# қазақ филиппин Sound
0 нөл sero
1 бір isa
2 екі dalawa
3 үш tatlo
4 төрт apat
5 бес lima
6 алты anim
7 жеті pito
8 сегіз walo
9 тоғыз siyam
10 он sampu
11 он бір labingisa
12 он екі labingdalawa
13 он үш labingtatlo
14 он төрт labingapat
15 он бес labinglima
16 он алты labinganim
17 он жеті labingpito
18 он сегіз labingwalo
19 он тоғыз labingsiyam
20 жиырма dalawampu
21 жиырма бір dalawampu't isa
22 жиырма екі dalawampu't dalawa
23 жиырма үш dalawampu't tatlo
24 жиырма төрт dalawampu't apat
25 жиырма бес dalawampu't lima
26 жиырма алты dalawampu't anim
27 жиырма жеті dalawampu't pito
28 жиырма сегіз dalawampu't walo
29 жиырма тоғыз dalawampu't siyam
30 отыз tatlompu
31 Отыз бір tatlompu't isa
32 Отыз екі tatlompu't dalawa
33 отыз үш tatlompu't tatlo
34 Отыз төрт tatlompu't apat
35 Отыз бес tatlompu't lima
36 отыз алты tatlompu't anim
37 Отыз жеті tatlompu't pito
38 Отыз сегіз tatlompu't walo
39 Отыз тоғыз tatlompu't siyam
40 қырық apatnapo
41 Қырық бір apatnapo't isa
42 қырық екі apatnapo't dalawa
43 қырық үш apatnapo't tatlo
44 қырық төрт apatnapo't apat
45 қырық бес apatnapo't lima
46 Қырық алты apatnapo't anim
47 қырық жеті apatnapo't pito
48 қырық сегіз apatnapo't walo
49 қырық тоғыз apatnapo't siyam
50 елу limampo
51 елу бір limampu't isa
52 елу екі limampu't dalawa
53 елу үш limampu't tatlo
54 елу төрт limampu't apat
55 елу бес limampu't lima
56 елу алты limampu't anim
57 елу жеті limampu't pito
58 елу сегіз limampu't walo
59 елу тоғыз limampu't siyam
60 алпыс animnapo
61 Алпыс бір animnapu't isa
62 алпыс екі animnapu't dalawa
63 алпыс үш animnapu't tatlo
64 Алпыс төрт animnapu't apat
65 алпыс бес animnapu't lima
66 Алпыс алты animnapu't anim
67 Алпыс жеті animnapu't pito
68 алпыс сегіз animnapu't walo
69 Алпыс тоғыз animnapu't siyam
70 жетпіс pitumpo
71 жетпіс бір pitumpo't isa
72 жетпіс екі pitumpo't dalawa
73 жетпіс үш pitumpo't tatlo
74 жетпіс төрт pitumpo't apat
75 жетпіс бес pitumpo't lima
76 жетпіс алты pitumpo't anim
77 жетпіс жеті pitumpo't pito
78 жетпіс сегіз pitumpo't walo
79 жетпіс тоғыз pitumpo't siyam
80 сексен walompu
81 сексен бір walopmu't isa
82 сексен екі walopmu't dalawa
83 сексен үш walopmu't tatlo
84 сексен төрт walopmu't apat
85 сексен бес walopmu't lima
86 сексен алты walopmu't anim
87 сексен жеті walopmu't pito
88 сексен сегіз walopmu't walo
89 сексен тоғыз walopmu't siyam
90 тоқсан siyamnapu
91 тоқсан бір siyamnapu't isa
92 тоқсан екі siyamnapu't dalawa
93 тоқсан үш siyamnapu't tatlo
94 тоқсан төрт siyamnapu't apat
95 тоқсан бес siyamnapu't lima
96 тоқсан алты siyamnapu't anim
97 тоқсан жеті siyamnapu't pito
98 тоқсан сегіз siyamnapu't walo
99 тоқсан тоғыз siyamnapu't siyam
100 жүз isangdaan

Comments

Loading Comments