Грек тіліндегі сандар

Грек тіліндегі сандар

#қазақгрекSound
0нөлμηδέν
1бірένα
2екіδύο
3үшτρία
4төртτέσσερα
5бесπέντε
6алтыέξι
7жетіεφτά
8сегізοχτώ
9тоғызεννέα
10онδέκα
11он бірένδεκα
12он екіδώδεκα
13он үшδεκατρία
14он төртδεκατέσσερα
15он бесδεκαπέντε
16он алтыδεκαέξι
17он жетіδεκαεπτά
18он сегізδεκαοκτώ
19он тоғызδεκαεννιά
20жиырмаείκοσι
21жиырма бірΕίκοσι ένα
22жиырма екіΕίκοσι δύο
23жиырма үшΕίκοσι τρία
24жиырма төртΕίκοσι τέσσερα
25жиырма бесΕίκοσι πέντε
26жиырма алтыΕίκοσι έξι
27жиырма жетіΕίκοσι επτά
28жиырма сегізΕίκοσι οκτώ
29жиырма тоғызΕίκοσι εννέα
30отызτριάντα
31Отыз бірΤριάντα ένα
32Отыз екіΤριάντα δύο
33отыз үшΤριάντα τρία
34Отыз төртΤριάντα τέσσερα
35Отыз бесΤριάντα πέντε
36отыз алтыΤριάντα έξι
37Отыз жетіΤριάντα επτά
38Отыз сегізΤριάντα οκτώ
39Отыз тоғызΤριάντα εννέα
40қырықσαράντα
41Қырық бірΣαράντα ένα
42қырық екіΣαράντα δύο
43қырық үшΣαράντα τρεις
44қырық төртΣαράντα τέσσερα
45қырық бесΣαράντα πέντε
46Қырық алтыΣαράντα έξι
47қырық жетіΣαράντα επτά
48қырық сегізΣαράντα οκτώ
49қырық тоғызΣαράντα εννέα
50елуπενήντα
51елу бірΠενήντα ένα
52елу екіΠενήντα δύο
53елу үшΠενήντα τρία
54елу төртΠενήντα τέσσερις
55елу бесΠενήντα πέντε
56елу алтыΠενήντα έξι
57елу жетіΠενήντα επτά
58елу сегізΠενήντα οκτώ
59елу тоғызΠενήντα εννέα
60алпысεξήντα
61Алпыс бірΕξήντα ένα
62алпыс екіΕξήντα δύο
63алпыс үшΕξήντα τρεις
64Алпыс төртΕξήντα τέσσερις
65алпыс бесΕξήντα πέντε
66Алпыс алтыΕξήντα έξι
67Алпыс жетіΕξήντα επτά
68алпыс сегізΕξήντα οκτώ
69Алпыс тоғызΕξήντα εννέα
70жетпісεβδομήντα
71жетпіс бірΕβδομήντα ένα
72жетпіс екіΕβδομήντα δύο
73жетпіс үшΕβδομήντα τρία
74жетпіс төртΕβδομήντα τέσσερα
75жетпіс бесΕβδομήντα πέντε
76жетпіс алтыΕβδομήντα έξι
77жетпіс жетіΕβδομήντα επτά
78жетпіс сегізΕβδομήντα οκτώ
79жетпіс тоғызΕβδομήντα εννέα
80сексенογδόντα
81сексен бірΟγδόντα ένα
82сексен екіΟγδόντα δύο
83сексен үшΟγδόντα τρεις
84сексен төртΟγδόντα τέσσερις
85сексен бесογδόντα πέντε
86сексен алтыΟγδόντα έξι
87сексен жетіΟγδόντα επτά
88сексен сегізΟγδόντα οκτώ
89сексен тоғызΟγδόντα εννέα
90тоқсанενενήντα
91тоқсан бірΕνενήντα ένας
92тоқсан екіΕνενήντα δύο
93тоқсан үшΕνενήντα τρία
94тоқсан төртΕνενήντα τέσσερα
95тоқсан бесΕνενήντα πέντε
96тоқсан алтыΕνενήντα έξι
97тоқсан жетіΕνενήντα επτά
98тоқсан сегізΕνενήντα οκτώ
99тоқсан тоғызΕνενήντα εννέα
100жүзεκατό

Comments

Loading Comments