Испан тіліндегі сандар

Испан тіліндегі сандар

#қазақиспанSound
0нөлCero
1бірuno
2екіdos
3үшtres
4төртcuatro
5бесcinco
6алтыseis
7жетіsiete
8сегізocho
9тоғызnueve
10онdiez
11он бірonce
12он екіdoce
13он үшtrece
14он төртcatorce
15он бесquince
16он алтыdieciséis
17он жетіdiecisiete
18он сегізdieciocho
19он тоғызdiecinueve
20жиырмаveinte
21жиырма бірveintiuno
22жиырма екіveintidós
23жиырма үшveintitrés
24жиырма төртveinticuatro
25жиырма бесveinticinco
26жиырма алтыveintiséis
27жиырма жетіveintisiete
28жиырма сегізveintiocho
29жиырма тоғызveintinueve
30отызtreinta
31Отыз бірtreinta y uno
32Отыз екіtreinta y dos
33отыз үшtreinta y tres
34Отыз төртtreinta y cuatro
35Отыз бесtreinta y cinco
36отыз алтыtreinta y seis
37Отыз жетіtreinta y siete
38Отыз сегізtreinta y ocho
39Отыз тоғызtreinta y nueve
40қырықcuarenta
41Қырық бірcuarenta y uno
42қырық екіcuarenta y dos
43қырық үшcuarenta y tres
44қырық төртcuarenta y cuatro
45қырық бесcuarenta y cinco
46Қырық алтыcuarenta y seis
47қырық жетіcuarenta y siete
48қырық сегізcuarenta y ocho
49қырық тоғызcuarenta y nueve
50елуcincuenta
51елу бірcincuenta y uno
52елу екіcincuenta y dos
53елу үшcincuenta y tres
54елу төртcincuenta y cuatro
55елу бесcincuenta y cinco
56елу алтыcincuenta y seis
57елу жетіcincuenta y siete
58елу сегізcincuenta y ocho
59елу тоғызcincuenta y nueve
60алпысsesenta
61Алпыс бірsesenta y uno
62алпыс екіsesenta y dos
63алпыс үшsesenta y tres
64Алпыс төртsesenta y cuatro
65алпыс бесsesenta y cinco
66Алпыс алтыsesenta y seis
67Алпыс жетіsesenta y siete
68алпыс сегізsesenta y ocho
69Алпыс тоғызsesenta y nueve
70жетпісsetenta
71жетпіс бірsetenta y uno
72жетпіс екіsetenta y dos
73жетпіс үшsetenta y tres
74жетпіс төртsetenta y cuatro
75жетпіс бесsetenta y cinco
76жетпіс алтыsetenta y seis
77жетпіс жетіsetenta y siete
78жетпіс сегізsetenta y ocho
79жетпіс тоғызsetenta y nueve
80сексенochenta
81сексен бірochenta y uno
82сексен екіochenta y dos
83сексен үшochenta y tres
84сексен төртochenta y cuatro
85сексен бесochenta y cinco
86сексен алтыochenta y seis
87сексен жетіochenta y siete
88сексен сегізochenta y ocho
89сексен тоғызochenta y nueve
90тоқсанnoventa
91тоқсан бірnoventa y uno
92тоқсан екіnoventa y dos
93тоқсан үшnoventa y tres
94тоқсан төртnoventa y cuatro
95тоқсан бесnoventa y cinco
96тоқсан алтыnoventa y seis
97тоқсан жетіnoventa y siete
98тоқсан сегізnoventa y ocho
99тоқсан тоғызnoventa y nueve
100жүзcien

Comments

Loading Comments