Броеви на ерменски

Броеви на ерменски

0
զէրօ
нула
1
մեկ
еден
2
երկու
два
3
երեք
три
4
չորս
четири
5
հինգ
пет
6
վեց
шест
7
յոթ
седум
8
ութ
осум
9
ինը
девет
10
տաս
десет
11
տասնմեկ
единаесет
12
տասներկու
дванаесет
13
տասներեք
тринаесет
14
տասնչորս
четиринаесет
15
տասնհինգ
петнаесет
16
տասնվեց
шеснаесет
17
տասնյոթ
седумнаесет
18
տասնութ
осумнаесет
19
տասնինը
деветнаесет
20
քսան
дваесет
21
քսանմեկ
дваесет и еден
22
քսաներկու
дваесет и два
23
քսաներեք
дваесет и три
24
քսանչորս
дваесет и четири
25
քսանհինգ
дваесет и пет
26
քսանվեց
дваесет и шест
27
քսանյոթ
дваесет и седум
28
քսանութ
дваесет и осум
29
քսանինը
дваесет и девет
30
երեսուն
триесет
31
երեսունմեկ
триесет и еден
32
երեսուներեք
триесет и два
33
երեսուներեք
триесет и три
34
երեսունչորս
триесет и четири
35
երեսունհինգ
триесет и пет
36
երեսունվեց
триесет и шест
37
երեսունյոթ
триесет и седум
38
երեսունութ
триесет и осум
39
երեսունինը
триесет и девет
40
քառասուն
четириесет
41
քառասունմեկ
четириесет и еден
42
քառասուներկու
четириесет и два
43
քառասուներեք
четириесет и три
44
քառասունչորս
четириесет и четири
45
քառասունհինգ
четириесет и пет
46
քառասունվեց
четириесет и шест
47
քառասունյոթ
четириесет и седум
48
քառասունութ
четириесет и осум
49
քառասունինը
четириесет и девет
50
հիսուն
педесет
51
հիսունմեկ
педесет и еден
52
հիսուներկու
педесет и два
53
հիսուներեք
педесет и три
54
հիսունչորս
педесет и четири
55
հիսունհինգ
педесет и пет
56
հիսունվեց
педесет и шест
57
հիսունյոթ
педесет и седум
58
հիսունութ
педесет и осум
59
հիսունինը
педесет и девет
60
վաթսուն
шеесет
61
վաթսունմեկ
шеесет и еден
62
Վաթսուն
шеесет и два
63
վաթսուներեք
шеесет и три
64
վաթսունչորս
шеесет и четири
65
վաթսունհինգ
шеесет и пет
66
վաթսունվեց
шеесет и шест
67
վաթսունյոթ
шеесет и седум
68
վաթսունութ
шеесет и осум
69
վաթսունինը
шеесет и девет
70
յոթանասուն
седумдесет
71
յոթանասունմեկ
седумдесет и еден
72
յոթանասուներկու
седумдесет и два
73
յոթանասուներեք
седумдесет и три
74
յոթանասունչորս
седумдесет и четири
75
յոթանասունհինգ
седумдесет и пет
76
յոթանասունվեց
седумдесет и шест
77
յոթանասունյոթ
седумдесет и седум
78
յոթանասունութ
седумдесет и осум
79
յոթանասունինը
седумдесет и девет
80
ութանասուն
осумдесет
81
ութանասունմեկ
осумдесет и еден
82
ութանասուներկու
осумдесет и два
83
ութանասուներեք
осумдесет и три
84
ութանասունչորս
осумдесет и четири
85
ութանասունհինգ
осумдесет и пет
86
ութանասունվեց
осумдесет и шест
87
ութանասունյոթ
осумдесет и седум
88
ութանասունութ
осумдесет и осум
89
ութանասունինը
осумдесет и девет
90
իննսուն
деведесет
91
իննսունմեկ
деведесет и еден
92
իննսուներկու
деведесет и два
93
իննսուներեք
деведесет и три
94
իննսունչորս
деведесет и четири
95
իննսունհինգ
деведесет и пет
96
իննսունվեց
деведесет и шест
97
իննսունյոթ
деведесет и седум
98
իննսունութ
деведесет и осум
99
իննսունինը
деведесет и девет
100
հարյուր
сто

Comments

Loading Comments