Болгар тіліндегі сандар

Болгар тіліндегі сандар

#қазақболгарSound
0нөлнула-
1біредно-
2екідве-
3үштри-
4төртчетири-
5беспет-
6алтышест-
7жетіседем-
8сегізосем-
9тоғыздевет-
10ондесет-
11он бірединайсет-
12он екідванайсет-
13он үштринайсет-
14он төртчетиринайсет-
15он беспетнайсет-
16он алтышестнайсет-
17он жетіседемнайсет-
18он сегізосемнайсет-
19он тоғыздеветнайсет-
20жиырмадвайсет-
21жиырма бірдвайсет и едно-
22жиырма екідвайсет и две-
23жиырма үшдвайсет и три-
24жиырма төртдвайсет и четири-
25жиырма бесдвайсет и пет-
26жиырма алтыдвайсет и шест-
27жиырма жетідвайсет и седем-
28жиырма сегіздвайсет и осем-
29жиырма тоғыздвайсет и девет-
30отызтрийсет-
31Отыз біртрийсет и едно-
32Отыз екітрийсет и две-
33отыз үштрийсет и три-
34Отыз төрттрийсет и четири-
35Отыз бестрийсет и пет-
36отыз алтытрийсет и шест-
37Отыз жетітрийсет и седем-
38Отыз сегізтрийсет и осем-
39Отыз тоғызтрийсет и девет-
40қырықчетирийсет-
41Қырық бірчетирийсет и едно-
42қырық екічетирийсет и две-
43қырық үшчетирийсет и три-
44қырық төртчетирийсет и четири-
45қырық бесчетирийсет и пет-
46Қырық алтычетирийсет и шест-
47қырық жетічетирийсет и седем-
48қырық сегізчетирийсет и осем-
49қырық тоғызчетирийсет и девет-
50елупетдесет-
51елу бірпетдесет и едно-
52елу екіпетдесет и две-
53елу үшпетдесет и три-
54елу төртпетдесет и четири-
55елу беспетдесет и пет-
56елу алтыпетдесет и шест-
57елу жетіпетдесет и седем-
58елу сегізпетдесет и осем-
59елу тоғызпетдесет и девет-
60алпысшейсет-
61Алпыс біршейсет и едно-
62алпыс екішейсет и две-
63алпыс үшшейсет и три-
64Алпыс төртшейсет и четири-
65алпыс бесшейсет и пет-
66Алпыс алтышейсет и шест-
67Алпыс жетішейсет и седем-
68алпыс сегізшейсет и осем-
69Алпыс тоғызшейсет и девет-
70жетпісседемдесет-
71жетпіс бірседемдесет и едно-
72жетпіс екіседемдесет и две-
73жетпіс үшседемдесет и три-
74жетпіс төртседемдесет и четири-
75жетпіс бесседемдесет и пет-
76жетпіс алтыседемдесет и шест-
77жетпіс жетіседемдесет и седем-
78жетпіс сегізседемдесет и осем-
79жетпіс тоғызседемдесет и девет-
80сексеносемдесет-
81сексен біросемдесет и едно-
82сексен екіосемдесет и две-
83сексен үшосемдесет и три-
84сексен төртосемдесет и четири-
85сексен бесосемдесет и пет-
86сексен алтыосемдесет и шест-
87сексен жетіосемдесет и седем-
88сексен сегізосемдесет и осем-
89сексен тоғызосемдесет и девет-
90тоқсандеветдесет-
91тоқсан бірдеветдесет и едно-
92тоқсан екідеветдесет и две-
93тоқсан үшдеветдесет и три-
94тоқсан төртдеветдесет и четири-
95тоқсан бесдеветдесет и пет-
96тоқсан алтыдеветдесет и шест-
97тоқсан жетідеветдесет и седем-
98тоқсан сегіздеветдесет и осем-
99тоқсан тоғыздеветдесет и девет-
100жүзсто-

Comments

Loading Comments