Француз тіліндегі сандар

Француз тіліндегі сандар

#қазақфранцузSound
0нөлZéro
1бірun
2екіdeux
3үшtrois
4төртquatre
5бесcinq
6алтыsix
7жетіsept
8сегізhuit
9тоғызneuf
10онdix
11он бірonze
12он екіdouze
13он үшtreize
14он төртquatorze
15он бесquinze
16он алтыseize
17он жетіdix-sept
18он сегізdix-huit
19он тоғызdix-neuf
20жиырмаvingt
21жиырма бірvingt et un
22жиырма екіvingt-deux
23жиырма үшvingt-trois
24жиырма төртvingt-quatre
25жиырма бесvingt-cinq
26жиырма алтыvingt-six
27жиырма жетіvingt-sept
28жиырма сегізvingt-huit
29жиырма тоғызvingt-neuf
30отызtrente
31Отыз бірtrente et un
32Отыз екіtrente-deux
33отыз үшtrente-trois
34Отыз төртtrente-quatre
35Отыз бесtrente-cinq
36отыз алтыtrente-six
37Отыз жетіtrente-sept
38Отыз сегізtrente-huit
39Отыз тоғызtrente-neuf
40қырықquarante
41Қырық бірquarante et un
42қырық екіquarante-deux
43қырық үшquarante-trois
44қырық төртquarante-quatre
45қырық бесquarante-cinq
46Қырық алтыquarante-six
47қырық жетіquarante-sept
48қырық сегізquarante-huit
49қырық тоғызquarante-neuf
50елуcinquante
51елу бірcinquante et un
52елу екіcinquante-deux
53елу үшcinquante-trois
54елу төртcinquante-quatre
55елу бесcinquante-cinq
56елу алтыcinquante-six
57елу жетіcinquante-sept
58елу сегізcinquante-huit
59елу тоғызcinquante-neuf
60алпысsoixante
61Алпыс бірsoixante et un
62алпыс екіsoixante-deux
63алпыс үшsoixante-trois
64Алпыс төртsoixante-quatre
65алпыс бесsoixante-cinq
66Алпыс алтыsoixante-six
67Алпыс жетіsoixante-sept
68алпыс сегізsoixante-huit
69Алпыс тоғызsoixante-neuf
70жетпісsoixante-dix
71жетпіс бірsoixante et onze
72жетпіс екіsoixante-douze
73жетпіс үшsoixante-treize
74жетпіс төртsoixante-quatorze
75жетпіс бесsoixante-quinze
76жетпіс алтыsoixante-seize
77жетпіс жетіsoixante-dix-sept
78жетпіс сегізsoixante-dix-huit
79жетпіс тоғызsoixante-dix-neuf
80сексенquatre-vingt
81сексен бірquatre-vingt-un
82сексен екіquatre-vingt-deux
83сексен үшquatre-vingt-trois
84сексен төртquatre-vingt-quatre
85сексен бесquatre-vingt-cinq
86сексен алтыquatre-vingt-six
87сексен жетіquatre-vingt-sept
88сексен сегізquatre-vingt-huit
89сексен тоғызquatre-vingt-neuf
90тоқсанquatre-vingt-dix
91тоқсан бірquatre-vingt-onze
92тоқсан екіquatre-vingt-douze
93тоқсан үшquatre-vingt-treize
94тоқсан төртquatre-vingt-quatorze
95тоқсан бесquatre-vingt-quinze
96тоқсан алтыquatre-vingt-seize
97тоқсан жетіquatre-vingt-dix-sept
98тоқсан сегізquatre-vingt-dix-huit
99тоқсан тоғызquatre-vingt-dix-neuf
100жүзcent

Comments

Loading Comments