Серб тіліндегі сандар

Серб тіліндегі сандар

#қазақсербSound
0нөлнула-
1бірједан-
2екідва-
3үштри-
4төртчетири-
5беспет-
6алтышест-
7жетіседам-
8сегізосам-
9тоғыздевет-
10ондесет-
11он бірједанаест-
12он екідванаест-
13он үштринаест-
14он төртчетрнаест-
15он беспетнаест-
16он алтышеснаест-
17он жетіседамнаест-
18он сегізосамнаест-
19он тоғыздеветнаест-
20жиырмадвадесет-
21жиырма бірдвадесет и један-
22жиырма екідвадесет и два-
23жиырма үшдвадесет три-
24жиырма төртдвадесет и четири-
25жиырма бесдвадесет и пет-
26жиырма алтыдвадесет и шест-
27жиырма жетідвадесет и седам-
28жиырма сегіздвадесет и осам-
29жиырма тоғыздвадесет и девет-
30отызтридесет-
31Отыз біртридесет и један-
32Отыз екітридесет и два-
33отыз үштридесет и три-
34Отыз төрттридесет и четири-
35Отыз бестридесет и пети-
36отыз алтытридесет и шест-
37Отыз жетітридесет и седам-
38Отыз сегізтридесет и осам-
39Отыз тоғызтридесет и девет-
40қырықчетрдесет-
41Қырық бірчетрдесет и један-
42қырық екічетрдесет два-
43қырық үшчетрдесет и три-
44қырық төртчетрдесет и четири-
45қырық бесчетрдесет и пет-
46Қырық алтычетрдесет и шест-
47қырық жетічетрдесет и седам-
48қырық сегізчетрдесет и осам-
49қырық тоғызчетрдесет и девет-
50елупедесет-
51елу бірпедесет један-
52елу екіпедесет два-
53елу үшпедесет три-
54елу төртпедесет четврти-
55елу беспедесет и пет-
56елу алтыпедесет и шест-
57елу жетіпедесет и седам-
58елу сегізпедесет и осам-
59елу тоғызпедесет и девет-
60алпысшездесет-
61Алпыс біршездесет и један-
62алпыс екішездесет и два-
63алпыс үшшездесет и три-
64Алпыс төртшездесет и четири-
65алпыс бесшездесет и пет-
66Алпыс алтышездесет и шест-
67Алпыс жетішездесет и седам-
68алпыс сегізшездесет и осам-
69Алпыс тоғызшездесет и девет-
70жетпісседамдесет-
71жетпіс бірседамдесет и један-
72жетпіс екіседамдесет и два-
73жетпіс үшседамдесет и три-
74жетпіс төртседамдесет и четири-
75жетпіс бесседамдесет и пет-
76жетпіс алтыседамдесет и шест-
77жетпіс жетіседамдесет и седам-
78жетпіс сегізседамдесет и осам-
79жетпіс тоғызседамдесет и девет-
80сексеносамдесет-
81сексен біросамдесет и један-
82сексен екіосамдесет и два-
83сексен үшосамдесет и три-
84сексен төртосамдесет и четири-
85сексен бесосамдесет и пет-
86сексен алтыосамдесет и шест-
87сексен жетіосамдесет и седам-
88сексен сегізосамдесет и осам-
89сексен тоғызосамдесет и девет-
90тоқсандеведесет-
91тоқсан бірдеведесет и један-
92тоқсан екідеведесет и два-
93тоқсан үшдеведесет и три-
94тоқсан төртдеведесет и четири-
95тоқсан бесдеведесет и пет-
96тоқсан алтыдеведесет и шест-
97тоқсан жетідеведесет и седам-
98тоқсан сегіздеведесет и осам-
99тоқсан тоғыздеведесет и девет-
100жүзсто-

Comments

Loading Comments