Швед тіліндегі сандар

Швед тіліндегі сандар

#қазақшведSound
0нөлnoll
1бірett
2екіtvå
3үшtre
4төртfyra
5бесfem
6алтыsex
7жетіsju
8сегізåtta
9тоғызnio
10онtio
11он бірelva
12он екіtolv
13он үшtretton
14он төртfjorton
15он бесfemton
16он алтыsexton
17он жетіsjutton
18он сегізarton
19он тоғызnitton
20жиырмаtjugo
21жиырма бірtjugoett
22жиырма екіtjugotvå
23жиырма үшtjugotre
24жиырма төртtjugofyra
25жиырма бесtjugofem
26жиырма алтыtjugosex
27жиырма жетіtjugosju
28жиырма сегізtjugoåtta
29жиырма тоғызtjugonio
30отызtrettio
31Отыз бірtrettioett
32Отыз екіtrettiotvå
33отыз үшtrettiotre
34Отыз төртtrettiofyra
35Отыз бесtrettiofem
36отыз алтыtrettiosex
37Отыз жетіtrettiosju
38Отыз сегізtrettioåtta
39Отыз тоғызtrettionio
40қырықfyrtio
41Қырық бірfyrtioett
42қырық екіfyrtiotvå
43қырық үшfyrtiotre
44қырық төртfyrtiofyra
45қырық бесfyrtiofem
46Қырық алтыfyrtiosex
47қырық жетіfyrtiosju
48қырық сегізfyrtiåtta
49қырық тоғызfyrtionio
50елуfemtio
51елу бірfemtioett
52елу екіfemtiotvå
53елу үшfemtiotre
54елу төртfemtiofyra
55елу бесfemtiofem
56елу алтыfemtiosex
57елу жетіfemtiosju
58елу сегізfemtioåtta
59елу тоғызfemtionio
60алпысsextio
61Алпыс бірsextioett
62алпыс екіsextiotvå
63алпыс үшsextiotre
64Алпыс төртsextiofyra
65алпыс бесsextiofem
66Алпыс алтыsextiosex
67Алпыс жетіsextiosju
68алпыс сегізsextioåtta
69Алпыс тоғызsextionio
70жетпісsjuttio
71жетпіс бірsjuttioett
72жетпіс екіsjuttiotvå
73жетпіс үшsjuttiotre
74жетпіс төртsjuttiofyra
75жетпіс бесsjuttiofem
76жетпіс алтыsjuttiosex
77жетпіс жетіsjuttiosju
78жетпіс сегізsjuttioåtta
79жетпіс тоғызsjuttionio
80сексенåttio
81сексен бірåttoiett
82сексен екіåttiotvå
83сексен үшåttiotre
84сексен төртåttiofyra
85сексен бесåttiofem
86сексен алтыåttiosex
87сексен жетіåttiosju
88сексен сегізåttioåtta
89сексен тоғызåttionio
90тоқсанnittio
91тоқсан бірnittioett
92тоқсан екіnittiotvå
93тоқсан үшnittiotre
94тоқсан төртnittiofyra
95тоқсан бесnittiofem
96тоқсан алтыnittiosex
97тоқсан жетіnittiosju
98тоқсан сегізnittioåtta
99тоқсан тоғызnittionio
100жүзhundra

Comments

Loading Comments