Фин тіліндегі сандар

Фин тіліндегі сандар

#қазақфинSound
0нөлNolla
1бірyksi
2екіkaksi
3үшkolme
4төртneljä
5бесviisi
6алтыkuusi
7жетіseitsemän
8сегізkahdeksan
9тоғызyhdeksän
10онkymmenen
11он бірyksitoista
12он екіkaksitoista
13он үшkolmetoista
14он төртneljätoista
15он бесviisitoista
16он алтыkuusitoista
17он жетіseitsemäntoista
18он сегізkahdeksantoista
19он тоғызyhdeksäntoista
20жиырмаkaksikymmentä
21жиырма бірkaksikymmentäyksi
22жиырма екіkaksikymmentäkaksi
23жиырма үшkaksikymmentäkolme
24жиырма төртkaksikymmentäneljä
25жиырма бесkaksikymmentäviisi
26жиырма алтыkaksikymmentäkuusi
27жиырма жетіkaksikymmentäseitsemän
28жиырма сегізkaksikymmentäkahdeksan
29жиырма тоғызkaksikymmentäyhdeksän
30отызkolmekymmentä
31Отыз бірkolmekymmentäyksi
32Отыз екіkolmekymmentäkaksi
33отыз үшkolmekymmentäkolme
34Отыз төртkolmekymmentäneljä
35Отыз бесkolmekymmentäviisi
36отыз алтыkolmekymmentäkuusi
37Отыз жетіkolmekymmentäseitsemän
38Отыз сегізkolmekymmentäkahdeksan
39Отыз тоғызkolmekymmentäyhdeksän
40қырықneljäkymmentä
41Қырық бірneljäkymmentäyksi
42қырық екіneljäkymmentäkaksi
43қырық үшneljäkymmentäkolme
44қырық төртneljäkymmentäneljä
45қырық бесneljäkymmentäviisi
46Қырық алтыneljäkymmentäkuusi
47қырық жетіneljäkymmentäseitsemän
48қырық сегізneljäkymmentäkahdeksan
49қырық тоғызneljäkymmentäyhdeksän
50елуviisikymmentä
51елу бірviisikymmentäyksi
52елу екіviisikymmentäkaksi
53елу үшviisikymmentäkolme
54елу төртviisikymmentäneljä
55елу бесviisikymmentäviisi
56елу алтыviisikymmentäkuusi
57елу жетіviisikymmentäseitsemän
58елу сегізviisikymmentäkahdeksan
59елу тоғызviisikymmentäyhdeksän
60алпысkuusikymmentä
61Алпыс бірkuusikymmentäyksi
62алпыс екіkuusikymmentäkaksi
63алпыс үшkuusikymmentäkolme
64Алпыс төртkuusikymmentäneljä
65алпыс бесkuusikymmentäviisi
66Алпыс алтыkuusikymmentäkuusi
67Алпыс жетіkuusikymmentäseitsemän
68алпыс сегізkuusikymmentäkahdeksan
69Алпыс тоғызkuusikymmentäyhdeksän
70жетпісseitsemänkymmentä
71жетпіс бірseitsemänkymmentäyksi
72жетпіс екіseitsemänkymmentäkaksi
73жетпіс үшseitsemänkymmentäkolme
74жетпіс төртseitsemänkymmentäneljä
75жетпіс бесseitsemänkymmentäviisi
76жетпіс алтыseitsemänkymmentäkuusi
77жетпіс жетіseitsemänkymmentäseitsemän
78жетпіс сегізseitsemänkymmentäkahdeksan
79жетпіс тоғызseitsemänkymmentäyhdeksän
80сексенkahdeksankymmentä
81сексен бірkahdeksankymmentäyksi
82сексен екіkahdeksankymmentäkaksi
83сексен үшkahdeksankymmentäkolme
84сексен төртkahdeksankymmentäneljä
85сексен бесkahdeksankymmentäviisi
86сексен алтыkahdeksankymmentäkuusi
87сексен жетіkahdeksankymmentäseitsemän
88сексен сегізkahdeksankymmentäkahdeksan
89сексен тоғызkahdeksankymmentäyhdeksän
90тоқсанyhdeksänkymmentä
91тоқсан бірyhdeksänkymmentäyksi
92тоқсан екіyhdeksänkymmentäkaksi
93тоқсан үшyhdeksänkymmentäkolme
94тоқсан төртyhdeksänkymmentäneljä
95тоқсан бесyhdeksänkymmentäviisi
96тоқсан алтыyhdeksänkymmentäkuusi
97тоқсан жетіyhdeksänkymmentäseitsemän
98тоқсан сегізyhdeksänkymmentäkahdeksan
99тоқсан тоғызyhdeksänkymmentäyhdeksän
100жүзsata

Comments

Loading Comments