Angka dalam bahasa Persia

Angka dalam bahasa Persia

0
صفر
nol
1
یک
satu
2
دو
dua
3
سه
tiga
4
چهار
empat
5
پنج
lima
6
شش
enam
7
هفت
tujuh
8
هشت
delapan
9
نه
sembilan
10
ده
sepuluh
11
یازده
sebelas
12
دوازده
dua belas
13
سیزده
tiga belas
14
چهارده
empat belas
15
پانزده
lima belas
16
شانزده
enam belas
17
هفده
tujuh belas
18
هجده
delapan belas
19
نوزده
sembilan belas
20
بیست
dua puluh
21
بیست و یک
dua puluh satu
22
بیست و دو
dua puluh dua
23
بیست و سه
dua puluh tiga
24
بیست و چهار
dua puluh empat
25
بیست و پنج
dua puluh lima
26
بیست و شش
dua puluh enam
27
بیست و هفت
dua puluh tujuh
28
بیست و هشت
dua puluh delapan
29
بیست و نه
dua puluh sembilan
30
سی
tiga puluh
31
سی و یک
tiga puluh satu
32
سی و دو
tiga puluh dua
33
سی و سه
tiga puluh tiga
34
سی و چهار
tiga puluh empat
35
سی و پنج
tiga puluh lima
36
سی و شش
tiga puluh enam
37
سی و هفت
tiga puluh tujuh
38
سی و هشت
tiga puluh delapan
39
سی و نه
tiga puluh sembilan
40
چهل
empat puluh
41
چهل و یک
empat puluh satu
42
چهل و دو
empat puluh dua
43
چهل و سه
empat puluh tiga
44
چهل و چهار
empat puluh empat
45
چهل و پنج
empat puluh lima
46
چهل و شش
empat puluh enam
47
چهل و هفت
empat puluh tujuh
48
چهل و هشت
empat puluh delapan
49
چهل و نه
empat puluh sembilan
50
پنجاه
lima puluh
51
پنجاه و یک
lima puluh satu
52
پنجاه و دو
lima puluh dua
53
پنجاه و سه
lima puluh tiga
54
پنجاه و چهار
lima puluh empat
55
پنجاه و پنج
lima puluh lima
56
پنجاه و شش
lima puluh enam
57
پنجاه و هفت
lima puluh tujuh
58
پنجاه و هشت
lima puluh delapan
59
پنجاه و نه
lima puluh sembilan
60
شصت
enam puluh
61
شصت و یک
enam puluh satu
62
شصت و دو
enam puluh dua
63
شصت و سه
enam puluh tiga
64
شصت و چهار
enam puluh empat
65
شصت و پنج
enam puluh lima
66
شصت و شش
enam puluh enam
67
شصت و هفت
enam puluh tujuh
68
شصت و هشت
enam puluh delapan
69
شصت و نه
enam puluh sembilan
70
هفتاد
tujuh puluh
71
هفتاد و یک
tujuh puluh satu
72
هفتادودو
tujuh puluh dua
73
هفتاد و سه
tujuh puluh tiga
74
هفتاد و چهار
tujuh puluh empat
75
هفتاد و پنج
tujuh puluh lima
76
هفتاد و شش
tujuh puluh enam
77
هفتاد و هفت
tujuh puluh tujuh
78
هفتاد و هشت
tujuh puluh delapan
79
هفتاد و نه
tujuh puluh sembilan
80
هشتاد
delapan puluh
81
هشتاد و یک
delapan puluh satu
82
هشتاد و دو
delapan puluh dua
83
هشتاد و سه
delapan puluh tiga
84
هشتاد و چهار
delapan puluh empat
85
هشتاد و پنج
delapan puluh lima
86
هشتاد و شش
delapan puluh enam
87
هشتاد و هفت
delapan puluh tujuh
88
هشتاد و هشت
delapan puluh delapan
89
هشتاد و نه
delapan puluh sembilan
90
نود
sembilan puluh
91
نود و یک
sembilan puluh satu
92
نود و دو
sembilan puluh dua
93
نود و سه
sembilan puluh tiga
94
نود و چهار
sembilan puluh empat
95
نود و پنج
sembilan puluh lima
96
نود و شش
sembilan puluh enam
97
نود و هفت
sembilan puluh tujuh
98
نود و هشت
sembilan puluh delapan
99
نود و نه
sembilan puluh sembilan
100
صد
seratus

Comments

Loading Comments