Поляк тіліндегі сандар

Поляк тіліндегі сандар

#қазақполякSound
0нөлzero
1бірjeden
2екіdwa
3үшtrzy
4төртcztery
5бесpięć
6алтыsześć
7жетіsiedem
8сегізosiem
9тоғызdziewięć
10онdziesięć
11он бірjedenaście
12он екіdwanaście
13он үшtrzynaście
14он төртczternaście
15он бесpiętnaście
16он алтыszesnaście
17он жетіsiedemnaście
18он сегізosiemnaście
19он тоғызdziewiętnaście
20жиырмаdwadzieścia
21жиырма бірdwadzieścia jeden
22жиырма екіdwadzieścia dwa
23жиырма үшdwadzieścia trzy
24жиырма төртdwadzieścia cztery
25жиырма бесdwadzieścia pięć
26жиырма алтыdwadzieścia sześć
27жиырма жетіdwadzieścia siedem
28жиырма сегізdwadzieścia osiem
29жиырма тоғызdwadzieścia dziewięć
30отызtrzydzieści
31Отыз бірtrzydzieści jeden
32Отыз екіtrzydzieści dwa
33отыз үшtrzydzieści trzy
34Отыз төртtrzydzieści cztery
35Отыз бесtrzydzieści pięć
36отыз алтыtrzydzieści sześć
37Отыз жетіtrzydzieści siedem
38Отыз сегізtrzydzieści osiem
39Отыз тоғызtrzydzieści dziewięć
40қырықczterdzieści
41Қырық бірczterdzieści jeden
42қырық екіczterdzieści dwa
43қырық үшczterdzieści trzy
44қырық төртczterdzieści cztery
45қырық бесczterdzieści pięć
46Қырық алтыczterdzieści sześć
47қырық жетіczterdzieści siedem
48қырық сегізczterdzieści osiem
49қырық тоғызczterdzieści dziewięć
50елуpięćdziesiąt
51елу бірpięćdziesiąt jeden
52елу екіpięćdziesiąt dwa
53елу үшpięćdziesiąt trzy
54елу төртpięćdziesiąt cztery
55елу бесpięćdziesiąt pięć
56елу алтыpięćdziesiąt sześć
57елу жетіpięćdziesiąt siedem
58елу сегізpięćdziesiąt osiem
59елу тоғызpięćdziesiąt dziewięć
60алпысsześćdziesiąt
61Алпыс бірsześćdziesiąt jeden
62алпыс екіsześćdziesiąt dwa
63алпыс үшsześćdziesiąt trzy
64Алпыс төртsześćdziesiąt cztery
65алпыс бесsześćdziesiąt pięć
66Алпыс алтыsześćdziesiąt sześć
67Алпыс жетіsześćdziesiąt siedem
68алпыс сегізsześćdziesiąt osiem
69Алпыс тоғызsześćdziesiąt dziewięć
70жетпісsiedemdziesiąt
71жетпіс бірsiedemdziesiąt jeden
72жетпіс екіsiedemdziesiąt dwa
73жетпіс үшsiedemdziesiąt trzy
74жетпіс төртsiedemdziesiąt cztery
75жетпіс бесsiedemdziesiąt pięć
76жетпіс алтыsiedemdziesiąt sześć
77жетпіс жетіsiedemdziesiąt siedem
78жетпіс сегізsiedemdziesiąt osiem
79жетпіс тоғызsiedemdziesiąt dziewięć
80сексенosiemdziesiąt
81сексен бірosiemdziesiąt jeden
82сексен екіosiemdziesiąt dwa
83сексен үшosiemdziesiąt trzy
84сексен төртosiemdziesiąt cztery
85сексен бесosiemdziesiąt pięć
86сексен алтыosiemdziesiąt sześć
87сексен жетіosiemdziesiąt siedem
88сексен сегізosiemdziesiąt osiem
89сексен тоғызosiemdziesiąt dziewięć
90тоқсанdziewięćdziesiąt
91тоқсан бірdziewięćdziesiąt jeden
92тоқсан екіdziewięćdziesiąt dwa
93тоқсан үшdziewięćdziesiąt trzy
94тоқсан төртdziewięćdziesiąt cztery
95тоқсан бесdziewięćdziesiąt pięć
96тоқсан алтыdziewięćdziesiąt sześć
97тоқсан жетіdziewięćdziesiąt siedem
98тоқсан сегізdziewięćdziesiąt osiem
99тоқсан тоғызdziewięćdziesiąt dziewięć
100жүзsto

Comments

Loading Comments