Латын тіліндегі сандар

Латын тіліндегі сандар

#қазақлатынSound
0нөлnihil-
1бірūnus-
2екіduo-
3үшtrēs-
4төртquattuor-
5бесquīnque-
6алтыsex-
7жетіseptem-
8сегізoctō-
9тоғызnovem-
10онdecem-
11он бірūndecim-
12он екіduodēcim-
13он үшtrēdecim-
14он төртquattuordecim-
15он бесquīndecim-
16он алтыsēdecim-
17он жетіseptendecim-
18он сегізduodēvīgintī-
19он тоғызūndēvīgintī-
20жиырмаvīgintī-
21жиырма бірvīgintī ūnus-
22жиырма екіvīgintī duo-
23жиырма үшvīgintī trēs-
24жиырма төртvīgintī quattuor-
25жиырма бесvīgintī quīnque-
26жиырма алтыvīgintī sex-
27жиырма жетіvīgintī septem-
28жиырма сегізvīgintī octō-
29жиырма тоғызvīgintī novem-
30отызtrīgintā-
31Отыз бірtrīgintā ūnus-
32Отыз екіtrīgintā duo-
33отыз үшtrīgintā trēs-
34Отыз төртtrīgintā quattuor-
35Отыз бесtrīgintā quīnque-
36отыз алтыtrīgintā sex-
37Отыз жетіtrīgintā septem-
38Отыз сегізtrīgintā octō-
39Отыз тоғызtrīgintā novem-
40қырықquadrāgintā-
41Қырық бірquadrāgintā ūnus-
42қырық екіquadrāgintā duo-
43қырық үшquadrāgintā trēs-
44қырық төртquadrāgintā quattuor-
45қырық бесquadrāgintā quīnque-
46Қырық алтыquadrāgintā sex-
47қырық жетіquadrāgintā septem-
48қырық сегізquadrāgintā octō-
49қырық тоғызquadrāgintā novem-
50елуquīnquāgintā-
51елу бірquīnquāgintā ūnus-
52елу екіquīnquāgintā duo-
53елу үшquīnquāgintā trēs-
54елу төртquīnquāgintā quattuor-
55елу бесquīnquāgintā quīnque-
56елу алтыquīnquāgintā sex-
57елу жетіquīnquāgintā septem-
58елу сегізquīnquāgintā octō-
59елу тоғызquīnquāgintā novem-
60алпысsexāgintā-
61Алпыс бірsexāgintā ūnus-
62алпыс екіsexāgintā duo-
63алпыс үшsexāgintā trēs-
64Алпыс төртsexāgintā quattuor-
65алпыс бесsexāgintā quīnque-
66Алпыс алтыsexāgintā sex-
67Алпыс жетіsexāgintā septem-
68алпыс сегізsexāgintā octō-
69Алпыс тоғызsexāgintā novem-
70жетпісseptuāgintā-
71жетпіс бірseptuāgintā ūnus-
72жетпіс екіseptuāgintā duo-
73жетпіс үшseptuāgintā trēs-
74жетпіс төртseptuāgintā quattuor-
75жетпіс бесseptuāgintā quīnque-
76жетпіс алтыseptuāgintā sex-
77жетпіс жетіseptuāgintā septem-
78жетпіс сегізseptuāgintā octō-
79жетпіс тоғызseptuāgintā novem-
80сексенoctōgintā-
81сексен бірoctōgintā ūnus-
82сексен екіoctōgintā duo-
83сексен үшoctōgintā trēs-
84сексен төртoctōgintā quattuor-
85сексен бесoctōgintā quīnque-
86сексен алтыoctōgintā sex-
87сексен жетіoctōgintā septem-
88сексен сегізoctōgintā octo-
89сексен тоғызoctōgintā novem-
90тоқсанnōnāgintā-
91тоқсан бірnōnāgintā ūnus-
92тоқсан екіnōnāgintā duo-
93тоқсан үшnōnāgintā trēs-
94тоқсан төртnōnāgintā quattuor-
95тоқсан бесnōnāgintā quīnque-
96тоқсан алтыnōnāgintā sex-
97тоқсан жетіnōnāgintā septem-
98тоқсан сегізnōnāgintā octō-
99тоқсан тоғызnōnāgintā novem-
100жүзcentum-

Comments

Loading Comments