Беларуссиядағы сандар

Беларуссиядағы сандар

#қазақбеларусьSound
0нөлнуль-
1бірадзін-
2екідва-
3үштры-
4төртчатыры-
5беспяць-
6алтышэсць-
7жетісем-
8сегізвосем-
9тоғыздзевяць-
10онДзесяць-
11он бірадзінаццаць-
12он екідванаццаць-
13он үштрынаццаць-
14он төртчатырнаццаць-
15он беспятнаццаць-
16он алтышаснаццаць-
17он жетісемнаццаць-
18он сегізвасемнаццаць-
19он тоғыздзевятнаццаць-
20жиырмадваццаць-
21жиырма бірдваццаць адзін-
22жиырма екідваццаць два-
23жиырма үшдваццаць тры-
24жиырма төртдваццаць чатыры-
25жиырма бесдваццаць пяць-
26жиырма алтыдваццаць шэсць-
27жиырма жетідваццаць сем-
28жиырма сегіздваццаць восем-
29жиырма тоғыздваццаць дзевяць-
30отызтрыццаць-
31Отыз біртрыццаць адзін-
32Отыз екітрыццаць два-
33отыз үштрыццаць тры-
34Отыз төрттрыццаць чатыры-
35Отыз бестрыццаць пяць-
36отыз алтытрыццаць шэсць-
37Отыз жетітрыццаць сем-
38Отыз сегізтрыццаць восем-
39Отыз тоғызтрыццаць дзевяць-
40қырықсорак-
41Қырық бірсорак адзін-
42қырық екісорак два-
43қырық үшсорак тры-
44қырық төртсорак чатыры-
45қырық бессорак пяць-
46Қырық алтысорак шэсць-
47қырық жетісорак сем-
48қырық сегізсорак восем-
49қырық тоғызсорак дзевяць-
50елупяцьдзесят-
51елу бірпяцьдзесят адзін-
52елу екіпяцьдзесят два-
53елу үшпяцьдзесят тры-
54елу төртпяцьдзесят чатыры-
55елу беспяцьдзесят пяць-
56елу алтыпяцьдзесят шэсць-
57елу жетіпяцьдзесят сем-
58елу сегізпяцьдзесят восем-
59елу тоғызпяцьдзесят дзевяць-
60алпысшэсцьдзесят-
61Алпыс біршэсцьдзесят адзін-
62алпыс екішэсцьдзесят два-
63алпыс үшшэсцьдзесят тры-
64Алпыс төртшэсцьдзесят чатыры-
65алпыс бесшэсцьдзесят пяць-
66Алпыс алтышэсцьдзесят шэсць-
67Алпыс жетішэсцьдзесят сем-
68алпыс сегізшэсцьдзесят восем-
69Алпыс тоғызшэсцьдзесят дзевяць-
70жетпіссемдзесят-
71жетпіс бірсемдзесят адзін-
72жетпіс екісемдзесят два-
73жетпіс үшсемдзесят тры-
74жетпіс төртсемдзесят чатыры-
75жетпіс бессемдзесят пяць-
76жетпіс алтысемдзесят шэсць-
77жетпіс жетісемдзесят сем-
78жетпіс сегізсемдзесят восем-
79жетпіс тоғызсемдзесят дзевяць-
80сексенвосемдзесят-
81сексен бірвосемдзесят адзін-
82сексен еківосемдзесят два-
83сексен үшвосемдзесят тры-
84сексен төртвосемдзесят чатыры-
85сексен бесвосемдзесят пяць-
86сексен алтывосемдзесят шэсць-
87сексен жетівосемдзесят сем-
88сексен сегізвосемдзесят восем-
89сексен тоғызвосемдзесят дзевяць-
90тоқсандзевяноста-
91тоқсан бірдзевяноста адзін-
92тоқсан екідзевяноста два-
93тоқсан үшдзевяноста тры-
94тоқсан төртдзевяноста чатыры-
95тоқсан бесдзевяноста пяць-
96тоқсан алтыдзевяноста шэсць-
97тоқсан жетідзевяноста сем-
98тоқсан сегіздзевяноста восем-
99тоқсан тоғыздзевяноста дзевяць-
100жүзсто-

Comments

Loading Comments