Словен тіліндегі сандар

Словен тіліндегі сандар

#қазақсловенSound
0нөлNič-
1бірEna-
2екіDve-
3үшTri-
4төртštiri-
5бесPet-
6алтыšest-
7жетіSedem-
8сегізOsem-
9тоғызDevet-
10онDeset-
11он бірEnajst-
12он екіDvanajst-
13он үшTrinajst-
14он төртštirinajst-
15он бесPetnajst-
16он алтыšestnajst-
17он жетіSedemnajst-
18он сегізOsemnajst-
19он тоғызDevetnajst-
20жиырмаDvajset-
21жиырма бірEnaindvajset-
22жиырма екіDvaindvajset-
23жиырма үшTriindvajset-
24жиырма төртštiriindvajset-
25жиырма бесPetindvajset-
26жиырма алтыšestindvajset-
27жиырма жетіSedemindvajset-
28жиырма сегізOsemindvajset-
29жиырма тоғызDevetindvajset-
30отызTrideset-
31Отыз бірEnaintrideset-
32Отыз екіDváintrídeset-
33отыз үшTríintrídeset-
34Отыз төртštíriintrídeset-
35Отыз бесPétintrídeset-
36отыз алтыšéstintrídeset-
37Отыз жетіSédemintrídeset-
38Отыз сегізósemintrídeset-
39Отыз тоғызDevétintrídeset-
40қырықštirideset-
41Қырық бірênainštírideset-
42қырық екіdváinštírideset-
43қырық үшTríinštírideset-
44қырық төртštíriinštírideset-
45қырық бесPétinštírideset-
46Қырық алтыšéstinštírideset-
47қырық жетіSédeminštírideset-
48қырық сегізóseminštírideset-
49қырық тоғызDevétinštírideset-
50елуPétdeset-
51елу бірênainpétdeset-
52елу екіDváinpétdeset-
53елу үшTríinpétdeset-
54елу төртštíriinpétdeset-
55елу бесPétinpétdeset-
56елу алтыšéstinpétdeset-
57елу жетіsédeminpétdeset-
58елу сегізóseminpétdeset-
59елу тоғызdevétinpétdeset-
60алпысšéstdeset-
61Алпыс бірênainšéstdeset-
62алпыс екіdváinšéstdeset-
63алпыс үшtríinšéstdeset-
64Алпыс төртštíriinšéstdeset-
65алпыс бесpétinšéstdeset-
66Алпыс алтыšéstinšéstdeset-
67Алпыс жетіsédeminšéstdeset-
68алпыс сегізóseminšéstdeset-
69Алпыс тоғызdevétinšéstdeset-
70жетпісSédemdeset-
71жетпіс бірênainsédemdeset-
72жетпіс екіdváinsédemdeset-
73жетпіс үшtríinsédemdeset-
74жетпіс төртštíriinsédemdeset-
75жетпіс бесpétinsédemdeset-
76жетпіс алтыšéstinsédemdeset-
77жетпіс жетіsédeminsédemdeset-
78жетпіс сегізóseminsédemdeset-
79жетпіс тоғызdevétinsédemdeset-
80сексенósemdeset-
81сексен бірênainósemdeset-
82сексен екіdváinósemdeset-
83сексен үшtríinósemdeset-
84сексен төртštíriinósemdeset-
85сексен бесpétinósemdeset-
86сексен алтыšéstinósemdeset-
87сексен жетіsédeminósemdeset-
88сексен сегізóseminósemdeset-
89сексен тоғызdevétinósemdeset-
90тоқсанdevétdeset-
91тоқсан бірênaindevétdeset-
92тоқсан екіdváindevétdeset-
93тоқсан үшtríindevétdeset-
94тоқсан төртštíriindevétdeset-
95тоқсан бесpétindevétdeset-
96тоқсан алтыšéstindevétdeset-
97тоқсан жетіsédemindevétdeset-
98тоқсан сегізósemindevétdeset-
99тоқсан тоғызdevétindevétdeset-
100жүзStó-

Comments

Loading Comments