Թվերը Թուրքերեն

Թվերը Թուրքերեն

0
Sıfır
զէրօ
1
Bir
մեկ
2
Iki
երկու
3
Üç
երեք
4
Dört
չորս
5
Beş
հինգ
6
Altı
վեց
7
Yedi
յոթ
8
Sekiz
ութ
9
Dokuz
ինը
10
On
տաս
11
On bir
տասնմեկ
12
On iki
տասներկու
13
On üç
տասներեք
14
On dört
տասնչորս
15
On beş
տասնհինգ
16
On altı
տասնվեց
17
On yedi
տասնյոթ
18
On sekiz
տասնութ
19
On dokuz
տասնինը
20
Yirmi
քսան
21
Yirmi bir
քսանմեկ
22
Yirmi iki
քսաներկու
23
Yirmi üç
քսաներեք
24
Yirmi dört
քսանչորս
25
Yirmi beş
քսանհինգ
26
Yirmi altı
քսանվեց
27
Yirmi yedi
քսանյոթ
28
Yirmi sekiz
քսանութ
29
Yirmi dokuz
քսանինը
30
Otuz
երեսուն
31
Otuz bir
երեսունմեկ
32
Otuz iki
երեսուներեք
33
Otuz üç
երեսուներեք
34
Otuz dört
երեսունչորս
35
Otuz beş
երեսունհինգ
36
Otuz altı
երեսունվեց
37
Otuz yedi
երեսունյոթ
38
Otuz sekiz
երեսունութ
39
Otuz dokuz
երեսունինը
40
Kırk
քառասուն
41
Kırk bir
քառասունմեկ
42
Kırk iki
քառասուներկու
43
Kırk üç
քառասուներեք
44
Kırk dört
քառասունչորս
45
Kırk beş
քառասունհինգ
46
Kırk altı
քառասունվեց
47
Kırk yedi
քառասունյոթ
48
Kırk sekiz
քառասունութ
49
Kırk dokuz
քառասունինը
50
Elli
հիսուն
51
Elli bir
հիսունմեկ
52
Elli iki
հիսուներկու
53
Elli üç
հիսուներեք
54
Elli dört
հիսունչորս
55
Elli beş
հիսունհինգ
56
Elli altı
հիսունվեց
57
Elli yedi
հիսունյոթ
58
Elli sekiz
հիսունութ
59
Elli dokuz
հիսունինը
60
Altmış
վաթսուն
61
Altmış bir
վաթսունմեկ
62
Altmış iki
Վաթսուն
63
Altmış üç
վաթսուներեք
64
Altmış dört
վաթսունչորս
65
Altmış beş
վաթսունհինգ
66
Altmış altı
վաթսունվեց
67
Altmış yedi
վաթսունյոթ
68
Altmış sekiz
վաթսունութ
69
Altmış dokuz
վաթսունինը
70
Yetmiş
յոթանասուն
71
Yetmiş bir
յոթանասունմեկ
72
Yetmiş iki
յոթանասուներկու
73
Yetmiş üç
յոթանասուներեք
74
Yetmiş dört
յոթանասունչորս
75
Yetmiş beş
յոթանասունհինգ
76
Yetmiş altı
յոթանասունվեց
77
Yetmiş yedi
յոթանասունյոթ
78
Yetmiş sekiz
յոթանասունութ
79
Yetmiş dokuz
յոթանասունինը
80
Seksen
ութանասուն
81
Seksen bir
ութանասունմեկ
82
Seksen iki
ութանասուներկու
83
Seksen üç
ութանասուներեք
84
Seksen dört
ութանասունչորս
85
Seksen beş
ութանասունհինգ
86
Seksen altı
ութանասունվեց
87
Seksen yedi
ութանասունյոթ
88
Seksen sekiz
ութանասունութ
89
Seksen dokuz
ութանասունինը
90
Doksan
իննսուն
91
Doksan bir
իննսունմեկ
92
Doksan iki
իննսուներկու
93
Doksan üç
իննսուներեք
94
Doksan dört
իննսունչորս
95
Doksan beş
իննսունհինգ
96
Doksan altı
իննսունվեց
97
Doksan yedi
իննսունյոթ
98
Doksan sekiz
իննսունութ
99
Doksan dokuz
իննսունինը
100
Yüz
հարյուր

Comments

Loading Comments