Украин тіліндегі сандар

Украин тіліндегі сандар

#қазақукраинSound
0нөлнулю
1біродин
2екідва
3үштри
4төртчотири
5бесп’ять
6алтышість
7жетісім
8сегізвісім
9тоғыздев’ять
10ондесять
11он біродинадцять
12он екідванадцять
13он үштринадцять
14он төртчотирнадцять
15он бесп'ятнадцять
16он алтышістнадцять
17он жетісімнадцять
18он сегізвісімнадцять
19он тоғыздев'ятнадцять
20жиырмадвадцять
21жиырма бірдвадцять один
22жиырма екідвадцять два
23жиырма үшдвадцять три
24жиырма төртдвадцять чотири
25жиырма бесдвадцять п'ять
26жиырма алтыдвадцять шість
27жиырма жетідвадцять сім
28жиырма сегіздвадцять вісім
29жиырма тоғыздвадцять дев'ять
30отызтридцять
31Отыз біртридцять один
32Отыз екітридцять два
33отыз үштридцять три
34Отыз төрттридцять чотири
35Отыз бестридцять п'ять
36отыз алтытридцять шість
37Отыз жетітридцять сім
38Отыз сегізтридцять вісім
39Отыз тоғызтридцять дев'ять
40қырықсорок
41Қырық бірсорок один
42қырық екісорок два
43қырық үшсорок три
44қырық төртсорок чотири
45қырық бессорок п'ять
46Қырық алтысорок шість
47қырық жетісорок сім
48қырық сегізсорок вісім
49қырық тоғызсорок дев'ять
50елуп'ятдесят
51елу бірп'ятдесят один
52елу екіп'ятдесят два
53елу үшп'ятдесят три
54елу төртп'ятдесят чотири
55елу бесп'ятдесят п'ять
56елу алтып'ятдесят шість
57елу жетіп'ятдесят сім
58елу сегізп'ятдесят вісім
59елу тоғызп'ятдесят дев'ять
60алпысшістдесят
61Алпыс біршістдесят один
62алпыс екішістдесят два
63алпыс үшшістдесят три
64Алпыс төртшістдесят чотири
65алпыс бесшістдесят п'ять
66Алпыс алтышістдесят шість
67Алпыс жетішістдесят сім
68алпыс сегізшістдесят вісім
69Алпыс тоғызшістдесят дев'ять
70жетпіссімдесят
71жетпіс бірсімдесят один
72жетпіс екісімдесят два
73жетпіс үшсімдесят три
74жетпіс төртсімдесят чотири
75жетпіс бессімдесят п'ять
76жетпіс алтысімдесят шість
77жетпіс жетісімдесят сім
78жетпіс сегізсімдесят вісім
79жетпіс тоғызсімдесят дев'ять
80сексенвісімдесят
81сексен бірвісімдесят один
82сексен еківісімдесят два
83сексен үшвісімдесят три
84сексен төртвісімдесят чотири
85сексен бесвісімдесят п'ять
86сексен алтывісімдесят шість
87сексен жетівісімдесят сім
88сексен сегізвісімдесят вісім
89сексен тоғызвісімдесят дев'ять
90тоқсандев'яносто
91тоқсан бірдев'яносто один
92тоқсан екідев'яносто два
93тоқсан үшдев'яносто три
94тоқсан төртдев'яносто чотири
95тоқсан бесдев'яносто п'ять
96тоқсан алтыдев'яносто шість
97тоқсан жетідев'яносто сім
98тоқсан сегіздев'яносто вісім
99тоқсан тоғыздев'яносто дев'ять
100жүзСто

Comments

Loading Comments