset
յոթանասունութ
79
devétinsédemdeset
յոթանասունինը
80
ósemdeset
ութանասուն
81
ênainósemdeset
ութանասունմեկ
82
dváinósemdeset
ութանասուներկու
83
tríinósemdeset
ութանասուներեք
84
štíriinósemdeset
ութանասունչորս
85
pétinósemdeset
ութանասունհինգ
86
šéstinósemdeset
ութանասունվեց
87
sédeminósemdeset
ութանասունյոթ
88
óseminósemdeset
ութանասունութ
89
devétinósemdeset
ութանասունինը
90
devétdeset
իննսուն
91
ênaindevétdeset
իննսունմեկ
92
dváindevétdeset
իննսուներկու
93
tríindevétdeset
իննսուներեք
94
štíriindevétdeset
իննսունչորս
95
pétindevétdeset
իննսունհինգ
96
šéstindevétdeset
իննսունվեց
97
sédemindevétdeset
իննսունյոթ
98
ósemindevétdeset
իննսունութ
99
devétindevétdeset
իննսունինը
100
Stó
հարյուր

Comments

Loading Comments